Oznámenie č. 52/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-52
Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001.

Pôvodný predpis 08.02.2002

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996.

V súlade s článkom 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“) s cieľom ďalej uľahčovať prekračovanie slovensko-poľskej štátnej hranice občanmi oboch štátov v rámci malého pohraničného styku

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, mení sa a dopĺňa takto:

1. Článok 4 znie:

„Článok 4

(1) Na prekračovanie štátnej hranice v rámci malého pohraničného styku, ako aj na pobyt v pásme malého pohraničného styku druhej zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou oprávňujú

1. občianske preukazy občanov obidvoch zmluvných strán obsahujúce úradný zápis o trvalom alebo prechodnom pobyte v pásme malého pohraničného styku,

2. cestovné pasy občanov obidvoch zmluvných strán s pobytom v pásme malého pohraničného styku,

3. menné zoznamy overené príslušným úradom obce nachádzajúcej sa v pásme malého pohraničného styku, vybavené fotografiou občanov Slovenskej republiky, ktorí nedovŕšili 15. rok veku, a občanov Poľskej republiky, ktorí nedovŕšili 18. rok veku a sú účastníkmi organizovaných školských skupín alebo detských a mládežníckych táborov. Menné zoznamy sú platné najviac 30 dní odo dňa overenia.

(2) Deti, ktoré nie sú držiteľmi cestovného pasu a nie sú účastníkmi organizovaných skupín podľa odseku 1 bodu 3, môžu prekračovať štátnu hranicu a zdržiavať sa v pásme malého pohraničného styku druhej zmluvnej strany v sprievode jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu, ak sú zapísané do jeho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ak taký zápis v občianskom preukaze alebo cestovnom pase nie je, príbuzenský vzťah k dieťaťu sa potvrdzuje iným úradným dokladom vydaným príslušným orgánom jednej zo zmluvných strán.

(3) Deti, účastníci organizovaných školských skupín alebo detských a mládežníckych táborov, môžu prekračovať štátnu hranicu na základe dokladov uvedených v odseku 1 bodu 3 výlučne v sprievode učiteľa alebo vychovávateľa, ktorý je plnoletým organizátorom skupiny a ktorý je držiteľom dokladu uvedeného v odseku 1 bodu 1 alebo 2.

(4) Ak z dokladov uvedených v odseku 1 nevyplýva, že ich držiteľ je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt v pásme malého pohraničného styku, je potrebné úradné potvrdenie o takom pobyte.

(5) Príslušné orgány obidvoch zmluvných strán si vymenia vzory dokladov uvedených v odseku 1.

(6) Ustanovenia článku 4 možno meniť na základe vzájomnej dohody výmenou nót medzi vládami oboch zmluvných strán.“

2. Za článok 11 sa vkladá článok 11a, ktorý znie:

„Článok 11a

Vlády oboch zmluvných strán môžu na základe vzájomnej dohody uzavretej výmenou nót meniť prílohu č. 1.“

Článok 2

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční vo Varšave.

Článok 3

Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku zo 6. decembra 1996.

Dané v Bratislave 24. januára 2000 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ladislav Pittner v. r.

Za Poľskú republiku:

Marek Biernacki v. r.