Nariadenie vlády č. 570/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-570
Čiastka 220/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.05.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do31.05.2004
Zrušený 341/2004 Z. z.
Znenie 01.10.2002

570

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 častiach 01. až 22. v 08. platovej triede až v 10. platovej triede v kvalifikačných predpokladoch sa slová „bakalárske vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa".

2. V prílohe č. 1 častiach 01. až 22. v 09. platovej triede až 14. platovej triede v kvalifikačných predpokladoch sa slová „vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".

3. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 18 a 19, ktoré znejú:

„18 Zabezpečovanie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditeľa v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u splnomocnenca vlády.

19 Vykonávanie odbornej práce legislatívnotechnického charakteru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v ústrednom orgáne štátnej správy.".

4. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 07. platovej triede pracovná činnosť 07.4.5.01 znie:

„01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, vedúceho služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý nemá nadriadený orgán.".

5. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 15 a 16, ktoré znejú:

„15 Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení).

16 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na výkon konzulárnych funkcií v príslušnej krajine v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch.".

6. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnými činnosťami 06 a 07, ktoré znejú:

„06 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

07 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa televízneho a rozhlasového vysielania vrátane prípravy rozhodnutí.".

7. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.".

8. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 až 11, ktoré znejú:

„09 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.

10 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích podujatí vo vzdelávacom zariadení na celoštátnej úrovni.

11 Monitorovanie vysielania rozhlasových a televíznych staníc vrátane analýzy a spracovania výsledkov pre rozhodovaciu činnosť.".

9. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 17 až 20, ktoré znejú:

„17 Koordinovanie činností pri výberových a špecifických monitoringoch rozhlasového a televízneho vysielania.

18 Zabezpečovanie a realizácia prieskumov a analýz v oblasti ochrany maloletých vo vysielaní vrátane spracúvania odborných stanovísk a opatrení.

19 Analytická, organizačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho spracovania a sprístupnenia informácií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

20 Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov frekvenčného spektra a jeho využitia vrátane výberu vhodných frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.".

10. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 až 14, ktoré znejú:

„12 Tvorba metodiky postupov v oblasti monitoringu vysielania, štatistiky a programových typov.

13 Tvorba koncepcie využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie.

14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany a obrany u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.".

11. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.01 sa za slová „štátnej správy" vkladá čiarka a slová „vyššieho územného celku".

12. V prílohe č. 1 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 16 a 17, ktoré znejú:

„16 Tvorba projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov zahraničného obchodu alebo zahraničnej služby.

17 Tvorba koncepcie monitoringu vysielania, obsahových analýz a programových typov vrátane výkonu Európskeho dohovoru vo vzťahu k obsahu vysielania.".

13. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 a10, ktoré znejú:

„09 Príprava výroby vrátane zavádzania technologických postupov.

10 Samostatná odborná práca na úseku predaja a distribúcie diaľničných nálepiek.".

14. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.07 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

15. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.04 sa vypúšťajú slová „vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.2)".

16. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.09 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh a mostov vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7a)"

Poznámka pod čiarou znie:

7a) § 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.".

17. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:

„12 Distribúcia diaľničných nálepiek vrátane preberania nepredaných diaľničných nálepiek.".

18. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.7.1.08 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

19. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.7.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 16, ktorá znie:

„16 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci základne technickej ochrany a obnovy železníc.".

20. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede sa pred časť 09.7.4. vkladá časť 09.5.6., ktorá znie:

„09.5.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Kontrola funkčnosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)".

21. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 05 a 06, ktoré znejú:

„05 Investičná činnosť pri príprave alebo realizácii stavieb železničných tratí a mostných provizórií vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7a)

06 Koordinácia nasadenia železničnej techniky do technologického prúdu stavby železničných tratí zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7a)".

22. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.04 znie:

„04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií alebo železničných dráh vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie vozoviek alebo železničných tratí a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky (napr. kraj, diaľničný úsek alebo železničný úsek).".

23. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede v pracovnej činnosti 09.8.1.07 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

24. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.10 znie:

„10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska údržby diaľnic alebo ciest, alebo základne technickej ochrany a obnovy železníc.".

25. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnými činnosťami 11 a 12, ktoré znejú:

„11 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci technickej ochrany a obnovy železníc u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

12 Určovanie technologických postupov pri výrobe prototypových výrobkov a prípravkov na skúšanie výrobkov.".

26. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.08 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

27. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.09 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

28. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.18 znie:

„18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni pre oblasť cestného hospodárstva, diaľničného hospodárstva alebo železničného hospodárstva.".

29. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 22 až 24, ktoré znejú:

„22 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti plánovania dopravy a prepravy materiálu technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7a)

23 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní realizácie opatrení v období brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie a technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni.

24 Tvorba distribučnej a predajnej siete vrátane koordinácie distribúcie a predaja diaľničných nálepiek na celoštátnej úrovni.".

30. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.06 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

31. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.07 sa na konci pripájajú slová „alebo železničných dráh".

32. V prílohe č. 1 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.09 sa za slovo „komunikácií" vkladajú slová „alebo železničných dráh".

33. V prílohe č. 1 časti 04. Financie sa pred 08. platovú triedu vkladá 07. platová trieda, ktorá znie:

„07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Samostatné zabezpečovanie pátrania po nedodanom tovare v spoločnom tranzitnom režime u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.".

34. V prílohe č. 1 časti 04. Financie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Zabezpečovanie výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo v colnej správe u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.".

35. V prílohe č. 1 časti 06. Hospodárstvo sa za 12. platovú triedu dopĺňa 13. platová trieda, ktorá znie:

13. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Tvorba a koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi.

