Oznámenie č. 350/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-350

(v znení č. r1/c148/2002 Z. z.)

Čiastka 147/2002
Platnosť od 29.06.2002
Účinnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Aktuálne znenie 29.06.2002

350

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 28. júna 2002 č. 1610/2002-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretá 4. apríla 2002 medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a Dodatok č. 1 z 31. mája 2002 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, budú uverejnené v časopise Práca a sociálna politika č. 9/2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.