Oznámenie č. 521/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-521
Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Pôvodný predpis 11.09.2002

521

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. augusta 2002 č. 4/2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov.

Týmto opatrením sa ustanovuje organizácia, riadenie a postupy bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov, požiadavky na vnútorné predpisy a tok informácií pri výkone tejto bankovej činnosti.

Týmto opatrením sa zrušujú § 4, 20, 21, 23 a 24 opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 č. 3/1995 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.