02 Tvorba a koordinovanie medzinárodných programov v oblasti nových technológií v energetike vrátane jadrových technológií a vypracúvanie medzinárodných zmlúv na celoštátnej úrovni.".

36. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 07. platovej triede pracovná činnosť 07.4.5.12 znie:

„12 Zabezpečovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie celoštátneho významu.".

37. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 17 až 21, ktoré znejú:

„17 Spravovanie a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu celoštátneho dosahu.

18 Vykonávanie čiastkových konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa usmernení.

19 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní kópií a obnove fondu zvukových kníh a časopisov nahratých v analógovej a digitálnej forme pre nevidiacich a slabozrakých.

20 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.

21 Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania.".

38. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra 08. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.04 sa za slová „v kultúrnych zariadeniach" vkladá čiarka a slová „osvetových zariadeniach".

39. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 08. platovej triede pracovná činnosť 08.4.6.07 znie:

„07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcie alebo umeleckej fotografie na prezentáciu a propagačné účely kultúrnych zariadení.".

40. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnými činnosťami 11 a 12, ktoré znejú:

„11 Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa návrhov na reštaurovanie umeleckého diela.

12 Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové spracúvanie výsledkov zamerania.".

41. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 09. platovej triede sa pred časť 09.7.4. vkladá časť 09.6.5., ktorá znie:

„09.6.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Tvorivá interpretácia jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.

02 Tvorivá interpretácia tanečnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.".

42. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.16 znie:

„16 Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.".

43. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 09. platovej triede pracovná činnosť 09.8.1.18 znie:

„18 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo notografická príprava hudobného textu do tlače.".

44. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.09 znie:

„09 Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.".

45. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.28 znie:

„28 Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.".

46. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnými činnosťami 34 až 38, ktoré znejú:

„34 Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.

35 Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného systému pri vydávaní a šírení slovenskej literatúry v zahraničí.

36 Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov z oblasti literárneho diania vrátane interpretácie odborných informácií doma a v zahraničí.

37 Tvorba umelecko-akustickej zložky zvukových kníh a časopisov určených pre nevidiacich a slabozrakých.

38 Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovo-umeleckých výrobkov a tvorba obchodnej stratégie.".

47. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 11. platovej triede v 11.8.4. sa vypúšťa pracovná činnosť 29.

48. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 11. platovej triede pracovná činnosť 11.8.4.34 znie:

„34 Komplexné zabezpečovanie odbornej úrovne, jazykovej úrovne, výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo odborná notografická príprava hudobného textu do tlače.".

49. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnými činnosťami 37 až 39, ktoré znejú:

„37 Tvorba scenára na spracovanie slovesného diela do elektronickej podoby i na digitálnych nosičoch pre nevidiacich a slabozrakých.

38 Tvorba a dolaďovanie knižnično-informačného programu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov.

39 Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí.".

50. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 12. platovej triede pracovná činnosť 12.8.5.15 znie:

„15 Koordinovanie a metodické usmerňovanie systému evidencie a informatiky na úseku kultúrnych pamiatok.".

51. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 12. platovej triede pracovná činnosť 12.8.5.16 znie:

„16 Tvorba metodiky prieskumu pamiatkového fondu, historických sídiel a súborov pamiatok a spracúvanie koncepcií zaoberajúcich sa problematikou ochrany pamiatkového fondu.".

52. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 12. platovej triede v 12.8.5. sa vypúšťa pracovná činnosť 17.

53. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 23 až 25, ktoré znejú:

„23 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz vzťahov štátu a cirkví.

24 Tvorba koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí.

25 Tvorba vývojových trendov a prognóz v jednotlivých oblastiach kultúry alebo umenia s dosahom na zahraničie.".

54. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 13. platovej triede v pracovnej činnosti 13.8.6.05 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov.".

55. V prílohe č. 1 časti 10. Kultúra v 13. platovej triede v 13.8.6. sa vypúšťajú pracovné činnosti 08 a 09.

56. V prílohe č. 1 časti 12. Obrana v 07. platovej triede v pracovnej činnosti 07.4.5.08 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová „alebo v rezorte ministerstva financií".

57. V prílohe č. 1 časti 12. Obrana v 13. platovej triede v pracovnej činnosti 13.8.6.02 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve." nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.".

58. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Samostatná odborná práca pri vyhodnocovaní projektov podnikateľských subjektov so zameraním na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka na účel poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.".

59. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.12 sa za slovo „lesa" vkladajú slová „alebo s agrokomoditami".

60. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede v pracovnej činnosti 10.8.3.16 sa na konci pripájajú slová „alebo v rámci poskytovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka".

61. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 18, ktorá znie:

„18 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investícií realizovaných z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu v oblasti rozvoja pôdohospodárstva a vidieka na úrovni zamestnávateľa s celoštátnou pôsobnosťou (SAPARD).".

62. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 11. platovej triede pracovná činnosť 11.8.4.12 znie:

„12 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesných komoditách alebo agrokomoditách pri zohľadnení väzieb na informačnú banku a informačné systémy v pôdohospodárstve a na medzinárodné informačné systémy.".

63. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 11. platovej triede v pracovnej činnosti 11.8.4.14 sa za slová „štátu" vkladajú slová „alebo Európskej únie" a na konci sa pripájajú slová „alebo na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka".

64. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 17 a 18, ktoré znejú:

„17 Koncepčná a koordinačná činnosť pri tvorbe monitorovacích a hodnotiacich kritérií prístupového programu Európskej únie na vstup do Európskej únie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni (SAPARD).

