Oznámenie č. 60/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-60
Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002
Pôvodný predpis 12.02.2002

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Doplnkový protokol č. 11 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaný 16. novembra 2001 v Bukurešti, na základe článku 3 ods. 3 sa predbežne vykonáva od 1. januára 2002.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.