Vyhláška č. 517/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony úradu pre finančný trh

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-517
Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 15.09.2002 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.
Znenie 15.09.2002

517

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v položke 1 v písmenách t) a ze) sa číslica „101 000 000" nahrádza číslicou „100 000 001".

2. V prílohe sa položka 3 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd) na vrátenie povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu,54a)

1. fyzickej osobe ...................... 500 Sk
2. právnickej osobe .................. 1 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

54a) § 13 ods. 18 zákona č. 95/2002 Z. z.".

3. V prílohe v položke 4 písm. m) v prvom a druhom bode sa číslica „101 000 000" nahrádza číslicou „100 000 001".

4. V prílohe v položke 4 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:

n) povinnej ponuky na prevzatie vyhlásenej na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov emitenta kótovaných akcií, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované65a) .......... 50 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

65a) § 114 ods. 4, § 118 ods. 5, § 119 ods. 4 a § 170 zákona č. 566/2001 Z. z.".

Doterajšie písmená n) až v) sa označujú ako písmená o) až w).

5. V prílohe v položke 4 písmeno q) znie:

q) prospektu cenných papierov podľa objemu emisie, ktorá je predmetom verejnej ponuky cenných papierov67)

do 1 000 000 Sk ................... 5 000 Sk
1 000 001 Sk - 100 000 000 Sk ....... 30 000 Sk
100 000 001 Sk - 500 000 000 Sk ..... 120 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk ......... 500 000 Sk“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2002.


František Hajnovič v. r.