Uznesenie č. 522/2002 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-522
Čiastka 202/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Kolektívna dohoda vo verejnej službe v súlade s § 50 ods. 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

Pôvodný predpis 11.09.2002

522

UZNESENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2002 č. 882

k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie, že 6. augusta 2002 bola podľa § 49 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov uzatvorená Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2003 a podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov rozhodla o jej uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. I

Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2003 tvorí prílohu tohto uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Čl. II

Kolektívna dohoda vo verejnej službe v súlade s § 50 ods. 4 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Příloha 01

Príloha

k uzneseniu vlády č. 522/2002 Z. z.

KOLEKTÍVNA DOHODA VO VEREJNEJ SLUŽBE NA ROK 2003

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnania zamestnancov na rok 2003

zmluvné strany

zamestnávatelia v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov

a

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

uzatvárajú

Kolektívnu dohodu vo verejnej službe na rok 2003.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Kolektívna dohoda je uzatvorená v súlade § 49 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Kolektívna dohoda je záväzná pre všetkých zamestnávateľov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až j) zákona.

2. Cieľom kolektívnej dohody je upraviť priaznivejšie pracovné podmienky a podmienky zamestnania zamestnancov na rok 2003.

3. Zmluvné strany budú podporovať kolektívne vyjednávanie vo verejnej službe podľa § 53 zákona na účel uzatvorenia kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom.

4. Kolektívna zmluva uzatvorená podľa § 53 zákona je neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu ako táto kolektívna dohoda.

II. Podmienky zamestnania

1. Pracovný čas zamestnanca je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas maximálne 36 a 1/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne.

2. Výmera dovolenky zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeň nad výmeru ustanovenú v § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce s výnimkou učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov.

3. Stupnice platových taríf sa od 1. júla 2003 navýšia:

a) o 8 % stupnica platových taríf podľa prílohy č. 3 k zákonu,

b) o 5 % stupnica platových taríf podľa prílohy č. 7 k zákonu.

4.a) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, s ktorými skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce okrem obligatórneho dvojmesačného odstupného ďalšie odstupné, a to vo výške:

aa) troch funkčných platov, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer dohodou v mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného pomeru alebo mu bolo oznámené, že s ním bude skončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov,

ab) dvoch funkčných platov, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer dohodou do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného pomeru alebo mu bolo oznámené, že s ním bude skončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov,

ac) jedného funkčného platu, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer dohodou najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného pomeru alebo mu bolo oznámené, že s ním bude skončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov.

b) Zamestnancom, ktorí dovŕšili 45 rokov veku a vykonávali verejnú službu najmenej 15 rokov a s ktorými bude skončený pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, vyplatí zamestnávateľ okrem odstupného podľa bodu 4 písm. a) ďalšie odstupné, a to vo výške troch funkčných platov.

c) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce a ktorý bude vykonávať práce spojené s likvidáciou zamestnávateľa až do skončenia likvidácie zamestnávateľa, odstupné vo výške piatich funkčných platov.

5. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov zamestnávateľ zamestnancovi poskytne odchodné nad ustanovený rozsah podľa § 49 ods. 1 zákona vo výške jedného funkčného platu zamestnanca.

6.a) Výška príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie v zmluvách uzavretých na rok 2003 je najmenej 2 % z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.

b) U zamestnávateľa, u ktorého sa v kolektívnej zmluve uzatvorenej do 31. marca 2002 dohodla určitá výška platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie, a u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou do 31. marca 2002, vrátane zamestnancov, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia vydaného podľa osobitného predpisu zaradené do kategórie 3. alebo 4., zostáva dohodnutá výška platenia príspevkov zachovaná.

7. Povinný prídel sociálneho fondu je minimálne 1 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu na bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.

III. Záverečné ustanovenia

1. Po polročnom hodnotení vývoja kolektívnej dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán žiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej dohody. Obe zmluvné strany sú povinné o návrhu na zmenu alebo doplnenie rokovať najneskôr 30 dní od jeho doručenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na výmene nevyhnutných informácií potrebných na uzatvorenie kolektívnej dohody na ďalšie obdobie.

3. Kolektívna dohoda vo verejnej službe nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2003, v ktorom sú zohľadnené výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania podľa tejto dohody.

4. Kolektívna dohoda je vyhotovená v desiatich exemplároch. Zamestnávatelia dostanú šesť exemplárov a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky štyri exempláre.

V Bratislave 6. augusta 2002

Splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov

podľa § 49 ods. 2 písm. b)

Peter MAGVAŠI v. r.

Jozef TARČÁK v. r.

Dušan ŠIMKA v. r.

Splnomocnený zástupca zamestnancov

podľa § 49 ods. 2 písm. a)

Ivan SAKTOR v. r.