Zákon č. 432/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-432
Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodu 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii

Znenie 01.01.2003

432

ZÁKON

z 18. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z. a zákona č. 96/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník.".

2. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

(6) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a) svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo

c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(7) Odsek 6 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.3a)

(8) Zakazuje sa predaj podniku správcovskej spoločnosti, organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ich časti.3b)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

3a) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

3b) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.".

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „zákon č. 566/2001 Z. z.".

4. § 6 až 9 vrátane spoločného nadpisu nad § 6 znejú:

„Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

§ 6

(1) Na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti je potrebné povolenie úradu. Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podávajú úradu zakladatelia správcovskej spoločnosti.

(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a) splatené základné imanie správcovskej spoločnosti podľa § 10,

b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti,

c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou5) na správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,

d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona, a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

e) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť vedúcich zamestnancov depozitára (§ 20), ktorí zabezpečujú výkon funkcie depozitára podľa tohto zákona,

f) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3a) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,

g) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f),

h) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena f) úzke väzby,

i) stanovy správcovskej spoločnosti, štatút podielového fondu a predajný prospekt podielového fondu (ďalej len „predajný prospekt") je v súlade s týmto zákonom,

j) zakladateľom správcovskej spoločnosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,6)

k) vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti,

l) organizačné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti (§ 10a).

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,

b) identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c) výšku základného imania,

d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovanej účasti,

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,

f) obchodné meno a sídlo depozitára, ktorý bude pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy vykonávať funkciu depozitára,

g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy,

h) údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť správcovskej spoločnosti,

i) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b) návrh stanov správcovskej spoločnosti,

c) návrh organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti,

d) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e) a g) a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

e) písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,6)

f) doklad o splatení základného imania,

g) návrh štatútu podielového fondu a návrh predajného prospektu (§ 27).

(5) O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhoduje úrad v lehote podľa osobitného zákona7) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.

(6) Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(7) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

(9) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy, za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, za prokuristu správcovskej spoločnosti alebo za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu alebo preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kolektívneho investovania.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky podľa odseku 9.

(11) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.

(12) Odbornú skúšku podľa odseku 9 zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky žiadateľ zaplatí úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Ak odbornú skúšku zabezpečuje úrad, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom tejto osoby. Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania, výšku úhrady za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(13) Za dôveryhodnú sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik alebo činnosť,

b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,6) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,

d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.7a)

(14) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(15) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 13 písm. a) až c) môže úrad v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 13 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 13 písm. a) až c).

(16) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.

(17) Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, doplnková dôchodková poisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

§ 7

(1) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti. Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu8) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať

a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik sa povoľuje,

b) predmet činnosti,

c) obchodné meno a sídlo depozitára,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov,

e) schválenie stanov správcovskej spoločnosti,

f) povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu a vydávanie podielových listov a označenie otvoreného podielového fondu,

g) schválenie štatútu podielového fondu a predajného prospektu.

(3) Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 6 primerane. Zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb schválených postupom podľa § 9 a zmeny sídla depozitára si nevyžadujú súhlas úradu. Správcovská spoločnosť je však povinná úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.

(4) Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do registra na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť úradu výpis z registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do registra alebo zmeny zápisu v registri.

(5) Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie úradu podľa tohto zákona. Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia úradu podľa tohto zákona.

(6) V čase medzi udelením povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a zápisom do registra správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. a) až d). Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. h), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť spôsobilosť správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.

(8) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.9a)

§ 8

(1) Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť ani splynúť s inou osobou, ako je správcovská spoločnosť podľa tohto zákona, a splynutím alebo zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.

(2) Správcovskú spoločnosť nemožno rozdeliť.

(3) Splynutie, zlúčenie alebo zrušenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.

§ 9

Predchádzajúci súhlas úradu

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,9b)

b) zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, dozornej rady a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

d) zlúčenie alebo splynutie správcovskej spoločnosti,

e) zmenu stanov správcovskej spoločnosti,

f) zmenu depozitára správcovskej spoločnosti a depozitára podielového fondu,

g) nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 6 ods. 2. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a d) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 10 ods. 1. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť splnená podmienka podľa § 35 ods. 3 a musí byť preukázané, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku v podielovom fonde je v záujme podielnikov.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9c)

(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a) podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti,

b) podľa odseku 1 písm. b), e) a f) správcovská spoločnosť,

c) podľa odseku 1 písm. c) správcovská spoločnosť, organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo akcionár správcovskej spoločnosti,

d) podľa odseku 1 písm. d) správcovská spoločnosť, ktorá sa má zlúčiť alebo splynúť,

e) podľa odseku 1 písm. g) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti.

(5) Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) O žiadosti podľa odseku 1 písm. c), e) a g) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zo zasadania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti, ktoré rozhodlo o skutočnostiach, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, úradne overenú kópiu tohto dokladu.

(8) Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien alebo zániku zapisovaných údajov,9d) ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, predložiť úradu do desiatich dní od zápisu uvedených skutočností výpis z registra.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9a, 9b, 9c a 9d) znejú:

5) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

5a) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) § 37 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7a) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

8) § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.

9a) Zákon č. 96/2002 Z. z.

9b) § 66b Obchodného zákonníka.

9c) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9d) § 27 až 34 Obchodného zákonníka.".

5. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Organizácia, riadenie a vnútorná kontrola správcovskej spoločnosti

(1) Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť v správcovskej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať účinný systém vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov a efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností investorov. V organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej jej zmene.

(4) Dozorná rada správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností správcovskej spoločnosti stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti.

(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tejto správcovskej spoločnosti ani členom jej dozornej rady.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.9e)

(8) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť úradu správu o jeho činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti správcovskej spoločnosti a o opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

9e) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.".

6. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Správcovská spoločnosť musí mať dostatok peňažných prostriedkov, aby mohla riadne vykonávať svoju činnosť a plniť svoje záväzky a udržiavať výšku vlastného imania najmenej vo výške minimálneho základného imania podľa § 10 ods. 1.".

7. V § 14 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľných".

8. V § 14 ods. 6 sa slová „§ 8 ods.1 a 2" nahrádzajú slovami „§ 6 a 7".

9. V § 14 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Na postup pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde pri odňatí povolenia zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 7 písm. b) sa primerane použijú ustanovenia § 19.

(12) Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 prestala spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom má sídlo, je táto zahraničná správcovská spoločnosť povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať úrad.".

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

10. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na postup pri udelení povolenia podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 7.".

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

11. V § 15 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4" nahrádzajú slovami „podľa odseku 5" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak právne predpisy štátu, kde má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť, vyžadujú dodržiavanie ustanovení o obmedzení a rozložení rizika, ktoré nie sú menej prísne ako pravidlá podľa tohto zákona.".

12. V § 15 ods. 7, 8 a 10 sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 5".

13. § 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 prestala spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, kde má sídlo, je táto zahraničná správcovská spoločnosť povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať úrad.".

15. V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

16. V § 20 ods.1 sa za slovo „samostatne" vkladá čiarka a slová „s odbornou starostlivosťou".

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.".

18. V § 21 ods. 2 sa číslovka „0,5" nahrádza číslovkou „0,75".

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z." nahrádza citáciou „§ 156 zákona č. 566/2001 Z. z.".

20. V § 21 odsek 7 znie:

(7) Ak správcovská spoločnosť neuzavrie zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom v lehote podľa odseku 5, úrad do jedného mesiaca určí depozitára, s ktorým je správcovská spoločnosť povinná uzavrieť novú zmluvu podľa odseku 1. Banka, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať všetok majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoločnosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie takto určenému depozitárovi. Správcovskej spoločnosti sa pozastavuje nakladanie s majetkom v podielovom fonde odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5 až do uzavretia zmluvy s novým depozitárom; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku.".

21. V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Správcovská spoločnosť nesmie bez súhlasu depozitára prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladovom účte v inej banke a je povinná pravidelne informovať svojho depozitára o prijatých platbách peňažných prostriedkov na tento vkladový účet.".

22. V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:

a) či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,".

23. V § 23 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) prekročení limitov podľa § 32 až 34, § 45, § 49 ods. 7.".

24. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a

(1) Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou a zbierku dokumentov.

(2) Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a) evidenčné číslo,

b) dátum, kedy bol úkon uskutočnený,

c) vymedzenie úkonu,

d) obsah úkonu.

(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach zákona správcovskou spoločnosťou.".

25. V § 25 odsek 3 znie:

(3) Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b) označenie otvoreného podielového fondu,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára správcovskej spoločnosti a jeho predbežný písomný súhlas s výkonom činnosti depozitára pre podielový fond,

d) štatút podielového fondu,

e) predajný prospekt,

f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristov správcovskej spoločnosti a depozitára.".

