Oznámenie č. 588/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zlučiteľnosti § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-588
Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
Pôvodný predpis 10.10.2002

588

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky informoval Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO) o zlučiteľnosti § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci.