Vyhláška č. 623/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-623
Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodov 1, 5, 7 a 8 položky 3 písm. b) až g), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003

Znenie 01.01.2003

623

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. novembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky č. 517/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v položke 1 písmeno a) znie:

„a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti1)100 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 6 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.".

2. V prílohe v položke 1 sa vypúšťajú písmená c), t) a ze) vrátane poznámok pod čiarou.

Doterajšie písmená d) až s) sa označujú ako písmená c) až r) a písmená u) až zd) sa označujú ako písmená s) až zb).

3. V prílohe v položke 1 písmeno k) znie:

„k) na vznik a činnosť burzy cenných papierov12)110 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.".

4. V prílohe v položke 1 v písmene n) sa číslo „80 000" nahrádza číslom „100 000".

5. V prílohe v položke 2 písmeno a) znie:

„a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti27)5 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) § 7 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

6. V prílohe sa položka 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) na vznik a činnosť burzy cenných papierov30a)15 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) § 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z.".

7. V prílohe v položke 3 písmeno a) znie:

„a) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, dozornej rady a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti31)2 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.".

8. V prílohe v položke 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až k), ktoré znejú:

„b) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode31a)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 200310 000 Sk
c) na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty31b)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 200320 000 Sk
d) zlúčenie alebo splynutie správcovskej spoločnosti31c)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 200320 000 Sk
e) na zmenu stanov správcovskej spoločnosti31d)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 2003 5 000 Sk
f) na zmenu depozitára správcovskej spoločnosti a depozitára podielového fondu31e)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 2003 5 000 Sk
g) na nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond31f)Pozn. redakcie: Účinnosť: od 1. 1. 2003 5 000 Sk
h) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy cenných papierov alebo na hlasovacích právach v burze cenných papierov vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode31g)10 000 Sk
i) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy cenných papierov vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou cenných papierov31h)20 000 Sk
j) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov31i)10 000 Sk
k) na nadobudnutie majetkového podielu burzy cenných papierov na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby31j) 5 000 Sk

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31j znejú:

31a) § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31b) § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31c) § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31d) § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31e) § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31f) § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

31g) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 429/2002 Z. z.

31h) § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z. z.

31i) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 429/2002 Z. z.

31j) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z.".

Doterajšie písmená b) až zd) sa označujú ako písmená l) až zn).

9. V prílohe v položke 3 písmeno l) znie:

„l) na voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy cenných papierov, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov32)2 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

32) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z.".

10. V prílohe v položke 3 v písmene zf) sa číslo „5 000" nahrádza číslom „10 000".

11. V prílohe v položke 3 v písmene zk) sa číslo „1 000" nahrádza číslom „10 000".

12. V prílohe v položke 3 v písmene zm) sa číslo „500" nahrádza číslom „5 000".

13. V položke 4 sa vypúšťa písmeno g) vrátane poznámky pod čiarou.

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená g) až v).

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

62) § 18 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z.".

15. V prílohe v položke 4 sa za písmeno v) pripája táto veta:

„Poznámka:

Položky uvedené v písmenách c), d), e) a f) sa použijú aj vtedy, ak túto žiadosť podá investičný fond, investičná spoločnosť, likvidátor investičného fondu alebo likvidátor investičnej spoločnosti.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2002 s výnimkou ustanovení čl. I bodov 1, 5, 7 a 8 položky 3 písm. b) až g), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.


Ivan Mikloš v. r.