26. V § 25 ods. 4 sa za slová „podielového fondu" vkladá čiarka a slová „schválenie depozitára otvoreného podielového fondu, schválenie predajného prospektu" a slová „§ 8 ods. 1 a 2" sa nahrádzajú slovami „§ 6".

27. V § 26 odsek 3 znie:

(3) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu

a) začatie vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,

b) deň, v ktorom dosiahla vydávaním podielových listov minimálnu výšku čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 1.".

28. § 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydávať podielové listy tohto otvoreného podielového fondu, povolenie podľa § 25 zaniká.".

29. V § 27 odseky 2 a 3 znejú:

(2) So štatútom otvoreného podielového fondu, s predajným prospektom a so správami o hospodárení (§ 53) musí mať investor možnosť bezplatne sa oboznámiť pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou.

(3) Každý otvorený podielový fond musí mať predajný prospekt. Investor musí mať možnosť bezplatne sa oboznámiť s predajným prospektom pred vydaním podielových listov otvoreného podielového fondu. Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte a podielnikovi na požiadanie poskytnúť aktuálny predajný prospekt. Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 1. Pravidlá na prijímanie a zmeny predajného prospektu určuje štatút. Súčasťou predajného prospektu je aj štatút otvoreného podielového fondu; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie bude podielnikovi zaslaný štatút alebo ak štatút určí miesto, kde sa s ním podielnik môže oboznámiť, a to v každom členskom štáte, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy otvoreného podielového fondu.".

30. V § 27 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bez zbytočného odkladu tento štatút predložiť úradu.".

31. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 3 zákona č. 600/1992 Zb." nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 566/2001 Z. z.".

32. § 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Podielový list otvoreného podielového fondu, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu; to platí, len ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu podľa § 30. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevzťahuje § 29 ods. 3.".

33. V § 30 ods. 4 sa vypúšťa odkaz 24 vrátane poznámky pod čiarou.

34. V § 30 ods. 6 sa za slovo „úradu" vkladajú slová „a príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy postupom podľa § 15b".

35. V § 31 ods. 1 sa slová „podľa osobitného predpisu25)" nahrádzajú slovami „na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona14)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 vrátane odkazu 25 sa vypúšťa.

36. V § 31 ods. 4 sa za slová „správcovskej spoločnosti" vkladajú slová „v prospech otvoreného podielového fondu".

37. § 32 znie:

㤠32

(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde možno investovať len do

a) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov26) alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte,

b) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov26) alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne,

c) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v inom ako členskom štáte, alebo na inom regulovanom verejnom trhu v inom ako členskom štáte, ak tento verejný trh je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne; to platí len v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s obchodným menom a sídlom tejto burzy alebo iného regulovaného verejného trhu,

d) cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, že emitent požiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a zabezpečí, aby sa toto prijatie uskutočnilo do jedného roka od dátumu vydania emisie a ak obchodné meno a sídlo tejto burzy alebo zahraničnej burzy je uvedené v štatúte,

e) nástrojov peňažného trhu v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s charakteristikou týchto nástrojov peňažného trhu,

f) podielových listov iných otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúcich požiadavky európskej smernice, aj keď nie sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) až c),

g) opcií na kúpu alebo predaj majetkových hodnôt podľa písmen a) až f), na menové a úrokové opcie; to platí, len ak sú tieto opcie prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) až d),

h) peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte, ak táto banka podlieha dohľadu, ktorého úroveň nie je nižšia ako úroveň podľa osobitného predpisu.13)

(2) Nástrojmi peňažného trhu na účely tohto zákona sa rozumejú vkladové listy, pokladničné poukážky a nástroje so splatnosťou do jedného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné a majú hodnotu, ktorá môže byť presne určená kedykoľvek alebo aspoň v časových intervaloch podľa § 54 ods.1, a boli vydané

a) Slovenskou republikou, Národnou bankou Slovenska, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, iným ako členským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je najmenej jeden členský štát,

b) emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu podľa odseku 1 písm. b) a c),

c) finančnými inštitúciami podliehajúcimi dohľadu, ktorého úroveň nie je nižšia ako ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky pre jednotlivé druhy finančných inštitúcií; to platí aj v prípade, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia.

(3) Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli v lehote podľa odseku 1 písm. d) prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov v Slovenskej republike alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov, správcovská spoločnosť je povinná ich do troch mesiacov predať. Ak tieto cenné papiere nemožno v tejto lehote predať, ich hodnotu určí s vynaložením odbornej starostlivosti správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

(4) Nástroje peňažného trhu môžu spolu tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vzťahuje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a.

5) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu tvoriť najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond vytvorený podľa § 33a.

(6) Hodnota opcií môže tvoriť najviac 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

(7) Súčet hodnoty cenných papierov podľa odseku 1 písm. f), hodnoty nástrojov peňažného trhu a hodnoty opcií môže tvoriť najviac 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vzťahuje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a.

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, v majetku v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádzať

a) podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond,

b) podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,

c) cenné papiere vydané inými správcovskými spoločnosťami s výnimkou podielových listov iných otvorených podielových fondov,

d) akcie akciových spoločností, ktoré majú na základnom imaní správcovskej spoločnosti väčší podiel ako 10 %,

e) akcie depozitára správcovskej spoločnosti s väčším podielom ako 5 % základného imania správcovskej spoločnosti,

f) akcie správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond.

(9) Ak cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) až c) prestali byť obchodované na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu, je správcovská spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

26) § 25 zákona č. 429/2002 Z. z.".

38. V § 33 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republike" vkladajú slová „alebo v členskom štáte" a na konci sa pripája táto veta:

„Súčet hodnoty hypotekárnych záložných listov nadobudnutých do majetku v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.".

39. V § 33 odsek 5 znie:

(5) Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom podielovom fonde nie je obmedzený. Majetok v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety musí byť tvorený najmenej šiestimi emisiami cenných papierov a hodnota jednej emisie cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré dodržiavajú všetky pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond podľa tohto zákona. Štatút otvoreného podielového fondu a jeho predajný prospekt musia obsahovať aj označenie štátov, ktorých cenné papiere sa budú nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde. Každá propagácia tohto otvoreného podielového fondu musí okrem skutočnosti podľa prvej vety obsahovať aj označenie štátov, do cenných papierov ktorých správcovská spoločnosť investovala alebo plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.".

40. V § 33 ods. 6 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou podľa odsekov 2 a 3".

41. V § 33 ods. 6 písm. a) sa za slovo „akcií" vkladajú slová „bez hlasovacieho práva".

42. V § 33 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo akcií s hlasovacím právom, ktoré by správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného zákona26a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

"26a) § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.".

43. V § 33 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na cenné papiere vydané štátom, na cenné papiere, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, na cenné papiere vydané orgánmi územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu a na medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je Slovenská republika alebo členský štát.".

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

44. V § 33 odsek 10 znie:

(10) Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde uvedené v § 32 a 33 sa nepoužijú na obdobie prvých šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 25.".

45. § 33 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Po uplynutí lehoty podľa odseku 10 môže správcovská spoločnosť prekročiť podiely a obmedzenia podľa § 32 až 34 len pri uplatnení predkupných práv. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 3 a 4 v prípade prekročenia podľa prvej vety ani povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať podľa § 36 ods. 3 a 4, ak došlo k prekročeniu podielov a obmedzení podľa § 32 až 34 v dôsledku zmien trhových cien cenných papierov a iných investičných nástrojov alebo porušením § 32 až 34 správcovskou spoločnosťou.".

46. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

㤠33a

(1) Štatút môže určiť, že podiel nástrojov peňažného trhu v majetku v otvorenom podielovom fonde môže byť vyšší ako 10 %. Na obmedzenie a rozloženie rizika vyplývajúceho z nástrojov peňažného trhu pre tento otvorený podielový fond sa primerane vzťahujú ustanovenia § 33.

(2) Ak je v štatúte otvoreného podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej stratégie investovanie do podielových listov iných otvorených podielových fondov alebo cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami, môže správcovská spoločnosť nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde podielové listy iných otvorených podielových fondov alebo cenné papiere vydávané zahraničnými správcovskými spoločnosťami spĺňajúcimi požiadavky európskej smernice, ak sú splnené tieto podmienky:

a) podiel aktív investovaných do podielových listov jedného otvoreného podielového fondu alebo do jednej emisie cenných papierov vydávaných jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku v tomto otvorenom podielovom fonde,

b) v štatúte, predajnom prospekte a vo všetkých reklamných materiáloch otvoreného podielového fondu musí byť presne opísaný charakter otvorených podielových fondov alebo zahraničných správcovských spoločností, do cenných papierov ktorých bude správcovská spoločnosť investovať, a predajný prospekt musí obsahovať zrozumiteľnú informáciu o druhu a výške poplatkov a iných nákladov, ktoré bude priamo alebo nepriamo znášať podielnik tohto otvoreného podielového fondu,

c) nadobúdanie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou spravujúcou tento otvorený podielový fond alebo správcovskou spoločnosťou, s ktorou správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami, je prípustné len pri tých otvorených podielových fondoch, ktoré sa podľa štatútu zameriavajú na investovanie v určitej územnej alebo hospodárskej oblasti.

