Oznámenie č. 61/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-61
Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Pôvodný predpis 12.02.2002

61

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. novembra 2001 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dodávkach výrobkov vojenského určenia v rámci čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike.

V súlade s článkom 4 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. novembra 2001.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.