Uznesenie č. 580/2002 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. septembra 2002 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-580
Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 09.10.2002 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.
Znenie 09.10.2002

580

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2002

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. septembra 2002 v konaní o návrhu skupiny 38 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených poslancom Tomášom Galbavým, vo veci nesúladu ustanovení § 102, 103 a § 156 ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 a 4, čl.13 ods. 1 a 3 a s čl. 26 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 3 ods. 1 a 3, čl. 4 ods. 4 a s čl. 17 ods. 2 a 4 Listiny základných práv a slobôd a s čl. 10 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd takto

rozhodol:

Konanie o súlade § 102 a 103 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov zastavuje.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.