Vyhláška č. 585/2002 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-585
Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 17.10.2002 do30.04.2004
Zrušený 268/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla platnosť.

Znenie 17.10.2002

585

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

zo 4. júla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa slovo „popis" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „opis" v príslušnom tvare.

2. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11a

Opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie

Opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie obsahuje

a) opis všetkých obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie bez ohľadu na to, či sa stali účinnými ku dňu vzniku koncentrácie,

b) dôvod, pre ktorý účastníci koncentrácie považujú obmedzenia podľa písmena a) za nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, a dôvod, pre ktorý nimi sledovaný cieľ nemožno zabezpečiť inak, a

c) informáciu o čase trvania obmedzení súťaže podľa písmena a) a o vymedzení geografickej oblasti, na ktorú majú tieto obmedzenia súťaže dosah.

§ 11b

Oznámenie koncentrácie posudzovanej v zjednodušenom konaní

Oznámenie podľa § 12b písm. a) zákona obsahuje údaje a podklady uvedené v § 1, § 2, § 3 ods. 1 písm. a) a b), § 4 ods. 1 písm. a) až d), § 9, § 11 písm. a) a b) a § 11a.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. októbra 2002.


Danica Paroulková v. r.