Oznámenie č. 485/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rumunskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-485
Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002
Pôvodný predpis 22.08.2002

485

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2000 nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o platnosti zmlúv, dohôd, dohovorov a iných dokumentov uzavretých medzi Československom a Rumunskom bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rumunskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o dvojitom zdanení v odbore pozostalostných dávok

(Bukurešť 20. júna 1934, č. 100/1936 Zb.)

2. Protokol uzatvorený medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o prevoze osôb českej a slovenskej národnosti z Rumunska do Československa

(Bukurešť 10. júla 1946)

3. Dohoda medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom

(Praha 2. mája 1957, vyhláška č. 95/1958 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom

(Bukurešť 9. júna 1957, vyhláška č. 56/1968 Zb.)

5. Smernice k vykonávaniu veterinárnej Dohody, uzatvorené dňa 9. 6. 1957 v Bukurešti medzi ČSR a RĽR, o dovoze, vývoze a prevoze živých zvierat, výrobkov alebo surovín živočíšneho pôvodu a predmetu, ktoré môžu byť nositeľmi nákazy

(Praha 14. februára 1958)

6. Dohoda medzi vládou ČSR a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci

(Bukurešť 25. marca 1958)

7. Zmluva medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Praha 25. októbra 1958, vyhláška č. 31/1959 Zb.)

8. Dohoda o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

(Bukurešť 3. augusta 1960, vyhláška č. 51/1961 Zb.)

9. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

(Bukurešť 16. decembra 1963, vyhláška č. 180/1964 Zb.)

10. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky na úseku ochrany rastlín

(Praha 17. novembra 1967, vyhláška č. 120/1968 Zb.)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

(Bukurešť 6. decembra 1967, vyhláška č. 73/1968 Zb.)

12. Protokol o priamej vedecko-technickej spolupráci a kooperácii medzi Federálnym výborom pre technický a investičný rozvoj ČSSR a Národnou radou vedeckého výskumu Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 28. apríla 1969)

13. Dohoda medzi Federálnym výborom pre technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Výborom pre jadrovú energiu Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 18. novembra 1969)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o civilnej leteckej doprave

(Praha 13. marca 1970, vyhláška č. 97/1970 Zb.)

15. Dohoda o priamej spolupráci medzi Federálnym výborom pre poľnohospodárstvo a výživu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 17. júla 1970)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domu kultúry

(Praha 26. marca 1971, vyhláška č. 84/1971 Zb.)

17. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

(Praha 3. novembra 1972, vyhláška č. 97/1973 Zb.)

18. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

(Bukurešť 9. decembra 1972, vyhláška č. 64/1974 Zb.)

19. Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zmene článkov 2, 8, 9 a 14 Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry podpísaného 26. marca 1971

(Bukurešť 4. mája 1981, vyhláška č. 90/1984 Zb.)

20. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií

(Bukurešť 16. augusta 1982)

21. Protokol medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

(Brno 11. septembra 1991, vyhláška č. 177/1992 Zb.)

22. Dodatok k Protokolu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vyporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov v platobných vzťahoch existujúcich k 31. decembru 1990, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zameniteľných menách od 1. januára 1991

(Bukurešť 19. novembra 1991, vyhláška č. 177/1992 Zb.)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom sa 20. apríla 2000 skončila platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o hospodárskej spolupráci pri výstavbe troch závodov na výrobu preglejok a jedného závodu na výrobu drevotrieskových dosiek v Rumunskej ľudovej republike

(Praha 4. októbra 1958)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o hospodárskej spolupráci pri výstavbe parných elektrární o výkone 600 MW a vedení veľmi vysokého napätia na prenos elektrickej energie v RĽR v rokoch 1961 - 1965 a dodávkach elektrickej energie z RĽR do ČSR

(Praha 2. októbra 1959)

3. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru na vybudovanie závodu na výrobu celulózy z rakosu a ďalších zariadení v rámci II. etapy priemyselnej skupiny Braila v RLR

(Bukurešť 28. decembra 1960)

4. Dohoda výmenou verbálnych nót medzi vládou ČSSR a vládou RĽR o poskytovaní bezplatnej lekárskej pomoci na základe reciprocity pre členov veľvyslanectiev obidvoch krajín

(Bukurešť 3. decembra 1965 a 22. septembra 1966)

5. Protokol o colných úľavách pre občanov Československej socialistickej republiky a Rumunskej socialistickej republiky pracujúcich alebo študujúcich na území druhého štátu

(Praha 12. septembra 1970)

6. Dohoda o priamej vedecko-technickej spolupráci medzi Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj ČSSR a Štátnym generálnym inšpektorátom akosti výrobkov Rumunskej socialistickej republiky

(Praha 22. apríla 1977)

7. Protokol o zriadení Zmiešanej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky

(Bukurešť 20. marca 1979)

8. Protokol o vzájomnom poskytnutí priestorov určených pre domy kultúry ČSSR v RSR a RSR v ČSSR a o ich stavebnej úprave

(Bukurešť 2. júla 1979)

9. Programová dohoda medzi ČSSR a RSR o základných smeroch rozvoja dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

(Praha 21. mája 1981)

10. Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a medzinárodnej hospodárskej spolupráce Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na tretích trhoch

(Praha 15. septembra 1982)

11. Dlhodobý program rozvoja hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a Rumunskou socialistickou republikou do roku 2000

(Bukurešť 12. decembra 1985)

12. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode o platbách

(Brno 11. septembra 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.