Nález č. 44/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. januára 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-44
Čiastka 22/2002
Platnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Účinnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.
Znenie 01.02.2002

44

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 17. januára 2002

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. Tiborom Šafárikom, a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovení § 3, § 3a ods. 1 až 5, § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1 až 4, čl. 20 ods. 1, 3 a 4, čl. 46 ods. 1,čl. 141 ods. 1 a s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za účasti Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej Ing. Ľubomírom Andrassym, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na ústnom pojednávaní konanom 17. januára 2002 takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a s čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhom nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 15a, 15b a 15c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú platnosť.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ján Mazák v. r.