(3) Správcovská spoločnosť si nesmie pri nadobudnutí podielových listov otvoreného podielového fondu podľa odseku 2 do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo pri predaji podielových listov z majetku v otvorenom podielovom fonde vyúčtovať žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielového listu, ak ide o podielové listy podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou tohto otvoreného podielového fondu alebo správcovskou spoločnosťou s ňou majetkovo alebo personálne prepojenou.

(4) Označenie otvoreného podielového fondu podľa odsekov 1 a 2 musí zohľadňovať skutočnosť, že je zameraný na investovanie do nástrojov peňažného trhu alebo do podielových listov iných otvorených podielových fondov, alebo do cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami.".

47. V § 36 ods. 4 sa za slovo „môže" vkladajú slová „na základe žiadosti správcovskej spoločnosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty".

48. V § 37 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez zbytočného odkladu informovať úrad o opätovnom dosiahnutí čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde uvedenej v § 26 ods. 1.".

49. V § 38 ods. 2 sa za slová „zlúčia otvorené podielové fondy," vkladajú slová „depozitárom overený aktuálny prehľad majetku zlučovaných otvorených podielových fondov ku dňu podania žiadosti" a na konci sa pripájajú tieto slová: „k zlúčeniu".

50. V § 38 ods. 4 sa slová „v čase podania žiadosti otvorené podielové fondy nespĺňali" nahrádzajú slovami „otvorené podielové fondy nespĺňajú".

51. V § 38 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny" sa vkladá slovo „schválenie".

52. V § 39 ods. 3 sa za slová „tohto otvoreného podielového fondu," vkladajú slová „návrh zmien štatútu tohto otvoreného podielového fondu týkajúcich sa správcovskej spoločnosti,".

53. V § 39 ods. 5 písm. c) pred slovo „zmeny" sa vkladá slovo „schválenie".

54. V § 41 ods. 4 sa za slovo „fondu" vkladá čiarka a slová „predajného prospektu".

55. V § 41 ods. 5 sa slová „§ 8" nahrádzajú slovami „§ 6".

56. V § 45 ods. 7 sa slová „vydala Slovenská republika alebo na ktoré poskytla Slovenská republika záruku" nahrádzajú slovami „vydal členský štát alebo členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo na ktoré poskytol členský štát alebo členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj záruku".

57. V 46 ods. 3 sa slová „§ 37, 39 a 40" nahrádzajú slovami „§ 34, 37, 39 a 40".

58. V § 47 ods. 3 sa slová „§ 8" nahrádzajú slovami „§ 6".

59. V § 47 ods. 4 sa slová „§ 8" nahrádzajú slovami „podľa odseku 2".

60. V § 48 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

61. V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a predajný prospekt".

62. V § 48 ods. 5 sa za slovo „fondu" vkladá čiarka a slová „predajného prospektu" a slová „§ 7 ods. 5 až 7, § 8 a § 41 ods. 4" sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5 až 14, § 7 a § 41 ods. 4".

63. V § 50 ods. 2 sa za slovami „propagácia" a „fondu" vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov".

64. V § 50 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na nákup podielových listov".

65. V § 50 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje predajný prospekt s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu.".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

66. V § 51 ods. 2 sa vypúšťa slovo „Akcionári".

67. V § 52 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

68. V § 53 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Správcovská spoločnosť je povinná zverejniť predajný prospekt a zverejňovať správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch. Súčasťou správy o hospodárení správcovskej spoločnosti a správy o hospodárení s majetkom v podielových fondoch je aj účtovná závierka. Náležitosti správy o hospodárení sú uvedené v prílohe č. 2. Účtovná závierka, ktorá je súčasťou ročnej správy, musí byť overená audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju úradu a uverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu. Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti neschváli účtovnú závierku, je táto správcovská spoločnosť povinná do 30 dní uverejniť túto skutočnosť, ako aj dôvody neschválenia účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.

