Oznámenie č. 53/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-53

(v znení č. 211/2009 Z. z.)

Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002
Účinnosť od 01.07.2009
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 25 ods. 2 zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2002.

Aktuálne znenie 01.07.2009

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím zmluvy uznesením č. 1252 z 31. januára 2001 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 16. februára 2001.

V súlade s článkom 25 ods. 2 zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2002.

Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy sa skončila platnosť Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou (vyhláška č. 116/1960 Zb.).

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení

Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené želaním upraviť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Na účely tejto zmluvy znamenajú pojmy

a) „právne predpisy“ zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 ods. 1 tejto zmluvy,

b) „občan“ vo vzťahu k Slovenskej republike štátneho občana Slovenskej republiky, vo vzťahu k Ukrajine štátneho občana Ukrajiny,

c) „príslušný úrad“ vo vzťahu k Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo vzťahu k Ukrajine Ministerstvo práce a sociálnej politiky Ukrajiny,

d) „nositeľ“ inštitúciu, ktorá vykonáva právne predpisy v rozsahu uvedenom v článku 2 tejto zmluvy,

e) „zamestnanec“ zamestnanú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu, spolupracujúcu osobu samostatne zárobkovo činnej osoby alebo osobu na ich roveň postavenú, ktorá je zúčastnená na poistení na základe vlastnej činnosti podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,

f) „doba zabezpečenia (poistenia)“ dobu platenia príspevkov, dobu zamestnania a dobu postavenú im na roveň, ktorá sa za takú považuje podľa právnych predpisov zmluvných strán a na ktorú sa prihliada pri rozhodovaní o nároku na peňažné dávky,

g) „peňažná dávka“ peňažnú dávku alebo dôchodok vrátane všetkých jej častí prislúchajúcu podľa článku 2 ods. 1 tejto zmluvy.

(2) Iné výrazy v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa príslušných právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 2

(1) Táto zmluva sa vzťahuje na poskytovanie týchto peňažných dávok:

a) podľa právnych predpisov Slovenskej republiky o dôchodkovom zabezpečení a nemocenskom poistení na

1. starobný dôchodok,

2. invalidný dôchodok,

3. čiastočný invalidný dôchodok,

4. vdovský dôchodok,

5. vdovecký dôchodok,

6. sirotský dôchodok,

7. nemocenské,

8. peňažnú pomoc v materstve,

9. podporu pri ošetrovaní člena rodiny,

10. vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve,

11. pohrebné,

b) podľa právnych predpisov Ukrajiny o sociálnom zabezpečení na

1. starobný dôchodok,

2. invalidný dôchodok (všetky skupiny),

3. dôchodok v prípade straty živiteľa,

4. dôchodok za výsluhu rokov,

5. dávku pri dočasnej pracovnej neschopnosti,

6. rodinné dávky deťom,

7. pohrebné,

8. podpora pri ošetrovaní člena rodiny.

(2) Táto zmluva sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré menia a dopĺňajú právne predpisy v odseku 1.

(3) Touto zmluvou nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmluvných dokumentov uzavretých s tretími štátmi.

Článok 3

Táto zmluva sa vzťahuje na

a) občanov, na ktorých sa vzťahujú alebo sa vzťahovali právne predpisy jednej zmluvnej strany alebo obidvoch zmluvných strán,

b) iné osoby, ak odvodzujú svoje práva od občanov uvedených v písmene a).

Článok 4

(1) Pri používaní právnych predpisov jednej zmluvnej strany sú si občania tejto zmluvnej strany rovní s občanmi druhej zmluvnej strany, ak táto zmluva neustanovuje inak.

(2) Peňažné dávky priznané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany sa vyplatia občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú mimo území obidvoch zmluvných strán, za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako sa vyplatia občanom prvej zmluvnej strany, ktorí sa zdržiavajú mimo území obidvoch zmluvných strán.

Článok 5

Peňažné dávky sa vyplácajú osobám uvedeným v článku 3 na územie druhej zmluvnej strany, počas obdobia, počas ktorého sa zdržiavajú na jej území, ak táto zmluva neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 6

Na zamestnanca sa vzťahujú právne predpisy tej zmluvnej strany, na ktorej území sa vykonáva zamestnanie, ak sa v článkoch 7 až 9 tejto zmluvy neustanovuje inak. To platí aj vtedy, ak sa zamestnanec zdržiava alebo sídlo zamestnávateľa sa nachádza na území druhej zmluvnej strany.

