Vyhláška č. 346/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-346

(v znení č. r1/c233/2002 Z. z.)

Čiastka 145/2002
Platnosť od 29.06.2002 do31.03.2005
Účinnosť od 01.07.2002 do31.03.2005
Zrušený 15/2005 Z. z.
Znenie 01.07.2002

346

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. júna 2002,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 28 ods. 5 písm. a), b), d) až g), i) a j) zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) zoznam ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín rozdelených do skupín A až D vrátane tých exemplárov, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti zákona (ďalej len „zoznam exemplárov"),

b) podrobnosti o

1. náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na ktorých sa žiadosti podávajú,

2. náležitostiach povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na ktorých sa povolenia vydávajú,

3. náležitostiach oznámenia o dovoze a vzor úradného tlačiva, na ktorom sa oznámenie podáva,

c) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do zoznamu, ako aj vzor a podrobnosti o náležitostiach štítku na označovanie zásielok exemplárov pri výpožičkách, daroch a výmenách medzi vedcami a vedeckými inštitúciami,

d) zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie dovozu podľa § 10 zákona,

e) zoznam živých exemplárov narodených a odchovaných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je zakázané,

f) zoznam vybraných druhov živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A, ktorých držba sa zakazuje alebo obmedzuje,

g) zoznam exemplárov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 25 ods. 5 písm. a) a odseku 7 zákona,

h) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode.

§ 2

Zoznam exemplárov

Zoznam exemplárov podľa § 2 ods. 2 až 5 zákona je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na ktorých sa žiadosti podávajú

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz možno použiť pre viac druhov v jednej zásielke. Pre každý druh sa v žiadosti opakuje kolónka 3 až 17 žiadosti.

(3) K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca pripojí

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak dovozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vývoz alebo povolenia na opätovný vývoz vydaného podľa dohovoru výkonným orgánom štátu vývozu alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín1) (ďalej len „dohovor"),

c) písomný doklad preukazujúci, že dovážané exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu v štáte vývozu alebo v štáte opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách dohovoru,

d) presnú adresu a podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide o dovoz živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A,

e) písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu2) preukazujúce, že chovné zariadenie v mieste určenia je primerane vybavené na riadnu ochranu a starostlivosť o dovážané živé exempláre, ak ide o dovoz živých exemplárov druhov patriacich do skupiny B,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(4) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na vývoz je uvedený v prílohe č. 2.

(5) K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca pripojí

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov podľa § 26 zákona,

c) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

d) podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(6) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na opätovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.

(7) K žiadosti o vydanie povolenia na opätovný vývoz opätovný vývozca pripojí

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak opätovný vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

b) písomný doklad preukazujúci pôvod exemplárov podľa § 26 zákona,

c) písomný doklad preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie Slovenskej republiky, najmä povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze,

d) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b) zákona,

e) podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.3)

(8) Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz sa vypĺňa písacím strojom alebo paličkovým písmom a obsahuje najmä

a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov podľa prílohy č. 1,

b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený v prílohe č. 3,

c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jednotiek hmotnosti a množstva,

d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4,

e) účel dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu označený jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4,

f) spôsob a číslo nezameniteľného označenia, ak sú exempláre nezameniteľne označené.

(9) Údaje uvedené v tlačive žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz sa nesmú opravovať, prečiarkovať alebo vymazávať a nesmú obsahovať alternatívy.

§ 4

Podrobnosti o náležitostiach povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a povolenia na opätovný vývoz a vzory úradných tlačív, na ktorých sa povolenia vydávajú

(1) Povolenie na dovoz, povolenie na vývoz a povolenie na opätovný vývoz je vytlačené a vyplnené v štátnom jazyku a v anglickom jazyku; ich vzory sú uvedené v prílohe č. 5.

(2) Povolenie podľa odseku 1 má tieto štyri časti:

a) prvá biela strana s gilošovým vzorom na pozadí a šedou tlačou na prednej strane je originál,

b) druhá žltá strana je prvá kópia pre držiteľa,

c) tretia bledozelená strana je druhá kópia určená pre výkonný orgán štátu vývozu alebo štátu opätovného vývozu,

d) štvrtá ružová strana je tretia kópia určená pre ministerstvo.

