Oznámenie č. 605/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí požiadaviek a podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-605
Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 2/2002 nadobudlo platnosť dňom prijatia, t. j. 30. apríla 2002.

Pôvodný predpis 19.10.2002

605

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 2/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí požiadaviek a podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis.

Rozhodnutie č. 2/2002 nadobudlo platnosť dňom prijatia, t. j. 30. apríla 2002.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.