Oznámenie č. 359/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-359
Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 10. júna 2002.

Pôvodný predpis 29.06.2002

359

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vnútrozemskej plavbe.

V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 10. júna 2002.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody vo vzťahu k zmluvným stranám stráca platnosť Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov podpísaná v Prahe 14. novembra 1928 (oznámenie č. 163/1929 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.