Vyhláška č. 631/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-631

(v znení č. 166/2005 Z. z., 626/2006 Z. z.)

Čiastka 247/2002
Platnosť od 16.11.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 30.12.2006 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.
Znenie 30.12.2006

631

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. októbra 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Na účely dohľadu na konsolidovanom základe podľa § 138 zákona výkazy, hlásenia a správy podľa § 141 ods. 2 zákona predkladá právnická osoba zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12 zákona Národnej banke Slovenska takto:

OznačenieNázovTermín predkladania
P (KONS) 1-02Prehľad o právnickej osobe patriacej do konsolidovaného celkudo dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka a do troch pracovných dní po uskutočnení zmeny
V (KONS) 2-04Výkaz o obchodoch a poplatkoch v rámci konsolidovaného celkudo 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
H (KONS) 3-02Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov konsolidovaného celkudo 25 dní po uplynutí kalendárneho polroka
H (KONS) 4-04Hlásenie o veľkých rizikových pozíciách konsolidovaného celkudo 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
H (KONS) 5-00Hlásenie o prekročených limitoch veľkých rizikových pozícií konsolidovaného celkudo troch pracovných dní po prekročení limitu

§ 2

Prehľad o právnickej osobe patriacej do konsolidovaného celku sa predkladá písomne a ostatné výkazy, hlásenia a správy uvedené v § 1 sa predkladajú písomne a elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

§ 3

Vzory výkazov, hlásení a správ spolu s vysvetlivkami na ich vyplnenie sú uvedené v prílohách č. 1 až 5.

§ 4

Výkazy, hlásenia a správy uvedené v § 1 predložené Národnej banke Slovenska právnickou osobou podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov1) možno nahradiť písomným vyhlásením tejto právnickej osoby o tom, že tieto výkazy, hlásenia a správy sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za túto právnickú osobu a zoznamu už predložených výkazov, hlásení a správ a s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska.

§ 4a

Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov konsolidovaného celku za prvý kalendárny polrok 2005 sa predkladá podľa doterajšieho predpisu.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 627/2006 Z. z.).