Zákon č. 637/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-637
Čiastka 250/2002
Platnosť od 27.11.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 222/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 01.01.2003

637

ZÁKON

zo 14. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z., zákona č. 60/1999 Z. z., zákona č. 153/1999 Z. z., zákona č. 342/1999 Z. z., zákona č. 246/2000 Z. z., zákona č. 524/2001 Z. z., zákona č. 555/2001 Z. z. a zákona č. 511/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.

2. V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.

3. V § 46c ods. 3 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.

4. V § 49 ods. 5 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.

5. § 55d sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Na zdaniteľné plnenia uskutočnené od 1. januára 2003 a na tovar dovezený od 1. januára 2003 sa vzťahujú sadzby dane podľa tohto zákona.

(8) Pri oprave základu dane podľa § 18 vzťahujúcej sa na zdaniteľné plnenie uskutočnené do 31. decembra 2002 použije platiteľ sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.“.

6. V prílohe č. 1 nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 14 %“.

7. V prílohe č. 2 nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM TOVAROV, KTORÉ SA PEVNE ZABUDOVÁVAJÚ AKO SÚČASŤ STAVBY A KTORÉ PODLIEHAJÚ SADZBE DANE 20 %
(§ 7 ods. 11 a § 10 ods. 3)“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z., zákonom č. 153/1999 Z. z., zákonom č. 342/1999 Z. z., zákonom č. 246/2000 Z. z., zákonom č. 524/2001 Z. z., zákonom č. 555/2001 Z. z., zákonom č. 511/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.