Vyhláška č. 498/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-498
Čiastka 192/2002
Platnosť od 27.08.2002 do14.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do14.11.2005
Zrušený 401/2006 Z. z.
Znenie 01.09.2002 - 14.11.2005

498

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 15 ods. 11 zákona č. 312/2002 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na okresnom súde po súhlase krajského súdu a na krajskom súde po súhlase ministerstva vyhlasuje vedúci služobného úradu príslušného súdu.

(2) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Najvyššom súde Slovenskej republiky vyhlasuje vedúci služobného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(3) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na Vyššom vojenskom súde a vojenskom obvodovom súde (ďalej len „vojenský súd") po súhlase Ministerstva obrany Slovenskej republiky vyhlasuje vedúci služobného úradu vojenského súdu.

(4) Vedúci služobného úradu súdu vypisuje výberové konanie v tlači, prípadne iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím.

(5) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta justičného čakateľa.

§ 2

(1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta obsahuje

a) označenie súdu a jeho sídlo,

b) druh štátnej služby a obsadzovanú funkciu,

c) odbor štátnej služby,

d) predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona,

e) zoznam požadovaných listín a dokladov,

f) lehotu na podanie písomnej prihlášky do výberového konania a miesto jej podania,

g) oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore štátnej služby bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu.1)

(2) Okrem predpokladov podľa odseku 1 písm. d) na vykonávanie štátnej služby ustanovených zákonom môže vedúci služobného úradu príslušného súdu určiť v oznámení o vyhlásení výberového konania ďalšie predpoklady na výkon štátnej služby s ohľadom na povahu povinností, ktoré sa budú od štátneho zamestnanca požadovať.

(3) Uchádzač podľa odseku 1 písm. e) predloží

a) písomnú prihlášku do výberového konania,

b) kópiu občianskeho preukazu,

c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,

d) písomné čestné vyhlásenie o tom, že nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e) zákona,

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

f) osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

g) profesijný životopis,

h) písomné čestné vyhlásenie o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony.

(4) Ustanovenia odseku 3 písm. b) až h) sa nepoužijú, ak sa do výberového konania prihlasuje štátny zamestnanec súdu, na ktorom je zamestnaný.

§ 3

(1) Služobný úrad preskúma listiny a doklady, ktoré uchádzači predložili, a ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady podľa zákona, služobný úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené listiny a doklady vráti.

(2) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na štátnu službu, služobný úrad pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

§ 4

(1) Výberová komisia sa skladá z piatich členov. Troch členov z príslušného odboru štátnej služby zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe vymenúva vedúci služobného úradu súdu. Predsedom výberovej komisie je vedúci služobného úradu súdu alebo ním poverený zástupca, ktorým je podpredseda súdu alebo štátny zamestnanec s najvyššou funkciou.

(2) Jedného člena výberovej komisie môže vymenovať vedúci služobného úradu ministerstva. Ak člena výberovej komisie vedúci služobného úradu ministerstva nevymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úradu súdu zo štátnych zamestnancov súdu alebo sudcov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na Najvyšší súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.

(4) Na Najvyššom súde Slovenskej republiky vymenuje jedného člena výberovej komisie vedúci služobného úradu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(5) Na vojenských súdoch vymenúva jedného člena výberovej komisie vedúci služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ak člena výberovej komisie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nevymenuje, vymenuje ho vedúci služobného úradu vojenského súdu z radov štátnych zamestnancov súdu alebo sudcov.

(6) Ak možno mať pochybnosti o nezaujatosti člena výberovej komisie, vedúci služobného úradu súdu vymenuje za člena výberovej komisie iného štátneho zamestnanca.

§ 5

(1) Výberové konanie sa môže uskutočniť ústnou formou alebo písomnou formou, alebo ústnou formou aj písomnou formou.

(2) Výberová komisia overí schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady potrebné na výkon štátnej služby.

§ 6

Výberová komisia zhodnotí výsledky výberového konania a všetky kritériá rozhodujúce na obsadenie príslušného štátnozamestnaneckého miesta. Na základe dosiahnutých výsledkov uchádzačov určí poradie uchádzačov. Výsledok výberového konania oznámi služobný úrad uchádzačom písomne do desiatich dní od jeho skončenia.

§ 7

Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na voľné štátnozamestnanecké miesto do štátnej služby, pretože žiaden uchádzač nevyhovuje, vedúci služobného úradu súdu vyhlási nové výberové konanie najneskôr do desiatich dní odo dňa skončenia predchádzajúceho výberového konania.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.