Vyhláška č. 621/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-621
Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002 do30.11.2006
Účinnosť od 01.12.2002 do30.11.2006
Zrušený 610/2006 Z. z.
Znenie 01.12.2002

621

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. októbra 2002

o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Výkazy, hlásenia a iné správy podľa § 46 ods. 1 zákona sa predkladajú písomne a elektronicky takto:

Označenie Názov Termín predkladania
Kons. Úč. 1-01 Konsolidovaná súvaha do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka
Kons. Úč. 2-01 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka
ZPK(ÚFT) 1-01 Zoznam právnických osôb zahrnutých do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
VPK(ÚFT) 2-01 Výkaz o transakciách poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
ZPK(ÚFT) 3-01 Zoznam audítorov, ktorí budú vykonávať audit právnických osôb zahrnutých do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku do 31. decembra kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať

§ 2

(1) Výkazy, hlásenia a iné správy uvedené v § 1 s výnimkou Konsolidovanej súvahy a Konsolidovaného výkazu ziskov a strát sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 až 3.

(2) Konsolidovaná súvaha poisťovne, Konsolidovaná súvaha právnickej osoby, ktorá kontroluje finančný konsolidovaný celok, Konsolidovaný výkaz ziskov a strát poisťovne a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát právnickej osoby, ktorá kontroluje finančný konsolidovaný celok, predkladajú sa overené audítorom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 621/2002 Z. z.

Vzor 01-1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 621/2002 Z. z.

Vzor 02-1

Príloha č. 3 k vyhláške č. 621/2002 Z. z.

Vzor 03-1