Vyhláška č. 652/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-652
Čiastka 256/2002
Platnosť od 30.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003
Aktuálne znenie 01.01.2003

652

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 11. novembra 2002

o vykonávaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh ustanovuje:


§ 1

(1) Odbornú prípravu absolvuje žiadateľ o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia alebo zodpovedný zástupca žiadateľa (ďalej len „žiadateľ") vo vzdelávacom zariadení s akreditáciou.1)

(2) Žiadateľa do odbornej prípravy zaradí na základe prihlášky vzdelávacie zariadenie.

(3) Odbornú prípravu ukončí žiadateľ záverečnou skúškou.

§ 2

Odborná príprava pozostáva z teoretickej prípravy a z praktickej prípravy v celkovom rozsahu najmenej 80 vyučovacích hodín, ktorej obsah a rozsah je uvedený v prílohe.

§ 3

(1) Záverečná skúška sa skladá z

a) písomnej skúšky a

b) ústnej skúšky.

(2) Žiadateľ vykoná záverečnú skúšku pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia"). Komisia má sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci vzdelávacieho zariadenia. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva ministerstvo.

(3) Komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

§ 4

(1) Termín záverečnej skúšky určuje komisia podľa študijného plánu.

(2) Výsledok záverečnej skúšky sa hodnotí stupňami

a) prospel,

b) neprospel.

(3) Komisia po vykonaní záverečnej skúšky oboznámi žiadateľa s jej výsledkom a vyhotoví zápisnicu.

(4) Žiadateľ, ktorý na záverečnej skúške neprospel, môže záverečnú skúšku jedenkrát opakovať v termíne, ktorý určí komisia.

(5) Ak sa žiadateľ nemohol zúčastniť na záverečnej skúške alebo na opakovanej záverečnej skúške z ospravedlniteľného dôvodu, komisia žiadateľovi určí náhradný termín jej konania.

§ 5

(1) Žiadateľovi, ktorý prospel pri vykonaní záverečnej skúšky, vydá vzdelávacie zariadenie osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej prípravy.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje najmä tieto údaje:

a) osobné údaje žiadateľa,

b) označenie činnosti, na ktorú žiadateľ úspešne ukončil odbornú prípravu,

c) dátum jeho vydania,

d) označenie vzdelávacieho zariadenia a odtlačok jeho pečiatky,

e) podpis predsedu komisie a vedúceho vzdelávacieho zariadenia.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 273/1997 Z. z. o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Zsolt Simon v. r.


Príloha k vyhláške č. 652/2002 Z. z.

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY

&nbsp Obsah odbornej prípravy Rozsah (počet hodín)
1. Technologický postup výroby destilátov v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, podstata kvasného procesu, príprava kvasov, choroby a chyby kvasenia, suroviny, meranie liehu a roztokov, prepočet stupňovitosti 24 hodín
a) chemické zloženie ovocia a ovocných štiav z hľadiska ich spracovania na destiláty v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, posúdenie vhodnosti suroviny na prípravu ovocných destilátov, vplyv úpravy ovocia pred kvasením na kvalitu destilátu,
b) biologické procesy prebiehajúce počas kvasenia, úloha kvasiniek, baktérií octového, mliečneho a maslového kvasenia, úloha plesní,
c) biologické procesy prebiehajúce počas kvasenia, vplyv teploty, vplyv prístupu vzduchu a kyslosti kvasu na priebeh procesu, hlavné a vedľajšie produkty kvasenia, maximálny výťažok liehu a liehovín, vznik metanolu a aldehydov ako nežiaducich zložiek, vznik esterov ako zložky arómy destilátov, vplyv skladovania destilátu na obsah nežiaducich zložiek, prídavok kvasníc ako technologická operácia - vplyv na rýchlosť procesu a na kvalitu destilátu,
d) kontrola a riadenie procesu liehového kvasenia - zmyslové hodnotenie, chemické analýzy, stanovenie rozpustnej sušiny refraktometricky na princípe merania hustoty hustomerom, sacharometrom, muštomerom a Mohrovými váhami, stanovenie celkovej kyslosti,
e) destilácia, princíp jednoduchej destilácie, základné pojmy, jednoduchá destilácia, opakovaná jednoduchá destilácia, vzťah medzi teplotou pár a obsahom etanolu, strojové zariadenie,
f) destilácia kvaseného ovocia v praxi, prvá destilácia, druhá destilácia, riadenie procesu a jeho kontrola, nepretržitá destilácia,
g) rektifikácia, cieľ rektifikácie a princípu procesu, rektifikačná kolóna, funkcia etáží, reflux, zvýšenie účinnosti delenia zložiek destilátu pri jednoduchších zariadeniach bez rektifikačnej kolóny,
h) dosahované výťažky liehu a destilátov z jednotlivých druhov ovocia v praxi, spotreba surovín, vody a energie, množstvo a zloženie vznikajúcich odpadov, výpalky a lutrová voda ako odpad, spôsoby likvidácie a obmedzenia ich využitia, hodnotenie výpalkov a odpadových vôd pomocou kritérií BSK a CHSK.
2. Technologické zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia 4 hodiny
a) destilačné a rektifikačné zariadenia,
b) chladiace zariadenia.
3. Lokalizácia výstavby liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 4 hodiny
4. Hygienické zásady zriaďovania liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 4 hodiny
a) hygiena a sanitácia, zdravotné zabezpečenie pitnej vody, kanalizácia a odkanalizovanie kvapalných a tuhých odpadov a odpadových vôd, hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách,
b) ochrana životného prostredia, právne predpisy o vodách, odpadoch, ochrane ovzdušia.
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 4 hodiny
a) právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
b) právne predpisy upravujúce požiadavky na objekty liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
c) požiadavky na technické zariadenia z hľadiska bezpečnosti práce,
d) elektrické zariadenia v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia.
6. Právne predpisy upravujúce prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 8 hodín
a) povoľovanie výroby liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b) podrobnosti o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
c) vyhodnocovanie výrobného obdobia,
d) potravinový zákon a potravinový kódex.
7. Právne predpisy upravujúce oblasť zdaňovania liehu 8 hodín
8. Vedenie liehovarníckej dokumentácie 4 hodiny
9. Kontrola výroby a obehu liehu podľa platných právnych predpisov 4 hodiny
10. Praktická príprava zameraná najmä na 16 hodín
a) meranie liehu a roztokov,
b) použitie liehovarníckych a alkoholometrických tabuliek a prepočty,
c) liehovarnícke meradlá - zabezpečenie technologického zariadenia proti nedovolenei manipulácii.

Poznámky pod čiarou

1) § 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 386/1997 Z. z.