Zákon č. 396/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-396
Čiastka 158/2002
Platnosť od 24.07.2002 do31.01.2009
Účinnosť od 08.08.2002 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.
Znenie 08.08.2002

396

ZÁKON

z 21. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 73/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 24 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v tuneli pri núdzovom státí na mieste označenom dopravnou značkou „Núdzová odstavná plocha", v tomto prípade vodič musí bezodkladne vypnúť motor a státie vozidla oznámiť osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela,".

2. V § 24 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno o), ktoré znie:

o) na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.".

3. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Zastavenie vozidla v tuneli

(1) Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo ak došlo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

a) vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,

b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

c) oznámiť zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela a v prípade dopravnej nehody túto ohlásiť aj policajtovi.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič, jeho spolujazdec a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom.

(3) Vodič, jeho spolujazdec alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.

(4) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov, ich spolujazdcov a prepravované osoby.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.