Zákon č. 641/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku atabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-641
Čiastka 252/2002
Platnosť od 28.11.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.
Znenie 01.01.2003

641

ZÁKON

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z. a zákona č. 449/2002 Z. z. sa mení takto:

1. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzby dane

Sadzby dane sa ustanovujú takto:

Číselný znak colného sadzobníka Opis tovaru Sadzba dane
2401 30 00 tabakový zvyšok 880,00 Sk/kg
2402 a 2403 cigary, cigarky cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane cigarety s dĺžkou nad 70 mm 0,95 Sk/kus 0,95 Sk/kus 0,95 Sk/kus
2403 cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet 1 000,00 Sk/kg
2403 ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku 880,00 Sk/kg
2403 žuvací tabak a šnupací tabak 880,00 Sk/kg.“.

2. § 20a sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.