Článok 7

(1) Ak zamestnávateľ so sídlom na území jednej zmluvnej strany vyšle zamestnanca vykonávať zamestnanie na územie druhej zmluvnej strany, použijú sa odo dňa vyslania až do konca 24. kalendárneho mesiaca právne predpisy prvej zmluvnej strany.

(2) Ak je zamestnanec dopravnej spoločnosti alebo prepravnej spoločnosti so sídlom na území jednej zmluvnej strany vyslaný na územie druhej zmluvnej strany, použijú sa právne predpisy prvej zmluvnej strany.

(3) Členovia posádky námornej lode podliehajú právnym predpisom tej zmluvnej strany, pod ktorej vlajkou loď pláva.

Článok 8

(1) Zamestnanci štátnej služby zmluvných strán, ktorí sú vyslaní z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, podliehajú aj naďalej právnym predpisom prvej zmluvnej strany.

(2) Ustanovenia tejto zmluvy sa nevzťahujú na občanov, ktorí sú členmi diplomatickej misie v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, a konzulárnych úradníkov v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.

Článok 9

(1) Príslušné úrady obidvoch zmluvných strán sa môžu dohodnúť na udelení výnimiek z ustanovení článkov 6 až 8 tejto zmluvy, ak je to v prospech týchto občanov.

(2) Na udelenie výnimky podľa odseku 1 je potrebná spoločná žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa.

TRETIA ČASŤ

PEŇAŽNÉ DÁVKY V CHOROBE A MATERSTVE

Článok 10

(1) Peňažné dávky v chorobe a materstve sa priznávajú a vyplácajú za podmienok a v rozsahu určených právnymi predpismi zmluvnej strany, na ktorej území je občan nemocensky poistený.

(2) Ak na vznik nároku na výplatu peňažných dávok v chorobe a materstve je potrebná určitá doba poistenia, do tejto doby sa hodnotí aj doba poistenia získaná na území druhej zmluvnej strany. Ak sa doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán navzájom kryjú, hodnotia sa len raz.

(3) Ak má občan nárok na peňažné dávky v chorobe a materstve na základe tejto zmluvy alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov od obidvoch zmluvných strán za rovnaké obdobie, peňažné dávky v chorobe a materstve sa vyplatia podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na ktorej území sa v čase vzniku nároku zdržiaval, pričom na príjmy dosiahnuté na území druhej zmluvnej strany sa neprihliada.

ŠTVRTÁ ČASŤ

STAROBNÉ, INVALIDNÉ A POZOSTALOSTNÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY

Článok 11

Ak vznikne občanovi nárok na peňažnú dávku podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, aj bez ohľadu na ustanovenie článku l2 ods. 1 až 4 tejto zmluvy poskytne nositeľ tejto zmluvnej strany peňažnú dávku zodpovedajúcu dobám zabezpečenia (poistenia) získaných podľa svojich právnych predpisov.

Článok 12

(1) Ak nárok na peňažnú dávku podľa článku 11 nevznikne, doby zabezpečenia (poistenia), ktoré získal občan podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, sa na účely vzniku nároku na peňažnú dávku spočítajú, ak sa nekryjú. Ak sa doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán navzájom kryjú, hodnotia sa len raz. Hodnotenie dôb zabezpečenia (poistenia) sa riadi právnymi predpismi tej zmluvnej strany, v ktorej zabezpečení (poistení) sa získali.

(2) Ak vznikol nárok na peňažnú dávku podľa odseku 1 tohto článku, jej výška sa určuje takto:

a) nositeľ jednej zmluvnej strany vypočíta plnú teoretickú sumu peňažnej dávky hodnotením dôb zabezpečenia (poistenia) získaných podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán,

b) na základe takto stanovenej sumy peňažnej dávky prizná nositeľ peňažnú dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi dĺžkou doby zabezpečenia (poistenia) zhodnotenou podľa vlastných právnych predpisov a celkovou dobou zabezpečenia (poistenia) získanou podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

(3) Priemerný mesačný zárobok potrebný na určenie sumy peňažnej dávky podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán sa vypočíta zo zárobkov dosiahnutých len na území tejto zmluvnej strany.

