Rozhodnutie č. 647/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-647
Čiastka 253/2002
Platnosť od 28.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Znenie 01.01.2003

647

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 19. novembra 2002,

ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok 1

(1) Toto rozhodnutie určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov1) a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pre držiteľa licencie na výkup elektriny na účel dodávky elektriny odberateľom okrem oprávnených odberateľov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prenose elektriny.2)

(2) Maximálna cena za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla sa vypočíta podľa vzorca

CVE2003 = CVE2002 × RPI/100,

pričom

CVE2003 - cena vykupovanej elektriny na rok 2003,

CVE2002 - cena vykupovanej elektriny zmluvne dohodnutá na rok 2002,

RPI - aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, spotrebiteľské ceny úhrnom", publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období od októbra roku 2001 do septembra roku 2002. Na účely tohto rozhodnutia RPI = 104,225.

(3) Cena za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (CVE2002) pre regulovaný subjekt, ktorý v roku 2002 nemal uzatvorenú zmluvu o výkupe elektriny s držiteľom licencie na výkup elektriny, sa stanoví podľa výkupnej ceny environmentálneho zdroja alebo zdroja na kombinovanú výrobu elektriny a tepla s rovnakým výkonom určenej podľa odseku 2.

Článok 2

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov.