Zákon č. 415/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-415
Čiastka 163/2002
Platnosť od 27.07.2002 do31.07.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do31.07.2004
Zrušený 421/2004 Z. z.
Znenie 01.01.2003

415

ZÁKON

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno a) znie:

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré

1. vyrábajú bioprodukty alebo zberajú voľne rastúce rastliny a ich časti, alebo ich spracúvajú a vyrábajú z nich biopotraviny,

2. uvádzajú do obehu bioprodukty a biopotraviny,".

2. V § 2 odsek 6 znie:

(6) Súbežné pestovanie je pestovanie rovnakej odrody tej istej plodiny alebo zrakovo ťažko rozlíšiteľnej plodiny na pozemkoch s konvenčnou výrobou a na pozemkoch s ekologickou výrobou tým istým ekologickým výrobcom; v živočíšnej výrobe je to chov rovnakého plemena alebo zrakovo ťažko rozlíšiteľného plemena.".

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí je zber uskutočnený na pozemkoch, kde v uplynulých troch rokoch neboli aplikované prípravky a hnojivá nepovolené do ekologickej poľnohospodárskej výroby, bol uskutočnený v súlade s osobitným predpisom1a) a nenarušil druhovú rozmanitosť rastlín.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.".

4. V § 3 ods. 2 sa na konci dopĺňajú slová „a certifikačný orgán".

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Registrácia

(1) Osvedčenie o spôsobilosti na

a) ekologickú výrobu bioproduktov,

b) ekologickú výrobu biopotravín,

c) zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,

d) uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu,

e) výrobu bioproduktov a biopotravín v konverzii

možno vydať len tomu, kto je registrovaný kontrolným ústavom.

(2) Písomná žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) druh činnosti, o ktorú žiada, doklad oprávňujúci žiadateľa na podnikanie3) v úradne osvedčenej kópii,

c) miesto výkonu činnosti, určenie zodpovedného zástupcu, údaje o technicko-materiálnom a priestorovom zabezpečení výkonu činnosti,

d) doklad o preukázaní práva k nehnuteľnostiam,4)

e) katastrálny operát katastrálneho územia, v ktorom vykonáva svoju činnosť, so situačným vyznačením pozemkov,5)

f) rozsah konvenčného hospodárenia.

(3) Ak je žiadosť neúplná, kontrolný ústav vyzve žiadateľa, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nedostatky neodstráni, kontrolný ústav registráciu rozhodnutím zastaví. Rozhodnutie doručí kontrolný ústav žiadateľovi.

(4) Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa na požadovaný druh činnosti. O zápise do registra informuje žiadateľa (ďalej len „držiteľ registrácie") a pridelí registračné číslo.

(5) Žiadateľa o registráciu činnosti na výrobu bioproduktov kontrolný ústav dňom registrácie zaradí do konverzie a určí jej obdobie. Pri určovaní trvania obdobia konverzie prihliadne na to, či na pozemkoch už bola vykonávaná ekologická poľnohospodárska výroba. O zápise do registra a zaradení do konverzie informuje žiadateľa.

(6) Držiteľ registrácie je povinný na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených týmto zákonom a pravidlami uzavrieť zmluvu s jedným certifikačným orgánom. O tejto skutočnosti informuje kontrolný ústav.

(7) Kontrolný ústav vedie register

a) ekologických výrobcov bioproduktov,

b) ekologických výrobcov biopotravín,

c) osôb zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti,

d) osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu,

e) ekologických výrobcov bioproduktov v konverzii,

f) ekologických výrobcov biopotravín z konverzie,

g) žiadateľov o registráciu,

h) certifikačných orgánov.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4) § 18 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

5) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.".

6. Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a

Kontrola

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a pravidlami u držiteľov registrácie vykonáva certifikačný orgán.

(2) Certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou5a)

a) zabezpečuje kontrolný systém podľa tohto zákona,

b) má poverenie kontrolného ústavu.