18 Koncepčná a koordinačná činnosť pri tvorbe špeciálneho účtovného softvéru zohľadňujúceho požiadavky Európskej únie a slovenskej legislatívy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni (SAPARD).".

65. V prílohe č. 1 časti 13. Pôdohospodárstvo v 13. platovej triede sa pracovné činnosti 13.8.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 07, ktorá znie:

„07 Koordinovanie postupov v multidisciplinárnych súvislostiach vo väzbe na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka v oblasti financovania prístupového programu Európskej únie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni (SAPARD).".

66. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 07. platovej triede v 07.4.5. sa vypúšťa pracovná činnosť 02.

67. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 07. platovej triede sa na konci pripája časť 07.6.1., ktorá znie:

„07.6.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:

01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadeniach sociálnych služieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.".

68. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede v 08.4.6. sa vypúšťajú pracovné činnosti 03 až 05.

69. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 07, ktorá znie:

„07 Tvorba zámerov a cieľov skupinovej práce a vedenia skupiny s preventívnovýchovným alebo resocializačným zameraním.".

70. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede sa na konci pripája časť 08.6.4., ktorá znie:

„08.6.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:

01 Koordinovanie a vykonávanie špecializovaných terapeutických a sociálnych opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)".

71. V prílohe č. 1 časti 14. Práca a sociálne veci v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.01 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

72. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 04. platovej triede v pracovnej činnosti 04.4.1.01 sa na konci pripájajú slová „pred získaním odbornej spôsobilosti.27)".

73. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 14 a 15, ktoré znejú:

„14 Rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a všestranný rozvoj osobnosti detí v detských jasliach.

15 Príprava a realizácia volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.".

74. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 až 13, ktoré znejú:

„09 Usmerňovanie a koordinovanie činností pri rozvíjaní vedomostí, zručností, návykov a všestranného rozvoja osobnosti detí v detských jasliach vrátane ich výchovy.

10 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií geografického informačného systému obce.

11 Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov.

12 Odborná strelecká a telesná príprava a realizácia taktických a previerkových cvičení vrátane ich organizačnej a obsahovej prípravy vykonávané obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

13 Samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku spočívajúca v určovaní správnych postupov na záchranu života a majetku, na ochranu verejného poriadku alebo na riešenie mimoriadnych udalostí, vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)".

75. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.7.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:

„06 Samostatná odborná práca v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)".

76. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Metodická a analytická činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)".

77. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.".

78. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 22, ktorá znie:

„22 Projektová práca pri tvorbe základnej bázy dát geografického informačného systému obce, spravovanie údajov základnej bázy v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce.".

79. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.10 sa slová „po získaní nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

80. V prílohe č. 1 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.11 sa slová „po získaní nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

81. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 7. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 16 až 18, ktoré znejú:

„16 Metodické usmerňovanie závodov podľa zákona o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v oblasti vedenia evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia vrátane kontroly správnosti údajov.

17 Vedenie a kontrola evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov podľa zákona o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, samostatne zárobkovo činných osôb a osobitných skupín poistencov.

18 Kontrola dodržiavania liečebného režimu práceneschopným vrátane vybavovania odvolaní.".

82. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 8. platovej triede v pracovnej činnosti 08.4.6.09 sa za slová „garančného fondu" vkladajú slová „alebo dávok dôchodkového zabezpečenia".

83. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 9. platovej triede sa pracovné činnosti 09.7.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 15, ktorá znie:

„15 Konzultačná a poradensko-informačná činnosť a riešenie sporných prípadov v oblasti sociálneho zabezpečenia na regionálnej úrovni.".

84. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 10. platovej triede pracovná činnosť 10.8.3.05 znie:

„05 Tvorba a určovanie postupov v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo v oblasti štátnych sociálnych dávok.".

85. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.11 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

86. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.12 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

87. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.13 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

88. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.14 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

89. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.15 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

90. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.16 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

91. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 12.8.5.17 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

92. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 13. platovej triede v pracovnej činnosti 13.8.6.04 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

93. V prílohe č. 1 časti 16. Sociálne zabezpečenie, trh práce a zdravotné poistenie v 13. platovej triede v pracovnej činnosti 13.8.6.05 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie.20)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

94. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 až 11, ktoré znejú:

„09 Výchovno-vzdelávacia a komunitná činnosť zameraná na vytvorenie podporného učebného prostredia pre deti z nedostatočne podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia vykonávaná asistentom učiteľa v škole alebo v predškolskom zariadení po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)

10 Technická príprava výroby vrátane normovania spotreby materiálu a spotreby práce v strednej škole, učilišti, odbornom učilišti, praktickej škole, stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania.

11 Zabezpečovanie športovej činnosti v školských zariadeniach inštruktorom telesnej výchovy.".

95. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 08. platovej triede v 08.7.1. sa vypúšťa pracovná činnosť 01.

96. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.5.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva učiteľ základnej umeleckej školy, zameraná na posudzovanie talentu žiakov, rozvoj schopností, zručností a návykov a osvojovanie si vedomostí a zručnosti, rozvoj umeleckej tvorivosti, príprava žiakov na vyšší stupeň odborného vzdelávania na stredných školách a vysokých školách umelecko-pedagogického zamerania a odborná práca v príslušnom umeleckom odbore v prípravnom štúdiu, v štúdiu na prvom a druhom stupni základného štúdia a v štúdiu pre dospelých v základnej umeleckej škole po splnení podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)".

97. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede v 09.7.4. v pracovnej činnosti 01 sa vypúšťajú slová „s bakalárskym vzdelaním".

98. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 09. platovej triede v 09.8.1 sa vypúšťa pracovná činnosť 02.

99. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.7.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Výchovno-vzdelávacia činnosť individuálne orientovaná na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami systematicky doplňujúca školskú výučbu zameraná na rozvíjanie ich tvorivých schopností a zručností vykonávaná vychovávateľom špeciálnej školy, špeciálneho školského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.25)".

100. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúšťa pracovná činnosť 02.

101. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúšťa pracovná činnosť 04.

102. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v 10.8.3. sa vypúšťa pracovná činnosť 06.

103. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 10. platovej triede v 10.8.3. pracovná činnosť 18 znie:

„18 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu s umiestnením sa v prvej tretine štartového poľa na majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách, do 10. miesta na majstrovstvách Európy, do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta juniorov alebo majstrovstvách Európy juniorov.".

104. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 11. platovej triede v 11.8.4. pracovná činnosť 19 znie:

„19 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu s umiestnením sa do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách, do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách sveta juniorov alebo majstrovstvách Európy juniorov alebo prekonanie európskeho rekordu.".

105. V prílohe č. 1 časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede v 12.8.5 pracovná činnosť 11 znie:

„11 Vykonávanie športových činností v športových strediskách vrcholového športu s umiestnením sa do tretieho miesta na majstrovstvách sveta alebo olympijských hrách, vybojovanie prvého miesta na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta juniorov alebo majstrovstvách Európy juniorov alebo prekonanie svetového rekordu.".

106. V prílohe č. 1 časti 20. Vnútro - všeobecná správa v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Samostatná odborná práca v oblasti zaistených motorových vozidiel v rezorte ministerstva vnútra.".

107. V prílohe č. 1 časti 20. Vnútro - všeobecná správa v 08. platovej triede sa v pracovnej činnosti 08.4.6.02 za slová „ministerstva obrany" vkladá čiarka a slová „alebo obecnej polície".

108. V prílohe č. 1 časti 20. Vnútro - všeobecná správa v 08. platovej triede sa pracovné činnosti 08.4.6. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Organizovanie a vykonávanie výučby a výcviku obsluhy motorových vozidiel zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.34)".

109. V prílohe č. 1 časť 21. Zdravotníctvo znie:

21. ZDRAVOTNÍCTVO

05. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

05.4.3. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:

01 Komplexná hygienická starostlivosť o chorých na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných liečebných a ošetrovateľských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

06.4.4. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:

01 Základné hematologické, imunologické a hemokoagulačné laboratórne vyšetrenia, odber vzoriek krvi na špeciálne hematologické vyšetrenia, základné vyšetrenia hodnôt krvných zložiek vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

02 Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liekov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave liečiv v šaržiach, spolupráca pri zabezpečovaní, uchovávaní, kontrole, príprave liekov a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok vykonávaná farmaceutickým laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

03 Podiel na vykonávaní štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti hygieny a epidemiológie vrátane meraní, odberu vzoriek a ukladaní blokových pokút vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

04 Základné laboratórne vyšetrenia v odbore lekárskej mikrobiológie, klinickej biochémie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

05 Základná rádiodiagnostická skiagrafia a asistencia pri zložitejších skiaskopických vyšetreniach s kontrastnými látkami alebo zložitejších rádiodiagnostických, rádioterapeutických vyšetreniach vykonávaná rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06 Základné laboratórne vyšetrenia, príprava biologického materiálu, jeho testovanie a analyzovanie v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

07 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, asistencia lekárovi a sestre špecialistke pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávaná sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

08 Individuálna a skupinová liečebná rehabilitácia, zácvik používania ortopedických a protetických pomôcok alebo prístrojov a fyzikálna terapia vykonávaná fyzioterapeutom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

09 Asistencia pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach a pri kontrole prípravy a výdaja stravy vykonávaná asistentom výživy alebo sestrou v mliečnej kuchyni po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

07. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

07.4.5. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Odborné histologické a cytologické techniky pri príprave a spracúvaní bioptického alebo nekroptického materiálu vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

02 Laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód na úseku klinickej biochémie vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt, špeciálne odbery biologického materiálu a jeho predanalytické spracúvanie vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

03 Ošetrovanie chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život pod vedením lekára alebo zdravotníckeho záchranára špecialistu vykonávané zdravotníckym záchranárom alebo sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

04 Imunologické, sérologické a virologické vyšetrenia vrátane diferencovania náterov krvných a ostatných telesných tekutín vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi. 20)

05 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku tkanivového bankovníctva vrátane predanalytického spracúvania vzoriek vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore lekárskej mikrobiológie, klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

07 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach, odborný dohľad nad prípravou a výdajom stravy vykonávané asistentom výživy po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

08 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávaná zdravotníckym asistentom alebo sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

09 Príprava individuálne pripravovaných liekov alebo hromadne pripravovaných liekov, ak neobsahujú silno a veľmi silno účinné látky podľa Slovenského liekopisu alebo laboratórnych diagnostík a cytostatík a odborná práca pri kontrole, zabezpečovaní a uchovávaní liekov a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom v špecializačnej príprave.20)

07.6.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:

01 Merania a odbery vzoriek pri sledovaní faktorov životného a pracovného prostredia, vzoriek na expozičné testy a odbery biologického materiálu vrátane prípravy podkladov na vydávanie nápravných opatrení vykonávané diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch vykonávané fyzioterapeutom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

03 Základné funkčné rádionuklidové a gamagrafické vyšetrenia, asistencia pri ožarovaní pacientov na kobaltových ožarovačoch a prístrojoch na povrchovú a hĺbkovú terapiu alebo asistencia pri zložitejších skiaskopických vyšetreniach s kontrastnými látkami alebo zložitejších rádiodiagnostických vyšetreniach na oddelení nukleárnej medicíny, rádioterapie alebo rádiodiagnostiky vykonávané rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

