Oznámenie č. 616/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-616
Čiastka 240/2002
Platnosť od 01.11.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť 28. augusta 2002 na základe článku 2 ods. 1.

Pôvodný predpis 01.11.2002

616

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. apríla 2001 bolo v Tallinne prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou podpísanej v Tallinne 28. mája 1996.

Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť 28. augusta 2002 na základe článku 2 ods. 1.

Rozhodnutie č. 1/2001 sa predbežne vykonávalo od 1. mája 2001 (oznámenie č. 152/2002 Z. z.).

ROZHODNUTIE č. 1/2001

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi

Slovenskou republikou a Estónskou republikou týkajúce sa koncesií poskytnutých Slovenskou republikou na dovozy poľnohospodárskych výrobkov z Estónskej republiky

Spoločný výbor,

majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou podpísanú v Tallinne 28. mája 1996 a Protokol 1 k tejto dohode týkajúci sa uplatňovania ciel a výmeny poľnohospodárskych koncesií medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

pevne presvedčený, že toto rozhodnutie podporí posilnenie vzájomne priaznivých obchodných vzťahov medzi nimi v poľnohospodárskych produktoch a potravinách,

v súlade s ustanoveniami článkov 36, 37 a 39 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou,

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 1 týkajúci sa uplatňovania ciel a výmeny poľnohospodárskych koncesií medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou sa týmto dopĺňa a mení takto:

1. Za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Estónskej republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu a priložené k tomuto rozhodnutiu budú predmetom tu uvedených koncesií.“.

2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Článok 2

1. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom prijatia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej, že boli splnené vnútroštátne právne predpisy príslušnej strany.

2. Toto rozhodnutie sa bude predbežne vykonávať od 1. mája 2001.

Dané v Tallinne 23. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Estónsku republiku:

Mait Martinson v. r.

Príloha C k Protokolu 1

HS Kód Opis Kvóta Colná tarifa
040210, 040221, 040229 Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla 200 t 0%
04061020, 040690 Syry a tvaroh 350 t 0%
081190 Ostatné mrazené ovocie a orechy 50 t 0%
160100, 16022090, 160231, 160232, 160250 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov a ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv 200 t 0%
160241, 160242, 160249 Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv zo svíň 100 t 0%
190190 Sladový výťažok a ostatné 200 t 0%
190520 Medovník 100 t 0%
200980 Šťava z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny 70 t 0%
2105 Zmrzlina 100 t 15 %
210690 ex 21069030 to 21069059 Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, bez ochutených alebo farbených cukrových sirupov 200 t 0%
220210 Vody obsahujúce cukor alebo sladidla 50 t 0%
220300 Pivo zo sladu 100 t 0%
220860 Vodka 100 t 25%