(3) Certifikačný orgán zabezpečuje výkon kontroly odborne spôsobilými osobami (ďalej len „inšpektor ekologického poľnohospodárstva").

(4) Inšpektor ekologického poľnohospodárstva musí spĺňať tieto kvalifikačné požiadavky:

a) úplné stredné odborné vzdelanie v odbore poľnohospodárstva, potravinárstva, veterinárstva, lesného hospodárstva a najmenej päť rokov odbornej praxe alebo

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru.

(5) Inšpektor ekologického poľnohospodárstva nemôže

a) byť držiteľom registrácie na výrobu biopotraviny alebo uvádzania biopotravín alebo bioproduktov do obehu,

b) vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie, ktorému v troch predchádzajúcich rokoch aspoň raz poskytol poradenské služby,

c) vykonávať kontrolu v okrese, v ktorom má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

d) vykonávať kontrolu u držiteľov registrácie, ktorí sú jeho blízkymi osobami,5b)

e) vykonávať kontrolu u držiteľa registrácie viac než dva po sebe nasledujúce roky,

f) vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré certifikačné orgány.

(6) Ak certifikačný orgán nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný mať na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je povinný zúčastňovať sa na kontrole vykonávanej inšpektorom ekologického poľnohospodárstva na území Slovenskej republiky.

(7) Certifikačný orgán je povinný oznámiť kontrolnému ústavu meno a sídlo, prípadne bydlisko splnomocneného zástupcu a predložiť najmenej mesiac pred vykonávaním kontroly zoznam inšpektorov ekologického poľnohospodárstva s časovým rozvrhom ich činnosti.

§ 4b

Inšpektor ekologického poľnohospodárstva

(1) Inšpektor ekologického poľnohospodárstva je povinný vykonať kontrolu najmenej

a) raz ročne u ekologického výrobcu a zberača voľne rastúcich rastlín a ich častí a osôb uvádzajúcich bioprodukty a biopotraviny do obehu; v prípade, že uvedení výrobcovia hospodária aj v konvenčnom hospodárstve, predmetom kontroly je aj toto hospodárenie,

b) dvakrát ročne u ekologického výrobcu bioproduktov v konverzii.

(2) Pri výkone kontroly je inšpektor ekologického poľnohospodárstva povinný preukázať sa poverením certifikačného orgánu.

(3) Držiteľ registrácie je povinný umožniť inšpektorovi ekologického poľnohospodárstva

a) vykonať kontrolu pozemkov, výrobných prostriedkov, priestorov a zariadení súvisiacich s ekologickou poľnohospodárskou výrobou, výrobou biopotravín a uvádzaním bioproduktov a biopotravín do obehu,

b) nahliadnuť do evidencie a dokladov týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, výroby biopotravín, uvádzania bioproduktov a biopotravín do obehu, robiť odpisy a vyhotovovať kópie,

c) odber vzoriek pôd, prípravkov a materiálov nachádzajúcich sa u držiteľa registrácie.

§ 4c

Osvedčenie o spôsobilosti

(1) Držiteľovi registrácie na základe výsledkov kontroly, ktorá potvrdí, že dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami,

a) kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na výrobu bioproduktov alebo osvedčenie o spôsobilosti na výrobu biopotravín,

b) certifikačný orgán udelí certifikát biopotravine alebo bioproduktu.

(2) Držiteľovi registrácie na zber voľne rastúcich rastlín alebo ich častí na základe výsledkov kontroly, ktoré potvrdia, že dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami, kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na zber voľne rastúcich rastlín a ich častí.

(3) Držiteľovi registrácie na uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu na základe výsledkov kontroly, ktorá potvrdí, že držiteľ registrácie dodržal podmienky ustanovené týmto zákonom a pravidlami, kontrolný ústav vydá osvedčenie o spôsobilosti na uvádzanie bioproduktov a biopotravín do obehu.

