Vyhláška č. 557/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-557
Čiastka 217/2002
Platnosť od 01.10.2002 do14.11.2006
Účinnosť od 02.01.2003 do14.11.2006
Zrušený 599/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 1 ods. 1 písm. f) stráca účinnosť 1. januára 2003.

Znenie 02.01.2003

557

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. septembra 2002

o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Výdavkami na civilnú ochranu obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana"), ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra"), sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti ministerstva vnútra,1) a to na

a) obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku, jeho opravy, údržbu, technické zhodnotenie a jeho užívanie na zabezpečenie podielu ministerstva vnútra na vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a na evakuácii,2)

b) zabezpečenie a vykonanie preventívno-výchovnej a edičnej činnosti, na vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany, a na zabezpečenie vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane,

c) obstaranie, periodické revízie, skúšky a opravy centrálne zabezpečovaného materiálu civilnej ochrany,3)

d) prevádzku a údržbu zariadení a prostriedkov informačného systému civilnej ochrany4) v správe ministerstva vnútra,

e) obstaranie preukazov pre personál civilnej ochrany,5)

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra sa ďalej uhrádza

a) náhrada škody spôsobenej vstupom na nehnuteľnosť alebo umiestnením a prevádzkou technologického zariadenia civilnej ochrany v správe ministerstva vnútra na takejto nehnuteľnosti,7)

b) náhrada mzdy pri výkone služby v ozbrojených silách a v civilnej službe podľa osobitného predpisu,8)

c) náhrada škody9) fyzickej osobe, ku ktorej došlo pri plnení úloh civilnej ochrany, v súvislosti s pomocou poskytovanou pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti10) alebo pri príprave na civilnú ochranu,11)

d) jednorazové mimoriadne odškodnenie,12)

e) náhrada výdavkov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných ústredných štátnych orgánov, ktoré plnia úlohy civilnej ochrany v rámci svojej pôsobnosti,13)

f) náhrada výdavkov štátnych orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním súvisiacich so spoluprácou14) s ministerstvom vnútra.

(3) Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odseku 2 sa uplatňujú na ministerstve vnútra.

§ 2

(1) Výdavkami na civilnú ochranu, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly krajského úradu,15) sú výdavky na plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti krajského úradu a okresného úradu,16) a to na

a) prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany,17) ktoré sú v správe krajského úradu alebo okresného úradu, alebo rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie nimi zriadenej,

b) zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu,11)

c) organizovanie preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

d) hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a s tým súvisiace výdavky na

1. obstaranie ostatného materiálu civilnej ochrany,18)

2. skladovanie, použitie, ošetrovanie, skúšky, prepravné, opravy a kontroly materiálu civilnej ochrany pre krajský úrad alebo okresný úrad, alebo rozpočtovú organizáciu, alebo príspevkovú organizáciu nimi zriadenú a jednotky civilnej ochrany zriadené pre potreby územia,

3. prevádzku centrálne zabezpečovaného materiálu civilnej ochrany,3) ktorý je vo výpožičke medzi ministerstvom vnútra a krajským úradom alebo okresným úradom,19)

4. odmenu skladníka materiálu civilnej ochrany pre krajský úrad alebo okresný úrad, alebo rozpočtovú organizáciu, alebo príspevkovú organizáciu nimi zriadenú,

5. periodické revízie, skúšky a opravy materiálu civilnej ochrany,

6. vyradenie a likvidáciu ostatného materiálu civilnej ochrany,18) ktorý je v správe okresných úradov a je neupotrebiteľným majetkom štátu,20)

e) vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri mimoriadnej situácii,21)

f) vykonanie evakuácie.22)

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly krajského úradu sa uhrádzajú aj náhrady výdavkov (nákladov)

a) na rekonštrukcie, zmeny ochranných stavieb,17) ktoré sú majetkom obce, periodické revízie, odstránenie nedostatkov z periodických revízií, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou,10)

b) na prevádzku, údržbu, kontrolu a opravy zariadení civilnej ochrany17) vytvorených podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia,

c) na odmenu lektora, ktorý sa podieľa na vykonávaní prípravy na civilnú ochranu11) zabezpečovanej a vykonávanej okresným úradom a obcou,

d) na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku23) a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu24) zamestnancom obcí a ostatných právnických osôb a fyzických osôb pri účasti na príprave jednotiek civilnej ochrany zriadených podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia,

e) právnickej osobe a fyzickej osobe

1. za vecný prostriedok, ktorý krajský úrad alebo okresný úrad priamo alebo prostredníctvom obce prevzal od právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako vecné plnenie na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti10) a ktorý nemôže pre znehodnotenie alebo poškodenie vrátiť,25)

2. za poskytnutie potrebných priestorov a prostriedkov na núdzové ubytovanie a na núdzové zásobovanie osôb26) na vyzvanie obce,27)

f) fyzickej osobe za poskytnutie vecných prostriedkov,28) ktoré vlastní alebo užíva, pre prípad mimoriadnej udalosti,10)

g) obce spojených s vykonaním evakuácie.29)

(3) Z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly krajského úradu sa ďalej uhrádzajú

a) náhrada alebo odmena právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolanej na plnenie úloh civilnej ochrany, a to

1. náhrada škody, ktorá vznikla vecným plnením tomu, kto konal na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy,30)

2. odmena za vykonávanie časovo obmedzených prác pre civilnú ochranu súvisiacich s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,31)

3. náhrada za poskytnuté vecné prostriedky a za spoluprácu v civilnej ochrane v prípadoch mimoriadnej udalosti10) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré nie sú zaviazané účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa osobitného predpisu,32)

4. náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku23) za účasť na osobných úkonoch v civilnej ochrane,33)

5. náhrada výdavkov za použitie techniky a za práce vykonané v rámci praktickej prípravy jednotiek civilnej ochrany34) zriadených podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia,

b) odmena skladníka materiálu civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany zriadené obcou a prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľstvo obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú iné právnické osoby alebo podnikatelia.35)

(4) Požiadavky na úhradu výdavkov podľa odsekov 2 a 3 sa uplatňujú na územne príslušnom okresnom úrade.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/1999 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Ustanovenie § 1 ods. 1 písm. f) stráca účinnosť 1. januára 2003.


Ivan Šimko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.

3) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

4) § 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 34 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 58 až 63 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z.

7) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

8) § 139 Zákonníka práce.

9) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

10) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

11) § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

12) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva.

13) § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 13 a 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

17) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

18) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

19) § 2a ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

20) § 2a ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.

21) § 3b ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) § 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších prepisov.

23) § 134 a 135 Zákonníka práce.

24) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

25) § 22 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

26) § 25 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.

27) § 16 ods. 4 a9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

28) § 25 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

29) § 15 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

31) § 25 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

32) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

33) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

34) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu.

35) § 15 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.