Oznámenie č. 630/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-630
Čiastka 246/2002
Platnosť od 15.11.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 2.

Pôvodný predpis 15.11.2002

630

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady.

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 2.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.