(4) Osvedčenie o spôsobilosti obsahuje

a) meno, priezvisko, identifikačné číslo, miesto trvalého pobytu, ak je držiteľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je držiteľom právnická osoba,

b) druh činnosti,

c) miesto činnosti,

d) meno zodpovedného zástupcu za vykonávanú činnosť,

e) registračné číslo pridelené kontrolným ústavom.

(5) Ak po zaregistrovaní činnosti dôjde k zmene mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, sídla alebo práv k nehnuteľnostiam4) alebo zodpovedného zástupcu, je držiteľ registrácie povinný oznámiť zmenu týchto údajov kontrolnému ústavu v lehote 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Kontrolný ústav vykoná túto zmenu v registri. Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 4 písm. b) a c), kontrolný ústav registráciu zruší.

(6) Kontrolný ústav osvedčenie podľa odsekov 1 až 3 zruší, ak ekologický výrobca

a) prestane spĺňať podmienky na výkon danej činnosti,

b) v lehote určenej kontrolným ústavom nevykonal určené opatrenia.

(7) Osvedčenie zaniká,

a) ak držiteľ registrácie o to požiada,

b) smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

c) výmazom z obchodného registra3) alebo z iného obdobného registra.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5b) § 116 Občianskeho zákonníka.".

7. V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:

a) súbežné pestovanie a pestovanie geneticky modifikovaných rastlín,".

8. V § 6 ods. 3 sa slová „kontrolný ústav na návrh súkromného" nahrádzajú slovami „certifikačný orgán na návrh ošetrujúceho".

9. V § 7 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Potraviny vyrobené z tiel suchozemských živočíchov a vodných živočíchov, ktoré boli získané lovom, nie sú biopotravinami a ich telá nie sú bioproduktmi.

(4) Ekologickému výrobcovi bioproduktov a biopotravín sa zakazuje

a) spracúvať bioprodukty a vyrábať biopotraviny v časovo alebo priestorovo neoddelenej výrobe od spracovania produktov a výroby potravín z konvenčného poľnohospodárstva,

b) používať geneticky modifikované zložky a od nich odvodené zložky potravín,

c) používať zložky potravín ožiarené ionizujúcim žiarením,

d) pri výrobe biopotravín používať rovnaké zložky z konvenčného poľnohospodárstva, ako sú zložky biopotraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby,

e) súbežný chov v živočíšnej výrobe.".

10. V § 7 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 14.

11. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Označovanie bioproduktov a biopotravín

(1) Označenie bioproduktu alebo biopotraviny možno vykonať na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom, a to

a) písomnou skratkou „bio" alebo „eko" a grafickým znakom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto zákonu,

b) slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve",

c) číselným kódom certifikačného orgánu.

(2) Označovať na etikete alebo obale možno len tie bioprodukty a biopotraviny,

a) na ktoré bol vydaný certifikát,

b) ktoré boli dovezené s certifikátom vydaným v krajine pôvodu.

(3) Označovať bioprodukt alebo biopotravinu skratkou „bio" je povinný aj certifikačný orgán na udelených certifikátoch, evidencii a dokladoch.

(4) Bioprodukty a biopotraviny z konverzie sa označujú podľa odseku 1 písm. a) a c) a slovami „vyprodukovaný v konverzii ekologického poľnohospodárstva".

(5) Zakazuje sa používať označenie „bio" alebo akékoľvek slovné spojenie na označenie produktu alebo potraviny, ktorá nepochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby.".

12. V § 9 úvodná veta znie: „Držiteľ registrácie, ktorý bioprodukty a biopotraviny skladuje alebo prepravuje, je povinný"; v písmenách a) a b) sa na konci pripájajú slová „a z konverzie".

13. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na dovoz alebo vývoz je povinný prvému odberateľovi predložiť certifikát o ekologickom pôvode bioproduktu alebo biopotraviny vydaný v krajine pôvodu.".

14. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Evidencia

(1) Držiteľ registrácie je povinný viesť podrobnú evidenciu podľa druhu činnosti. Evidencia obsahuje údaje o

a) osevných postupoch podľa pozemkov, chove hospodárskych zvierat, pestovaných odrodách a chovaných plemenách, výnosoch plodín podľa pozemkov, začatí, priebehu a skončení konverzie,

b) pôvode množiteľského materiálu15a) a zvierat,15b)

c) používaných hnojivách, prípravkoch na ochranu rastlín, krmivách, veterinárnych liekoch, prípravkoch na čistenie a dezinfekciu priestorov a zariadení, prípravkoch používaných na dezinsekciu a deratizáciu výrobných priestorov a nevýrobných priestorov,

d) využívaní technologických postupov a výrobných prostriedkov, predaji a odberateľoch,

e) prídavných látkach používaných pri spracovaní bioproduktov a výrobe biopotravín, zložkách biopotravín, ich druhoch, množstvách, pôvode, spotrebe, spôsobe spracovania,

f) spôsobe skladovania, prepravy, výroby, označovania,

g) o kontrole a jej výsledkoch,

h) udelených certifikátoch bioproduktov a biopotravín.

(2) Ak ekologický výrobca hospodári aj konvenčným spôsobom a osoba uvádzajúca bioprodukty a biopotraviny do obehu obchoduje aj s konvenčnou produkciou, sú títo povinní viesť evidenciu a záznamy oddelene.

(3) Evidenciu uchováva držiteľ registrácie počas desiatich rokov.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

15b) Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.".

15. V § 13 sa vypúšťa písmeno b) a v písmene c) sa vypúšťajú slová „o nevydaní osvedčenia o ekologickom pôvode bioproduktu alebo osvedčenia biopotraviny".

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

16. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Kontrolný ústav

(1) Kontrolný ústav

a) vedie register podľa tohto zákona,

b) vykonáva rozbory pôd, rastlín, materiálov a produkcie a vydáva posudok o výsledku rozboru,

c) odoberá pôdne vzorky,

d) vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok držiteľmi registrácie a certifikačným orgánom ustanovených týmto zákonom a pravidlami,

e) rozhoduje o zaradení pozemkov do konverzie a ich vyradení z konverzie a určuje jej dobu,

f) osvedčuje pri dovoze a vývoze ekologický pôvod biopotraviny a bioproduktu,

g) poskytuje údaje orgánom Európskej únie,

h) vedie evidenciu pozemkov a ich využívanie na ekologické pestovanie rastlín alebo ekologický chov zvierat,

i) uverejňuje register podľa písmena a) vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Kontrolný ústav odoberie certifikačnému orgánu poverenie, ak v jeho činnosti zistí porušenie alebo obchádzanie tohto zákona.

(3) Kontrolný ústav môže uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom klame spotrebiteľa o tom, že produkt alebo potravina z konvenčnej výroby pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby, a povinnosť odstrániť klamlivé označenie.

(4) Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na rozsah a dĺžku trvania porušenia povinnosti.".

17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Prechodné ustanovenia

(1) Osvedčenie o spôsobilosti vydané pred 1. januárom 2003 sa považuje za osvedčenie na činnosť podľa tohto zákona.

(2) Ak u ekologického výrobcu nevykonáva kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom certifikačný orgán, jeho kompetencie vykonáva kontrolný ústav.

(3) Na konanie podľa tohto zákona okrem § 4 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 415/2002 Z. z.

GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Značka - popis farieb a písma

Čiernobiela verzia

Obrázek 01

Farebná verzia

Obrázek 02

POUŽITE PÍSMO

President

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITÝCH FARIEB

PRE OFSET:

zelená farba: PANTONE č. 375 CV, (CMYK: C-30, M-0, Y-100, K-0)

PRE APLIKÁCIU FÓLIÍ:

zelená farba