(3) Tlačivo povolenia podľa odseku 1 sa vypĺňa písacím strojom alebo počítačom. Údaje uvedené v tlačive povolenia sa nesmú opravovať, prečiarkovať alebo vymazávať a nesmú obsahovať alternatívy okrem opravy, ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec svojím podpisom a odtlačkom pečiatky výkonného orgánu, ktorý povolenie vydal.

(4) Povolenie podľa odseku 1 obsahuje ďalej

a) označenie vedeckých mien druhov exemplárov podľa prílohy č. 1,

b) opis exemplára, a ak je to možné, aj kód uvedený v prílohe č. 3,

c) jednotky uvedené v prílohe č. 3 na označenie jednotiek hmotnosti a množstva,

d) pôvod exemplárov označený jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4,

e) uvedenie účelu dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu označeného jedným z kódov uvedených v prílohe č. 4.

(5) Ak sa povolenie podľa odseku 1 používa pre viac ako jeden exemplár v zásielke, pripojí sa k nemu príloha, v ktorej sa okrem požiadaviek uvedených v odseku 4 pre každý exemplár v zásielke znovu uvedú kolónky 8 až 22 povolenia a kolónka 27 povolenia pre uvedenie skutočne dovezenej hmotnosti alebo množstva exemplárov, a kde je to vhodné, aj počet uhynutých exemplárov živočíchov pri dovoze.

(6) Ak je k povoleniu podľa odseku 1 pripojená príloha ako jeho neoddeliteľná časť, táto skutočnosť a počet strán sa vyznačí na povolení, ktorého sa týka, a každá strana prílohy musí obsahovať

a) číslo povolenia a dátum jeho vydania,

b) názov a odtlačok pečiatky ministerstva a meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca.

(7) Ak ide o dovoz exemplárov na územie Slovenskej republiky, povolenia vydané druhým štátom sa akceptujú, ak spĺňajú ustanovenia dohovoru. Ak sa takéto doklady týkajú exemplárov, ktoré sú predmetom vývozných kvót, akceptujú sa, ak je v nich uvedený celkový počet exemplárov už vyvezených v uvedenom kalendárnom roku vrátane tých, ktorých sa týka predmetný doklad a kvóta pre predmetný druh. Doklady z druhého štátu sa považujú za platné, ak boli vydané a použité na vývoz alebo opätovný vývoz z tohto štátu pred posledným dňom ich platnosti a použijú sa na dovoz do Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu ich vydania.

(8) Povolenie na opätovný vývoz vydané druhým štátom sa akceptuje, ak spĺňa ustanovenia dohovoru a uvádza sa v ňom štát pôvodu, číslo a dátum vydania príslušného povolenia na opätovný vývoz, a ak je to vhodné, aj štát posledného opätovného vývozu, číslo a dátum vydania príslušného povolenia na opätovný vývoz alebo obsahuje uspokojivé zdôvodnenie, prečo takéto informácie neobsahuje.

(9) Ak sa povolenie vydáva ako náhrada za zrušené, stratené, odcudzené alebo zničené povolenie, uvedie sa v kolónke 23 povolenia číslo povolenia, ktoré nahrádza, a dôvod nahradenia.

§ 5

Podrobnosti o náležitostiach oznámenia o dovoze a vzor úradného tlačiva, na ktorom sa oznámenie podáva

(1) Oznámenie o dovoze sa podáva na úradnom tlačive, ktoré má dve časti:

a) prvá biela strana je originál a zostáva na ministerstve,

b) druhá žltá strana je kópia pre dovozcu.

(2) Tlačivo oznámenia o dovoze sa vypĺňa písacím strojom alebo paličkovým písmom. Údaje uvedené v oznámení o dovoze sa nesmú opravovať, prečiarkovať alebo vymazávať a nesmú obsahovať alternatívy okrem opravy, ktorú potvrdí zodpovedný zamestnanec colného orgánu na colnom priechode v mieste dovozu svojím podpisom a odtlačkom pečiatky colného orgánu na colnom priechode v mieste dovozu.

(3) Vzor tlačiva oznámenia o dovoze je uvedený v prílohe č. 6.

Podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do zoznamu a podrobnosti o náležitostiach štítku na označovanie zásielok exemplárov

§ 6

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť") predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len „žiadateľ") ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie najmä

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo,

b) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa alebo vyhlásenie odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke odbornej praxe žiadateľa,

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä úradne osvedčený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

(4) Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie najmä

a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie štátnej štatistiky a číslo telefónu (faxu, e-mailu),

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,

c) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,

d) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a) úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,

b) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,

c) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

§ 7

(1) Žiadateľovi zapísanému v zozname sa priraďuje päťmiestne registračné číslo, ktoré obsahuje na začiatku dvojpísmenový ISO kód Slovenska - SK a ďalšie tri čísla osobitne pridelené každému žiadateľovi.

(2) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(3) Zoznam sa vedie osobitne pre

a) fyzické osoby,

b) právnické osoby.

(4) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.

§ 8

(1) Štítok na označovanie zásielok exemplárov pri výpožičkách, daroch a výmenách medzi vedcami a vedeckými inštitúciami (ďalej len „štítok"), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7, môžu používať iba vedci a vedecké inštitúcie zapísané v zozname podľa § 6 a 7.

(2) Štítok sa vypĺňa písacím strojom alebo paličkovým písmom.

(3) Papier štítku je biely. Vedci a vedecké inštitúcie vypĺňajú kolónky 1 až 5 štítku a vrátením časti štítku určeného na tento účel bez zbytočného odkladu informujú ministerstvo o všetkých podrobnostiach o použití každého štítku.

§ 9

Zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie dovozu

Zoznam druhov exemplárov a štátov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie dovozu podľa § 10 zákona, je uvedený v prílohe č. 8.

§ 10

Zoznam živých exemplárov narodených a odchovaných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je zakázané

Zoznam živých exemplárov narodených a odchovaných v zajatí, ktorých komerčné využívanie nie je zakázané podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona, ak sú nezameniteľne označené, je uvedený v prílohe č. 9.

§ 11

Zoznam vybraných druhov živých exemplárov druhov patriacich do skupiny A, ktorých držba sa zakazuje alebo obmedzuje

(1) Zákaz držby podľa § 22 ods. 5 zákona sa vzťahuje na živé exempláre

a) Primates,

b) z čeľade mačkovité, rody Panthera a Puma a druh Acinonyx jubatus.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na

a) zoologické záhrady,

b) záchytné strediská pre živočíchy,

c) osoby zapojené do medzinárodného záchranného programu pre daný druh.

Podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení a o preukaze o pôvode

§ 12

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

(1) Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam") sa vedie osobitne pre každý rod exemplárov rastlín a údaje sa do neho zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín, najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia obsahovať spravidla určenie subjektu, od ktorého sa exemplár rastliny nadobudol (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exemplárov podľa prílohy č. 4 a dátum ich nadobudnutia.

(3) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(4) Exempláre rastlín sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(5) Exempláre rastlín sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja [§ 3 písm. q) zákona], vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13

Druhová karta exemplára živočícha a jeho vývinových štádií

(1) Do druhovej karty exemplára živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta") sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 a exempláre živočíchov uvedené v § 25 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre exempláre uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené a odchované v zajatí a nadobudnuté na území Slovenskej republiky.

(2) Exemplár živočícha sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň predaja [§ 3 písm. q) zákona], vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

(3) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa obchoduje podľa § 25 ods. 8 druhej vety zákona, sa vedie na druhových kartách označených v záhlaví slovom „obchod" oddelene od druhových kariet exemplárov živočíchov určených na iné účely.

§ 14

Kniha chovu a držby exemplára živočícha

(1) Pre každý druh exemplára živočícha uvedeného v § 25 ods. 9 zákona sa vedie kniha chovu a držby exemplára živočícha (ďalej len „kniha chovu"), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo, ktoré určuje vedecký orgán Slovenskej republiky [§ 30 ods. 2 písm. j) zákona].

