Oznámenie č. 474/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-474
Čiastka 181/2002
Platnosť od 14.08.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Pôvodný predpis 14.08.2002

474

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. júla 2002 č. 1/2002 o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, so zlatom a s finančnými nástrojmi.

Týmto opatrením sa zrušuje ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) až i) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.