(4) Celková suma peňažných dávok, ktorá patrí občanovi podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, nesmie byť nižšia ako minimálna suma peňažnej dávky, ktorá prislúcha podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území sa občan zdržiava. Príslušný rozdiel k peňažnej dávke vyplatí nositeľ tej zmluvnej strany, na ktorej území sa občan zdržiava.

(5) Ak doby zabezpečenia (poistenia), na ktoré sa pri výpočte peňažnej dávky prihliada podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, nedosiahnu spolu 12 mesiacov, peňažná dávka sa podľa tejto zmluvy neposkytne. To neplatí za predpokladu, že nárok na peňažnú dávku vznikne aj za dobu zabezpečenia (poistenia) kratšiu ako 12 mesiacov. Ak nárok na peňažnú dávku podľa druhej vety nevznikne, príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany prihliada na túto dobu zabezpečenia (poistenia) pri stanovení sumy peňažnej dávky.

Článok 13

Ak vznikne nárok na peňažnú dávku podľa článku 12 ods. 1 tejto zmluvy a nositeľ môže jej sumu vypočítať len z doby zabezpečenia (poistenia) získanej na základe vnútroštátnych právnych predpisov, nepoužijú sa ustanovenia článku 12 ods. 2 a 4 tejto zmluvy.

Článok 14

Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú získanie nároku na peňažnú dávku tým, že občan v čase vzniku nároku na peňažnú dávku musí byť zabezpečený (poistený), alebo ak u nej už získal nárok na peňažnú dávku, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak občan je takto zabezpečený (poistený) podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

PIATA ČASŤ

POHREBNÉ

Článok 15

Pohrebné sa priznáva a vypláca za podmienok a v rozsahu stanovených právnymi predpismi tej zmluvnej strany, na ktorej území sa nebohý občan zdržiaval.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

(1) Príslušné úrady zmluvných strán upravia v Správnej dohode nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.

(2) Príslušné úrady obidvoch zmluvných strán sa budú navzájom informovať

a) o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie tejto zmluvy,

b) o všetkých zmenách právnych predpisov týkajúcich sa vykonávania tejto zmluvy.

(3) Príslušné úrady a nositelia jednej zmluvnej strany nemôžu odmietnuť prijatie žiadostí a iných písomností z dôvodu, že sú písané v úradnom jazyku druhej zmluvnej strany.

(4) Príslušné úrady a nositelia zmluvných strán na účely vykonávania ustanovení tejto zmluvy nadväzujú priame kontakty medzi sebou i so zúčastnenými osobami alebo ich splnomocnencami.

(5) Lekárske vyšetrenia, ktoré sú potrebné na základe vnútroštátnych právnych predpisov jednej zmluvnej strany a týkajú sa občanov, ktorí sa zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany, sa zabezpečia na požiadanie prvého nositeľa a na náklady zmluvnej strany, na ktorej území sa občan zdržiava.

Článok 17

Príslušné úrady určia na vykonávanie tejto zmluvy, najmä na zabezpečenie jednoduchého a rýchleho spojenia medzi nositeľmi obidvoch zmluvných strán, kontaktné miesta.

Článok 18

(1) Oslobodenie alebo úľava na daniach, správnych poplatkoch, súdnych poplatkoch alebo zápisnom na doklady, ktoré je potrebné predložiť pri vykonávaní právnych predpisov jednej zmluvnej strany, sa vzťahuje aj na príslušné doklady, ktoré je potrebné predložiť pri vykonávaní tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

(2) Listiny a doklady akéhokoľvek druhu predkladané pri vykonávaní tejto zmluvy nie je potrebné overovať diplomatickými úradmi.

Článok 19

(1) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa predkladajú pri vykonávaní ustanovení tejto zmluvy alebo sa predkladajú podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany na príslušnom úrade alebo nositeľovi jednej zmluvnej strany, sa považujú za žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky podané na príslušnom úrade alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany.

(2) Žiadosti o peňažnú dávku podané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany sa považujú aj za žiadosti o zodpovedajúcu peňažnú dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ktorej priznanie by prichádzalo do úvahy podľa tejto zmluvy, s výnimkou, ak žiadateľ výslovne požaduje, aby priznanie peňažnej dávky v prípade staroby podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany bolo odložené.

(3) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré je potrebné predložiť podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany v určenej lehote na príslušnom úrade alebo nositeľovi tejto zmluvnej strany, možno predkladať v rovnakej lehote na príslušnom úrade alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany.

