Oznámenie č. 633/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-633
Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Pôvodný predpis 23.11.2002

633

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 28. októbra 2002 č. 2744/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4312/1/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso (oznámenie č. 56/2000 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na delenie hydinového mäsa, na množstvo prijatej vody zabitou hydinou, ako aj jej jednotlivými dielmi, a to v chladenom, mrazenom a hlbokozmrazenom stave a stanovenie množstva vody v nich.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 22/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.