Oznámenie č. 604/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Rumunska o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-604
Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. januára 2002 na základe článku 10 ods. 1.

Pôvodný predpis 19.10.2002

604

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Rumunska o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Dohoda nadobudla platnosť 19. januára 2002 na základe článku 10 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.