Oznámenie č. 479/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-479
Čiastka 183/2002
Platnosť od 20.08.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 32/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 194/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. júna 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 223/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 366/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 395/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2003. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 529/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. decembra 2003.

Pôvodný predpis 20.08.2002

479

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Opatrením sa ustanovuje

a) rozsah regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, maximálne ceny a podmienky regulácie cien a

b) rozsah regulácie cien liekov, zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti, vecné usmerňovanie cien a podmienky dohodovania týchto cien.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.