Vyhláška č. 519/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-519
Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 11.09.2002 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 11.09.2002

519

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. augusta 2002

o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Dňa 16. septembra 2002 sa v druhom vydaní vydávajú do obehu bankovky po 200 Sk vzoru 1999.1)

(2) Druhé vydanie bankovky po 200 Sk vzoru 1999 sa od bankovky po 200 Sk vzoru 1999 líši tým, že na rube tejto bankovky v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne „FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE".


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 80/1999 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu.