Oznámenie č. 383/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-383
Čiastka 155/2002
Platnosť od 13.07.2002
Pôvodný predpis 13.07.2002

383

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. a 14. septembra 2000 výmenou diplomatických nót bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Írskou republikou zostala v platnosti Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti uzatvorená v Prahe 12. apríla 1991. S účinnosťou od 19. októbra 1998 Írska republika dočasne prerušila vykonávanie uvedenej dohody pre občanov Slovenskej republiky, ktorí hodlajú navštíviť Írsku republiku.

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka Dohody medzi Československom a Írskom o leteckých službách medzi ich územiami podpísanej v Dubline 29. januára 1947 a zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.