(2) Správy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zverejniť a predložiť úradu a svojmu depozitárovi najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroka (ďalej len „polročná správa") a do štyroch mesiacov po skončení roka (ďalej len „ročná správa"). Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu platné znenie predajného prospektu po každej jeho zmene. Správcovská spoločnosť je povinná podielnikovi na požiadanie bezplatne poskytnúť polročnú správu a ročnú správu a sprístupniť ich verejnosti na mieste uvedenom v predajnom prospekte.".

69. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 122 zákona č. 483/2001 Z. z." nahrádza citáciou „§ 130 zákona č. 566/2001 Z. z.".

70. V § 54 odsek 1 znie:

(1) Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy

a) najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde,

b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o čistej hodnote majetku v uzavretom podielovom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom fonde,

c) najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu a čistú hodnotu majetku v špeciálnom podielovom fonde.".

71. V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Evidencia podľa prvej vety musí obsahovať najmä

a) poradové číslo zmluvy,

b) údaje o druhej zmluvnej strane,

c) údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,

d) dátum uzatvorenia zmluvy,

e) údaje o predmete zmluvy.".

72. V § 57 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

73. V § 58 ods. 5 sa čiarka za slovami „dozorných rád" nahrádza slovom „a" a vypúšťajú sa slová „a makléri" a slová „obchodovanie s cennými papiermi" sa nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných služieb".

74. V § 61 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto zákone," vkladajú slová „v štatúte podielového fondu, v stanovách správcovskej spoločnosti,".

75. V § 62 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „v tomto zákone," vkladajú slová „v štatúte podielového fondu, v stanovách správcovskej spoločnosti,".

76. V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „od 5 000 000 Sk".

77. V § 62 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „od 500 000 Sk".

78. V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a f).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) až j).

79. V § 62 ods. 2 písmeno g) znie:

g) depozitár neplní povinnosti podľa § 23 ods. 1,".

80. V § 62 ods. 3 písmená g) až i) znejú:

g) poruší zákonom ustanovené povinnosti pri premene,

h) poruší povinnosť oznámiť úradu, že nastali skutočnosti podľa § 37 ods. 1 a 2,

i) nedodržuje ustanovenia o obmedzení a rozložení rizika pre podielový fond,".

81. V § 62 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Závažným porušením povinností je aj to, ak

a) depozitár viedol pre každý podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou viac ako jeden bežný účet v určitej mene,

b) depozitár neinformoval úrad o porušení tohto zákona alebo štatútu podielového fondu správcovskou spoločnosťou,

c) depozitár vykonal pokyn správcovskej spoločnosti, ktorý bol v rozpore so zákonom alebo štatútom podielového fondu.

(5) Úrad môže uložiť členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, štatútu podielového fondu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od správcovskej spoločnosti. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 6 ods. 13, je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.".

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

82. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠62a

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 9 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 9 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 9 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoločnosti.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom31) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré správcovská spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je správcovská spoločnosť povinná doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia31a) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a správcovskej spoločnosti najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia je správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(9) Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 31a znejú:

31) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.

31a) § 34 zákona č. 96/2002 Z. z.".

83. V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) vlastné imanie správcovskej spoločnosti klesne pod úroveň minimálneho základného imania podľa § 10 ods. 1 na čas dlhší ako tri mesiace.".

84. V § 65 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a len so súhlasom depozitára".

85. V § 68a sa na konci pripájajú tieto slová: „a o otvorenom podielovom fonde".

86. Slová „štátny dozor" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovom „dohľad" v príslušnom tvare.

87. Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003

§ 70c

(1) Správcovské spoločnosti, zahraničné správcovské spoločnosti a depozitári sú povinní do 30. júna 2003 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.

(2) Povolenia vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za povolenia udelené podľa tohto zákona.

(3) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné aj podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 9 ods. 1.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom správcovskej spoločnosti zodpovedným za odborné činnosti podľa tohto zákona alebo vedúcim organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti a nespĺňala podmienky na výkon funkcie podľa tohto zákona, je správcovská spoločnosť povinná túto fyzickú osobu odvolať z funkcie najneskôr do 31. marca 2003.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. mája 2003 predložiť ich overenú kópiu úradu.".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 329/2000 Z. z., zákonom č. 566/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.