Vyhláška č. 51/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-51
Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.
Znenie 01.03.2002

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. januára 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z., vyhlášky č. 204/2000 Z. z., vyhlášky č. 462/2000 Z. z. a vyhlášky č. 96/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 47 odsek 3 znie:

(3) Tabuľkou s osobitným evidenčným číslom podľa odseku 1 písm. b) môže byť označené vozidlo, ktorého používanie si nevyhnutne vyžaduje výnimku z rešpektovania dopravných značiek ustanovených v odseku 4, a ak ide o vozidlo

a) colnej správy,

b) obecnej polície alebo mestskej polície označené trvalým nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ alebo „MESTSKÁ POLÍCIA“,

c) Hasičského a záchranného zboru, Mestského hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a banskej záchrannej služby určené, vybavené a trvalým nápisom označené ako zásahové alebo ako veliteľské,

d) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,

e) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,

f) zdravotníckeho zariadenia určené, vybavené a označené ako sanitné vozidlo,

g) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,

h) okresného úradu určené pre prednostu okresného úradu, krajského úradu, určené pre prednostu krajského úradu a vyššieho územného celku, určené pre predsedu vyššieho územného celku,

i) biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví,

j) Národnej banky Slovenska, bánk a sporiteľní určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,

k) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby, na prevádzkovanie jeho časti, na vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby6) určené, vybavené a trvalým nápisom označené ako zásahové vozidlo, alebo

l) na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o evidencii vozidiel.4a)“.

2. V § 47 ods. 5 sa slová „sa vozidlo prestalo používať na činnosť, v súvislosti s ktorou sa mu osobitné evidenčné číslo pridelilo“ nahrádzajú slovami „vozidlo prestalo spĺňať podmienky ustanovené v odseku 3“.

3. Za § 54 sa vkladá nový § 54a, ktorý znie:

㤠54a

(1) Tabuľky s osobitným evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii vozidla podľa § 47 ods. 3 vydané pred 1. marcom 2002 okrem tých, ktorých ďalšie používanie je v súlade s touto vyhláškou, strácajú platnosť 31. marca 2002.

(2) Držiteľ vozidla odovzdá neplatnú tabuľku s osobitným evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý ich vydal, najneskôr do siedmich dní odo dňa straty platnosti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


Ivan Šimko v. r.