Oznámenie č. 372/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-372
Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2002 na základe článku 6.

Pôvodný predpis 29.06.2002

372

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2001 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2002 na základe článku 6.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť dohôd uvedených v článku 7.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky, Colný odbor.