Nariadenie vlády č. 58/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-58
Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 12.02.2002 do31.12.2006
Znenie 12.02.2002

58

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2001

o zavedení letného času v rokoch 2002 až 2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

(1) Letný čas sa zavádza a jeho začiatok sa určuje v roku 2002 31. marca, v roku 2003 30. marca, v roku 2004 28. marca, v roku 2005 27. marca a v roku 2006 26. marca. V týchto dňoch sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa v roku 2002 končí 27. októbra, v roku 2003 26. októbra, v roku 2004 31. októbra, v roku 2005 30. októbra a v roku 2006 29. októbra. V týchto dňoch sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.