04 Odborná ošetrovateľská starostlivosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

05 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební vrátane asistencie lekárovi vykonávaná sestrou alebo komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckych zariadení a pôrodných sálach vrátane asistencie lekárovi vykonávaná pôrodnou asistentkou, po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v ambulancii na špeciálnych úsekoch činností (napr. funkčná diagnostika, EEG, EKG, audiometria, transfúzne oddelenie, poliklinické oddelenie klinickej onkológie, sonografia, angiografia) alebo v diabetologickej ambulancii vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

07 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

08. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

08.4.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na zabezpečenie bakteriologickej, virologickej, imunologickej, mykologickej alebo parazitologickej diagnostiky v odbore klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecialízácie v príslušnom odbore.20)

02 Chemicko-analytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej kontrole liekov a skúšok zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok, lekárenského doplnkového sortimentu a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vykonávaná farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

04 Hematologické a imunohematologické laboratórne vyšetrenia, diferencovanie patologických krvných obrazov, kostných drení a uzlín vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Samostatné chemické a fyzikálne analýzy s cieľom detekcie rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia v štátnom zdravotnom ústave vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Imunologické alebo infektologické laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a protilátok vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

07 Špecializované biochemické alebo toxikologické laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, funkčné vyšetrenia obličiek, pečene, glycidového a lipidového metabolizmu, vyšetrenia enzýmov a vnútorného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Odborná laboratórna práca na niektorom z úsekov histológie, histochémie, cytológie alebo imunohistochémie vykonávaná zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

09 Cytogenetické, genealogické a antropogenetické vyšetrenia vrátane vykonávania špeciálnych farbiacich metód v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

10 Zabezpečovanie liečebnej výživy a stravovania zo stránky dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej v lôžkovom zdravotníckom zariadení vrátane vypracúvania vhodných receptúr jedál a informačných pokynov na ich prípravu vykonávané asistentom výživy po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

11 Samostatná odborná práca v rozhodovaní a posudzovaní dôležitosti a urgentnosti ohlásených stavov na poskytnutie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym záchranárom alebo sestrou na dispečingu po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

08.6.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:

01 Samostatný štátny zdravotný dozor, zisťovanie rizík vplývajúcich na zdravie ľudí, návrh opatrení na ochranu a podporu zdravia vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri manipulácii s rádioaktívnym odpadom vykonávaný asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní komplexného ošetrovateľského procesu a vykonávanie odborných ošetrovateľských prác na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a oddeleniach centrálneho príjmu vykonávané sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

04 Samostatná odborná laboratórna práca, diagnostické alebo rádioizotopové vyšetrenia v odbore nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky alebo rádioterapie vykonávané rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

05 Samostatné odborné skiagrafické vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia na lokalizáciu cudzích telies vrátane asistencie pri náročných kontrastných vyšetreniach vykonávané rádiologickým asistentom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06 Odborná liečebná rehabilitačná práca na úseku fyzikálnej terapie, ergoterapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávaná fyzioterapeutom po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

07 Zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci chorým vrátane poskytovania základných a zložitejších zdravotno-sociálnych služieb vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdov a iných právnických osôb a fyzických osôb vykonávané sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

08 Samostatná odborná práca na špecializovanom poliklinickom oddelení na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb vykonávaná kalmetizačnou alebo dispenzárnou sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

09 Príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane kontroly efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho zariadenia vykonávaná sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

10 Odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávané sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

11 Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej, kognitívnej a behaviorálnej terapii na lôžkovom oddelení psychiatrie alebo v centrách liečby drogových závislostí vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

12 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacienta vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

13 Asistencia lekárovi pri endoskopických vyšetreniach vrátane špecializovaných prác pri odberoch materiálov na bakteriologické, cytologické alebo histologické vyšetrenia alebo špecializovaná práca pri podávaní chemoterapie na poliklinických chemoterapeutických oddeleniach vykonávané sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.20)

14 Odborná ošetrovateľská starostlivosť vrátane zvýšenej hygienickej starostlivosti o pacientov po aplikácii rádioaktívnych žiaričov na diagnostických pracoviskách nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávaná sestrou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

15 Odborné preventívne a terapeutické činnosti vykonávané diplomovanou dentálnou hygieničkou po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi. 20)

16 Analýza a vyhodnocovanie technologických možností protetického riešenia objednávky stomatológa, rozhodovanie o použití technologických postupov a stomatologických materiálov, vyhodnocovanie všetkých druhov stomatologických protéz, čeľustno-ortopedických aparátov, epitéz a liečebných pomôcok, spolupráca pri vývoji a zavádzaní nových technológií, materiálov a nástrojov, organizovanie a riadenie práce v zubnej technike vykonávané diplomovaným zubným technikom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

09. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

09.5.6. Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Poskytovanie odborných informácií a konzultácií o liekoch, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, o lekárenskom doplnkovom sortimente alebo poskytovanie odborných informácií a konzultácií v oblasti zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

09.6.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Hormonálne, imunochemické, toxikologické, hematologické alebo imunohematologické vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Samostatné odborné spracúvanie bioptického a nekroptického materiálu a vykonávanie imunohistochemických, imunoenzýmohistologických, histochemických alebo elektromikroskopických laboratórnych vyšetrení vrátane cytologického skríningu v odbore patológia alebo súdne lekárstvo vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Samostatné vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, zber, príprava a spracúvanie vzoriek slúžiacich na analyzovanie zdravia obyvateľstva vrátane prípravy návrhu opatrení, sankcií a blokových pokút vykonávané diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

