Zákon č. 456/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-456
Čiastka 175/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a s výnimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii

Aktuálne znenie 01.05.2004

456

ZÁKON

z 25. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z. a zákona č. 442/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. i) text za bodkočiarkou znie: „za finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička5) a finančný lízing,5a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 2 písmeno k) znie:

k) priamou investíciou také vynaloženie peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt, alebo iných majetkových práv, ktorého účelom je založenie, získanie alebo rozšírenie trvalých ekonomických vzťahov investujúceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v zahraničí alebo investujúceho cudzozemca alebo cudzozemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v tuzemsku, a to niektorou z týchto foriem:

1. vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na podnikaní,

2. účasť na podnikaní, ak investor vlastní alebo získa najmenej 10 %-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti6) alebo najmenej 10 %-ný podiel na čistom obchodnom imaní7) obchodnej spoločnosti, alebo najmenej 10 % hlasovacích práv,

3. prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom na podnikanie, ak má investor na tomto podnikaní účasť podľa bodu 1 alebo bodu 2 alebo ak je finančný úver spojený s dohodou o podiele na rozdelení zisku alebo je spojený s vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom pri podiele podľa bodu 1 alebo bodu 2,

4. použitie výnosu z existujúcej priamej investície do tejto investície (ďalej len „reinvestícia výnosu z priamej investície"),".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 7 znejú:

5b) § 66b Obchodného zákonníka.

7) § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.".

3. V § 5 sa vypúšťajú slová „pri dovoze a vývoze bankoviek a mincí,".

4. § 10 sa vypúšťa.

5. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Devízová licencia sa nevyžaduje na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi.".

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

7. V § 13 odsek 5 znie:

(5) Devízové povolenie sa nevyžaduje na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi a s finančnými derivátmi.".

8. Nadpis pod § 14 znie: „Kúpa, predaj alebo zámena peňažných prostriedkov v cudzej mene a zlata".

9. V § 14 úvodná veta znie: „Tuzemec alebo cudzozemec môžu bez devízového povolenia kúpiť, predať alebo zameniť peňažné prostriedky v cudzej mene alebo zlato iba v prípade, že".

10. V § 14 písmeno d) znie:

d) ide o kúpu, predaj alebo zámenu peňažných prostriedkov uskutočnený tuzemcom v zahraničí.".

11. § 15 a 16 sa vypúšťajú.

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17, 17a a 18 sa vypúšťajú.

13. § 19 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.

14. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a

Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku

(1) Cudzozemec môže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku s výnimkami podľa odseku 2.

(2) Cudzozemec nemôže nadobudnúť vlastnícke právo

a) k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond19) nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce a k pôde, ktorá tvorí lesný pôdny fond20) nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce; toto obmedzenie neplatí pre cudzozemca, ktorý je

1. občanom Slovenskej republiky,

2. štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie a má na základe registrácie právo na prechodný pobyt,21) ak ide o nadobudnutie vlastníckeho práva k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond19) a na ktorej hospodári21a) najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii,

b) k nehnuteľnostiam, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi.21b)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 20, 21, 21a a 21b znejú:

19) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov.

20) Napríklad zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

21) § 30 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

21b) Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona č. 183/2000 Z. z.

15. § 20 a 21 sa vypúšťajú.

16. § 23 sa vypúšťa.

17. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

18. Nadpis pod § 25 znie: „Kontrola plnenia ohlasovacej povinnosti pri dovoze a vývoze bankoviek a mincí".

19. V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dovozu a vývozu bankoviek a mincí podľa § 23 a".

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z." nahrádza citáciou „Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.".

21. V § 25 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

22. V § 25 ods. 3 sa za slovami „bankovky a mince" vypúšťa čiarka a slová „na ktorých vývoz je potrebné devízové povolenie,"

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z. a zákona č. 175/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 znie:

㤠3

Pôdu nemožno previesť do vlastníctva cudzozemcov,4) ak osobitný zákon neustanovuje inak.4a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

4) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

4a) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a s výnimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.