Vyhláška č. 663/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-663
Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 07.12.2002 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 07.12.2002

663

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 29. novembra 2002

o vydaní pamätných bimetalových mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky sa vydávajú do obehu pamätné bimetalové mince v hodnote 10 000 Sk (ďalej len „desaťtisíckorunák").

(2) Desaťtisíckorunák sa razí v tvare štvorca so zaoblenými vrcholmi.

(3) Desaťtisíckorunák sa razí zo zlatej štvorcovej platničky zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; do stredu tejto platničky je vložená okrúhla paládiová platnička s rýdzosťou 999. Hmotnosť desaťtisíckorunáka je 18,835 g, rozmer mince je 29,5 x 29,5 mm, opísaný priemer mince je 40,0 mm, priemer paládiovej platničky je 11,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov je 2,0 mm a hrúbka mince je 1,75 mm. Hmotnosť zlatej platničky je 17,280 g a paládiovej platničky 1,555 g. Pri razbe desaťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere mince 0,1 mm, v rozmere mince 0,1 mm a v hrúbke 0,25 mm; povolená horná odchýlka je v celkovej hmotnosti 0,06 g, v hmotnosti zlatej platničky 0,04 g, v hmotnosti paládiovej platničky 0,02 g a v obsahu zlata je povolená horná odchýlka 10/1000.

§ 2

(1) Na líci desaťtisíckorunáka je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená hlava dievčaťa, okolo ktorej je na zlatej platničke v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA". Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pod okrúhlou paládiovou platničkou pri spodnom vrchole a letopočet razby „2003" je pri hornom vrchole mince. Nad ním a pri bočných vrcholoch mince sú vyobrazené lipové listy.

(2) Na rube desaťtisíckorunáka je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená silueta bratislavského hradu, okolo ktorej je na zlatej platničke v opise text „o 10 ROKOV o SLOVENSKEJ REPUBLIKY" tak, že slová „o 10 ROKOV o" sú zľava doprava v hornej časti a slová „SLOVENSKEJ REPUBLIKY" zľava doprava v dolnej časti zlatej platničky. V pozadí je obrys mapy Slovenskej republiky, ktorý v ľavej časti dopĺňa prezidentská štandarda s lipovým listom a v pravej časti lipová ratolesť. Pri hornom vrchole mince sú lipovým listom oddelené letopočty „1993" a „2003" označujúce rok vzniku Slovenskej republiky a rok jej desiateho výročia. Označenie nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka „10 000 Sk" je v dvoch riadkoch pri spodnom vrchole mince; nad označením nominálnej hodnoty vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK" medzi dvoma razidlami a vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej „cv.".

(3) Hrany desaťtisíckorunáka sú prerušovane vrúbkované a striedajú sa v nich tri vrúbkované polia s dvoma hladkými poľami. Hrany zaoblených vrcholov sú hladké.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02