Zákon č. 669/2002 Z. z.Zákon o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o zmene zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch aprávnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-669
Čiastka 262/2002
Platnosť od 10.12.2002
Účinnosť od 01.01.2004
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 3 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 4 až 6 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.

Aktuálne znenie 01.01.2004

669

ZÁKON

z 19. novembra 2002

o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o zmene zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Základný plat

Čl. II

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z. sa mení takto:

V čl. V sa slová „a okrem čl. I § 92 až 124 a § 266 prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003" nahrádzajú slovami „a okrem § 92, 93 ods. 1 písm. a), b), c) prvého bodu až šiesteho bodu, ôsmeho bodu a písm. d) a ods. 2 a 3, § 94, 97, 99 až 112, § 114 až 124 a § 266 prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a okrem čl. I § 93 ods. 1 písm. c) siedmeho bodu, § 95, 96, 98 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, a okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Ustanovenia § 1 až 3 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 4 až 6 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 670/2002 Z. z. o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.