(2) Evidencia exemplárov živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom "obchod" oddelene od knihy chovu exemplárov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

a) novonadobudnutý exemplár živočícha v deň jeho nadobudnutia,

b) každá zmena v stave exemplárov živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva exemplárov živočíchov, ktorých sa zmena týka,

c) vyradenie exemplárov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu, hmotnosti alebo množstva vyradených exemplárov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,

d) dátum a hmotnosť alebo množstvo exemplárov živočíchov v deň úhynu,

e) údaj o pôvode exemplára živočícha,

f) iný údaj o chove.

(4) Údajom o pôvode exemplára živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 4.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov živočíchov, najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady musia obsahovať spravidla určenie subjektu, od ktorého sa exemplár živočícha nadobudol (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exemplára podľa odseku 4 a dátum ich nadobudnutia.

(6) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru bežného roka a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých exemplárov, množstvo preparovaných exemplárov a pôvod držaných exemplárov.

§ 15

Nezameniteľné označovanie exemplárov

(1) Za nezameniteľné označenie živých exemplárov stavovcov patriacich do skupiny A a B sa považuje

a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu

1. vtákov a cicavcov pôvodných druhov chránených živočíchov,4) ktoré sú exemplármi druhov patriacich do skupiny A okrem ich rehabilitácie, ktorá trvá najviac tri mesiace,

2. ostatných vtákov a cicavcov exemplárov druhov patriacich do skupiny A okrem kakarikiho červenočelého (Cyanoramphus novaezelandiae), ktoré sa využívajú na reprodukciu vrátane ich potomstva a

b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného exemplára živočícha, a na ktorom je vyrazené číslo,

c) injekčný transpondér (tzv. mikročip) na elektronickú identifikáciu živých exemplárov živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou; trvalosť zavedenia transpondéru treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu transpondéra spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba5) alebo

d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky, ak by podľa jeho vyjadrenia označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára, označí sa exemplár podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé exempláre, ktorým sa aplikoval deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu,6) ak sa nemajú vyviezť zo Slovenskej republiky.

(4) Vtáky patriace do skupiny A alebo B, ktoré nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí, a iné živé stavovce patriace do skupiny A sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické alebo psychické vlastnosti exemplára, označí sa exemplár podľa odseku 1 písm. d) najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom; týmto spôsobom sa označujú aj živé stavovce s výnimkou vtákov patriace do skupiny B, ktorým sa neaplikoval injekčný transpondér (tzv. mikročip) podľa odseku 1 písm. c).

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,

b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa alebo

d) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska vedeckého orgánu Slovenskej republiky fyzické vlastnosti exemplára neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné značenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. d), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že exemplár živočícha nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo knihe chovu alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.

(7) Ak označovanie živých exemplárov živočíchov vyžaduje upevnenie štítku, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu injekčných transpondérov (tzv. mikročipov), vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného exemplára.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri injekčných transpondéroch (tzv. mikročipoch) aj značka sa uvádzajú v každom povolení a inom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

(9) Všetky kódy injekčných transpondérov (tzv. mikročipov) a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov transpondéra, sa uvádzajú v povoleniach a iných rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode.

§ 16

Preukaz o pôvode exemplára živočícha

(1) Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz") sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preukaz sa nevystavuje na exempláre živočíchov, ktoré sú

a) v rehabilitácii, ktorá trvá najviac tri mesiace,

b) uvedené v prílohe č. 12, ak sú narodené a odchované v zajatí a nadobudnuté na území Slovenskej republiky.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každý exemplár živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4) Ak exemplár živočícha uhynie a

a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 26 zákona,

b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.


§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

ZOZNAM EXEMPLÁROV

Vysvetlivky

1. Druhy zahrnuté do tejto prílohy sú zapísané

a) vedeckým menom druhu alebo

b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe zahrnuté všetky druhy patriace do tohto taxónu alebo určitá definovateľná časť.

2. Skratka `spp.' sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3. Ostatné odkazy k vyššiemu taxónu, ako je druh, majú len informatívny alebo klasifikačný účel.