04 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrovanie podľa predpísaných metód vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym záchranárom alebo sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na úseku starostlivosti o psychiatrických pacientov alebo pacientov drogovo závislých, monitorovanie vitálnych funkcií pacienta pred liečebným zákrokom, počas zákroku a po ňom so zameraním na mechanizmy osobnosti a na techniky zvládania stresu vrátane asistencie pri náročných terapeutických výkonoch lekára a psychoterapeuta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

07 Samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo všetkých oblastiach sekundárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaná diplomovanou pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri náročných operačných výkonoch vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

09 Samostatná odborná práca spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta na jeho celkový telesný a duševný stav s použitím zložitých zdravotníckych prístrojov a nástrojov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, oddeleniach akútnej intenzívnej medicíny alebo na anestéziologických úsekoch vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

10 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym alebo chronickým postihnutím funkcie obličiek alebo s akútnymi intoxikáciami na dialyzačnom oddelení vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

11 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

12 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny zameraná na liečbu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

13 Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a mobilizačnej terapie s využitím špeciálnych techník vrátane asistencie lekárovi pri diagnostických činnostiach vykonávaná fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

09.7.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:

01 Samostatná odborná ošetrovateľská práca sestry na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľnej liečebne vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

09.8.1. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe nie je ustanovená:

01 Príprava a realizácia epidemiologických štúdií, hodnotenie faktorov pracovného prostredia a životného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

02 Odborné laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód vrátane spracúvania základných analytických hodnotení na oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

03 Asistencia pri komplexnom zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná psychológom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

04 Terapeuticko-výchovná pomoc pri integrácii, reedukácii a resocializácii jedinca do spoločnosti vykonávaná liečebným pedagógom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

05 Farmaceutické laboratórne činnosti spojené s hodnotením kvality liekov alebo liečiv vykonávané farmaceutom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

06 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom alebo zubným lekárom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

07 Štátny zdravotný a potravinový dozor, zisťovanie a spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam vykonávané lekárom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

08 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a spracúvanie základných analytických hodnotení vykonávané iným odborným zamestnancom v zdravotníctve po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.20)

09 Odborná práca pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého a stredného stupňa alebo asistencia pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ťažkého stupňa vykonávaná logopédom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

10.7.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo kliniky vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

10.8.3. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 1 rok:

01 Koordinovanie a kontrola laboratórnych vyšetrení podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov vykonávané laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Pitvanie a základné vyšetrovanie nekroptického alebo bioptického materiálu predpísanými histologickými alebo histochemickými technikami vykonávané lekárom po získaní osvedčenia o nástupnej odbornej praxi.20)

03 Odborná laboratórna práca spojená s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane overovania liekopisných metód a postupov vykonávaná farmaceutom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

04 Samostatná odborná práca v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po úspešnom absolvovaní prvého roku špecializačnej prípravy.20)

05 Teoretická a praktická príprava vrátane praktickej výučby zdravotníckych zamestnancov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania vykonávaná lektorom po získaní pedagogickej spôsobilosti.35)

06 Samostatné vykonávanie základných diagnostických a liečebných výkonov alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch a úkonoch vykonávaná lekárom počas špecializačnej prípravy v príslušnom základnom špecializačnom odbore.20)

07 Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, zabezpečovanie koordinovania kontroly, vypracúvanie analýz a hodnotení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Samostatná odborná laboratórna činnosť pri stanovovaní biochemických parametrov vykonávaná podľa pokynov zdravotníckeho zamestnanca so špecializáciou na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.20)

09 Koordinovanie a kontrola rehabilitačného procesu v zdravotníckych zariadeniach vrátane vykonávania fyzioterapeutickej činnosti a vyšetrovacích metód vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

11.8.4. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 3 roky:

01 Samostatná odborná špecializovaná práca súvisiaca s edukáciou, reedukáciou, rehabilitáciou a resocializáciou porúch reči, hlasu a sluchu vykonávaná klinickým logopédom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Práca klinického psychológa pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny a psychológie zdravia, komplexné zabezpečovanie úloh v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti o psychicky chorých po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Samostatná odborná práca v príslušnom odbore hygieny, epidemiológie, mikrobiológie alebo preventívneho pracovného lekárstva vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

04 Odborná špecializovaná laboratórna činnosť spojená s vyšetreniami biologického materiálu vykonávaná na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Liečebno-pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci zrakovo, sluchovo, telesne alebo mentálne postihnutým pacientom a duševne chorým pri integrácii, reedukácii a resocializácii vykonávané liečebným pedagógom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore20) alebo na úseku mikrobiológie a biológie životného prostredia, príprava podkladov na rozhodovací proces vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

07 Odborné sterilizačné a iné dekontaminačné postupy v rámci prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz v oddelení centrálnej sterilizácie vykonávané lekárom alebo farmaceutom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Štátny zdravotný a potravinový dozor vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie orgánov v oblasti ochrany zdravia (napr. navrhovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb) vykonávaný lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

09 Samostatné cielené rehabilitačné zhodnotenie funkčných porúch pohybového systému, následné terapeutické výkony na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch, handicapu a reintegrácia jedinca s využitím vlastných prostriedkov odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

12.8.5. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 6 rokov:

01 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vykonávané asistentom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore 20) a po udelení vedecko-akademickej hodnosti.12)

02 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na lôžkovom oddelení alebo v odbornej ambulancii v neoperačných odboroch vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Celková alebo lokálna anestézia pri operačných zákrokoch vrátane kanylácie centrálneho venózneho systému a artériového systému alebo starostlivosť o kriticky chorého pacienta vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

