Oznámenie č. 578/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-578
Čiastka 222/2002
Platnosť od 04.10.2002
Pôvodný predpis 04.10.2002

578

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 24. septembra 2002 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 19. septembra 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.