Oznámenie č. 606/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-606
Čiastka 233/2002
Platnosť od 24.10.2002
Pôvodný predpis 24.10.2002

606

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 2001 a 10. júna 2002 bol výmenou listov ministrov zahraničných vecí potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Protokol k Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

(Praha 13. februára 1974, vyhláška č. 6/1975 Zb.)

2. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou

(Praha 13. februára 1974, vyhláška č. 6/1975 Zb.)

3. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky

(Tripolis 15. októbra 1975, vyhláška č. 114/1976 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami

(Praha 17. decembra 1976, vyhláška č. 84/1977 Zb.)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou sa skončila 10. júna 2002 platnosť tohto zmluvného dokumentu:

1. Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou

(Praha 9. septembra 1982, vyhláška č. 112/1983 Zb.)