(4) Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky v prípadoch uvedených v odsekoch l až 3 tohto článku postúpi nositeľ, ktorý ich prijal, bezodkladne priamo nositeľovi druhej zmluvnej strany.

Článok 20

(1) Nositeľ jednej zmluvnej strany uskutočňuje výplatu peňažných dávok na územie druhej zmluvnej strany vo vnútroštátne platnej mene.

(2) Prevody platieb sa uskutočňujú vo voľne zameniteľnej mene na základe platobných dohôd platných medzi zmluvnými stranami v čase prevodu

Článok 21

Ak nositeľ jednej zmluvnej strany poskytne občanovi preddavok na peňažnú dávku za akékoľvek obdobie a nositeľ druhej zmluvnej strany má vyplatiť peňažnú dávku za rovnaké obdobie na základe vlastných právnych predpisov, nositeľ druhej zmluvnej strany zúčtuje preddavok na peňažnú dávku poskytnutú nositeľom prvej zmluvnej strany a zašle mu ju. Ak nositeľ jednej zmluvnej strany poskytol preddavok na peňažnú dávku vo vyššej sume, ako je peňažná dávka priznaná podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, považuje sa presahujúca suma až do výšky doplatku za preddavok poskytnutý podľa prvej vety.

Článok 22

(1) Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu ustanovení tejto zmluvy alebo vykonávania tejto zmluvy sa riešia, ak je to možné, prostredníctvom príslušných úradov zmluvných strán.

(2) Ak prípadný spor nebude možné urovnať týmto spôsobom v lehote šiestich kalendárnych mesiacov, možno ho na požiadanie jednej zo zmluvných strán predložiť na záväzné rozhodnutie rozhodcovskému súdu, ktorého zloženie a konanie sa dohodne medzi obidvoma zmluvnými stranami.

(3) Rozhodnutie rozhodcovského súdu vychádza zo zásad uplatňovaných v tejto zmluve. Jeho rozhodnutie je záväzné a konečné.

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

(1) Táto zmluva nezakladá nárok na peňažné dávky za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) Na získanie nároku na peňažné dávky podľa tejto zmluvy sa hodnotia aj doby zabezpečenia (poistenia), ktoré boli získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán predtým, ako táto zmluva nadobudla platnosť.

(3) Doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov zmluvných strán do 31. decembra 2001 sa považujú za doby zabezpečenia (poistenia) tej zmluvnej strany, na ktorej území mal občan k tomuto dňu trvalý pobyt.

(4) Na žiadosť občana alebo oprávnenej osoby sa peňažné dávky prepočítajú podľa odseku 3 tohto článku.

(5) Prepočet peňažných dávok podľa odseku 4 tohto článku možno vykonať najviac tri roky spätne, najskôr však odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(6) Ak suma peňažných dávok prepočítaná podľa odseku 3 tohto článku bude nižšia ako suma doteraz vyplácaných dávok ku dňu prepočítania, budú sa naďalej vyplácať doteraz vyplácané peňažné dávky.

Článok 24

(1) Ak sa po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy presídli na územie druhej zmluvnej strany občan, ktorý poberal peňažnú dávku podľa Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959, a ak celá doba zabezpečenia (poistenia) bola získaná na území druhej zmluvnej strany, nositeľ prvej zmluvnej strany peňažnú dávku odníme a jej výplatu zastaví. Nositeľ druhej zmluvnej strany prizná peňažnú dávku podľa svojich právnych predpisov.

(2) Ak sa po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy presídli na územie druhej zmluvnej strany občan, ktorý poberal peňažnú dávku podľa Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959 a dobu zabezpečenia (poistenia) získal na území obidvoch zmluvných strán, nositelia oboch zmluvných strán stanovia sumu dôchodku v súlade s článkami 11 až 13 tejto zmluvy.

Článok 25

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny boli vymenené v Kyjeve.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

(3) Táto zmluva sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať. Výpovedná lehota je šesť kalendárnych mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo písomné oznámenie o výpovedi doručené druhej zmluvnej strane.

(4) V prípade vypovedania tejto zmluvy platia ustanovenia pre nadobudnuté nároky ďalej bez ohľadu na obmedzujúce ustanovenia.

(5) Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959. Nadobudnuté nároky z tejto dohody zostávajú nedotknuté, ak nejde o ustanovenie článku 24 tejto zmluvy.

Dané v Bratislavce 5. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Ukrajinu:

Viktor Juščenko v. r.