Oznámenie č. 458/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-458
Čiastka 175/2002
Platnosť od 08.08.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2002.

Pôvodný predpis 08.08.2002

458

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 písm. c) a d) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. a podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos z 23. júla 2002 č. 1963/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 15/2002 Z. z.).

Výnosom sa upravujú podmienky poskytovania podpory podnikania v poľnohospodárstve v rámci vyhlásených rozvojových programov agrárnej a potravinovej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 16/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.