Oznámenie č. 62/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-62
Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Pôvodný predpis 12.02.2002

62

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe dohody oboch zmluvných strán sa 20. septembra 2001 skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej 22. decembra 1981, vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 20/1983 Zb.).

Dňa 20. septembra 2001 zároveň nadobudla platnosť Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom sociálneho zabezpečenia Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (oznámenie č. 206/1998 Z. z.).