04 Samostatná bioptická alebo nekroptická diagnostická činnosť vrátane vykonávania pitiev a podielu na príprave a spracúvaní posudkov vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom nemocničnom oddelení operačného odboru alebo v ambulancii operačného odboru vrátane konziliárnej činnosti a operačných zákrokov vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Samostatné diagnostické vyšetrenia pomocou rádiodiagnostických zobrazovacích metód a ich vyhodnocovanie na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

07 Rádioterapeutické alebo rádioizotopové výkony a náročné ožarovacie postupy vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Špecializovaná odborná činnosť v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

09 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

10 Samostatné preventívno-liečebné a diagnostické úkony v odbornej stomatologickej ambulancii alebo na stomatologickom lôžkovom oddelení vykonávané zubným lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

11 Mikroskopické analýzy biologického materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov náročnými vyšetrovacími metódami (napr. chromatografické, spektrofotometrické, elektrochemické) vrátane vyšetrení a vyhodnotení špeciálnych parametrov na zložitých laboratórnych prístrojoch vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.20)

12 Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.20)

13 Koordinovanie štátneho zdravotného dozoru v rozsahu pôsobnosti štátneho zdravotného ústavu na úseku plnenia programov ochrany a podpory zdravia vo vymedzenom spádovom území vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

13. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

13.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky nemocničných oddelení a kliník, konzultačná a informačná činnosť o liekoch a liečivách alebo spolupráca pri klinickom skúšaní liekov vykonávané farmaceutom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Odborná špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná práca na lôžkovom neoperačnom oddelení vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

03 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných na odborné vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve, oponovanie záverečných špecializačných skúšok a seminárnych prác lekárov a farmaceutov v Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny vykonávané odborným asistentom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

04 Štátny zdravotný a potravinový dozor, zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia súvisiacich s prácou a spôsobom života vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Súdnolekárske a súdne pitvy, spracúvanie posudkov a konziliárna činnosť vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Štátny zdravotný dozor na úseku lekárskej bakteriológie, virológie, parazitológie, mykológie, antiinfekčnej imunológie, mikrobiológie životného prostredia a biológie životného prostredia vrátane tvorby podkladov na rozhodnutia vykonávaný lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

07 Štátny zdravotný dozor pri zisťovaní úrovne výskytu rádioaktivity vo výrobných prevádzkach, v pobytových priestoroch budov, baniach, vo vode, pôde a ovzduší a pri manipulácii s rádioaktívnym odpadom vykonávaný lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

08 Diagnostická činnosť na základe biochemických, imunochemických a toxikologických laboratórnych vyšetrení vrátane biochemických vyšetrení pomocou rádioizotopov a konziliárna služba vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

09 Prevencia, diagnostika a terapia chorôb krvi a krvotvorby, využívanie krvi, krvotvorných buniek a orgánov na preventívne, diagnostické a liečebné účely, výskum fyziológie a patológie krvi, krvotvorných buniek a orgánov v úzkej spolupráci so všetkými odvetviami klinickej medicíny vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

10 Špecializované vyšetrenia pomocou diagnostického zobrazenia na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách podľa predpísaných metód vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore20) alebo základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore. 20)

11 Celková alebo zvodná anestézia pri náročných operačných zákrokoch u pacientov so zložitými komplikujúcimi ochoreniami a sprievodnými javmi, využívanie invazívnych metód vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

12 Špecializované diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosť na lôžkových oddeleniach v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

13 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom v špecializovaných ambulanciách lôžkových zdravotníckych zariadení po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

14 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov v odborných ambulanciách neoperačných odborov vykonávaná lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

15 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných objemov, radiačnej techniky a celkovej tumóznej dávky vrátane konziliárnej činnosti na rádioterapeutických pracoviskách vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.20)

16 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri individuálnej a hromadnej príprave liekov (napr. sterilných liekov, liekov určených na perorálnu, rektálnu a miestnu aplikáciu) podľa požiadaviek kliník alebo oddelení zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti, pri uchovávaní a výdaji individuálne a hromadne pripravovaných liekov a pri konzultačnej a informačnej činnosti vykonávaná farmaceutom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

14. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

14.8.6. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, orientačná dĺžka odbornej praxe viac ako 9 rokov:

01 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v odbore urgentná medicína, neodkladná prednemocničná starostlivosť v terénnych podmienkach vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

02 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej výučby poskytovanej zdravotníckym zamestnancom pripravujúcim sa na kvalifikačné skúšky v Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

03 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich príslušnému trendu rozvoja lekárskych vied, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu na klinických pracoviskách, teoretická a praktická výučba zamestnancov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore vykonávané zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore20) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

04 Náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vrátane konziliárnej činnosti na lôžkových oddeleniach a špecializovaných ambulanciách operačných odborov výlučne na klinikách výučbových základní lekárskych fakúlt alebo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

05 Intenzívna preventívno-liečebná starostlivosť na lôžkovom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo poskytovanie odborných zákrokov a výkonov vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania výlučne na jednotkách intenzívnej starostlivosti kliník výučbových základní lekárskych fakúlt alebo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)

06 Vyšetrovanie a diagnostika nekroptického alebo bioptického materiálu histologickými alebo cytologickými a imunohistochemickými technikami vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.20)".

110. V prílohe č. 1 časti 22. Životné prostredie v 09. platovej triede sa pracovné činnosti 09.8.1. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu.".

111. V prílohe č. 1 časti 22. Životné prostredie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti 10.8.3. dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:

„12 amostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku.".

112. V prílohe č. 1 časti 22. Životné prostredie v 11. platovej triede sa pracovné činnosti 11.8.4. dopĺňajú pracovnou činnosťou 10, ktorá znie:

„10 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku.".

113. V prílohe č. 1 časti 22. Životné prostredie v 12. platovej triede sa pracovné činnosti 12.8.5. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Tvorba koncepcií na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky vo väzbe na regionálne koncepcie.".

114. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 02. platovej triede sa pracovné činnosti 02.1.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných alebo výstavných fondov, verejného priestoru alebo kultúrneho zariadenia.".

115. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 03. platovej triede sa pracovné činnosti 03.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:

„02 Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru v predajni, vyberanie poplatkov alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.".

116. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 03. platovej triede v 03.2.03. sa vypúšťa pracovná činnosť 05.

117. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania, samostatného predaja, vystavovania a aranžovania v predajni, príprava podkladov na fakturáciu, inkaso alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.".

118. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 04. platovej triede sa v 04.2.03. vypúšťa pracovná činnosť 08.

119. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.3.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky (napr. predajňa, stravovacia jednotka), vybavovanie reklamácií a objednávok.".

120. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 05. platovej triede v pracovnej činnosti 05.3.03.05. sa za slovo „služieb" pripája čiarka a slová „alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu".

121. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 05. platovej triede sa v 05.3.03. vypúšťa pracovná činnosť 06.

122. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 05. platovej triede sa v 05.3.07. pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 19, ktorá znie:

„19 Strojové čistenie skladovacích nádrží pohonných hmôt a mazadiel vrátane vykonávania ich údržby a kontroly s použitím dýchacej techniky.".

123. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:

„04 Zabezpečovanie prevádzky v prevádzkových jednotkách (napr. predajňa, stravovacia jednotka) a vybavovanie reklamácií a objednávok vrátane kontrolnej činnosti.".

124. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.02. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Príprava tlačovej formy, nastavenie tlačiarenského stroja, náročná obojstranná braillová tlač.".

125. V prílohe č. 2 časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede sa v 06.4.03. vypúšťa pracovná činnosť 01.

126. V prílohe č. 2 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 03. platovej triede sa v 03.2.01 vypúšťa pracovná činnosť 01.

127. V prílohe č. 2 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 04. platovej triede pracovná činnosť 04.2.01.01 znie:

„01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do 12 000 kg.".

128. V prílohe č. 2 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 05. platovej triede pracovná činnosť 05.3.01.01 znie:

„01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg, alebo špeciálnych motorových vozidiel a techniky na údržbu pozemných komunikácií (napr. zametač s objemom zásobníka nad 5 m3, autožeriav s nosnosťou nad 8 ton, nakladač).".

129. V prílohe č. 2 časti 03. Doprava, pošta a telekomunikácie v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 14, ktorá znie:

„14 Vedenie a bežná údržba špeciálnych motorových vozidiel a techniky určených na zimnú údržbu pozemných komunikácií (napr. sypač, snehová fréza a pod.) alebo špeciálnych mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií (napr. UNIMOG, UDS, kanalizačno-fekálna nadstavba, umývač tunela), vedenie, údržba a obsluha ťažkej ženijnej techniky alebo vyslobodzovacej techniky.".

130. V prílohe č. 2 časti 10. Kultúra v 03. platovej triede sa pracovné činnosti 03.2.21. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Samostatné preberanie rekvizít, ich skladovanie a vykonávanie inventarizácie.".

131. V prílohe č. 2 časti 10. Kultúra v 04. platovej triede pracovná činnosť 04.2.21.01 znie:

„01 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy analógovej reprodukcie zvuku.".

132. V prílohe č. 2 časti 10. Kultúra v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.3.21. dopĺňajú pracovnými činnosťami 02 a 03, ktoré znejú:

„02 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy digitálnej reprodukcie zvuku.

03 Zabezpečovanie stavby a montáže orchestriska na domácom pódiu a na iných pódiách pri zájazdoch orchestra.".

133. V prílohe č. 2 časti 10. Kultúra v 06. platovej triede sa pracovné činnosti 06.4.20. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Údržba a priebežné ladenie všetkých klávesových nástrojov podľa sluchu (napr. klavír, organ, spinety, čembalo).".

134. V prílohe č. 2 časti 14. Práca a sociálne veci v 02. platovej triede v 02.1.01 pracovná činnosť 01 znie:

„01 Opatrovateľská služba v domácnosti pre deti alebo pre mobilných občanov, v domove s opatrovateľskou službou alebo v stanici osobnej hygieny pre občanov vyžadujúcich opatrovateľskú starostlivosť.".

135. V prílohe č. 2 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 03. platovej triede sa pracovné činnosti 03.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:

„09 Ručný výkop, zasypanie hrobu a úprava hrobu na určenom mieste.".

136. V prílohe č. 2 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 04. platovej triede sa pracovné činnosti 04.2.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 08, ktorá znie:

„08 Všetky úpravy vlasov, fúzov a brady.".

137. V prílohe č. 2 časti 15. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 05. platovej triede sa pracovné činnosti 05.3.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:

„03 Úpravy vlasov náročnými spôsobmi (napr. zhotovovanie osobitne náročných spoločenských účesov, zhotovovanie špeciálnych módnych strihov vlasov).".

138. V prílohe č. 2 časti 21. Zdravotníctvo v 07. platovej triede sa pracovné činnosti 07.4.01. dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:

„05 Samostatné zhotovovanie stomatologických protéz a čeľustnoortopedických aparátov, stomatochirurgických dláh, epitéz a iných pomôcok v oblasti stomatológie a ďalších medicínskych odborov, oprava stomatologických protéz a čeľustnoortopedických aparátov.".


Čl. II.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.