4. Druhy vytlačené polotučne sú naše pôvodné druhy.

5. Skratky, ktoré sa používajú na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh:

a) `ssp' znamená poddruh,

b) `var(s)' znamená varietu (variety) a

c) `fa' znamená formu.

6. Skratka `p.e.' sa používa na označenie druhov, ktoré sú pravdepodobne vyhynuté.

7. Hviezdička `*' nachádzajúca sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že jedna geograficky oddelená populácia alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo taxónu patrí do skupiny A a sú vyňaté zo skupiny B.

8. Dve hviezdičky `**' nachádzajúce sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamenajú, že jedna geograficky oddelená populácia alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo taxónu patrí do skupiny B a sú vyňaté zo skupiny A.

9. Symboly `(I)', `(II)' a `(III)' a symbol `x' pred číslom nachádzajúce sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy zaradené, ako je uvedené vo vysvetlivkách č. 10 až 13. Druhy, ktoré nie sú označené ani jedným z týchto symbolov, nie sú zaradené v prílohách dohovoru.

10. `(I)' za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do prílohy I dohovoru.

11. `(II)' za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do prílohy II dohovoru.

12. `(III)' za názvom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je zaradený do prílohy III dohovoru. V tomto prípade je krajina, ktorá druh alebo vyšší taxón do prílohy III dohovoru zaradila, uvedená dvojpísmenovým kódom takto: AR (Argentína), AU (Austrália), BO (Bolívia), BR (Brazília), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Kostarika), GB (Veľká Británia), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID (Indonézia), IN (India), MU (Maurícius), MX (Mexiko), MY (Malajzia), NP (Nepál), PE (Peru), TN (Tunisko), UY (Uruguaj) a ZA (Južná Afrika).

13. Symbol `x' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu patriaceho do skupiny A alebo B znamená, že určité geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo čeľade tohto druhu alebo taxónu sú zaradené do prílohy I, II alebo III dohovoru takto:

x 701 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Cercocebus galeritus galeritus je zaradený do prílohy I.

x 702 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Procolobus pennantii kirkii (uvádzaný tiež ako Colobus bodius kirkii) je zaradený do prílohy I.

x 703 Všetky druhy sú zaradené do prílohy II okrem Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (vrátane synonyma Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (vrátane synonyma Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (okrem populácie Balaenoptera acutorostrata západného Grónska), Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp. (predtým zahrnutá v rode Balaena) a Caperea marginata, ktoré sú uvedené v prílohe I. S exemplármi druhov zaradených do prílohy II dohovoru vrátane výrobkov a derivátov iných než mäsových výrobkov na obchodné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska podľa licencie poskytnutej príslušným kompetentným orgánom, sa bude nakladať ako s patriacimi do skupiny B.

x 704 Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú zaradené do prílohy I, ostatné populácie sú zaradené do prílohy II.

x 705 Populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus sú zaradené do prílohy I, ostatné populácie a poddruhy sú zaradené do prílohy II.

x 706 Trichechus inunguis a Trichechus manatus sú zaradené do prílohy I. Trichechus senegalensis je zaradený do prílohy II.

x 707 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruh Equus hemionus hemionus je zaradený do prílohy I.

x 708 Haliaeetus albicilla a Haliaeetus leucocephalus sú zaradené do prílohy I, ostatné druhy sú zaradené do prílohy II.

x 709 Do prílohy III sú zaradené tieto druhy: Crax alberti, Crax daubentoni a Crax globulosa pre Kolumbiu a Crax rubra pre Kolumbiu, Kostariku, Guatemalu a Honduras.

x 710 Pauxi pauxi je zaradený do prílohy III pre Kolumbiu.

x 711 Druh je zaradený do prílohy II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotes a Grus canadensis pulla sú zaradené do prílohy I.

x 712 Vini ultramarina je zaradený do prílohy I, ostatné druhy sú zaradené do prílohy II.

14. Symbol `-' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že označené geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo čeľade tohto druhu alebo taxónu sú vyňaté z danej skupiny takto:

-101 populácie Španielska severne od Duero, populácie Grécka severne od 39. rovnobežky,

-102 populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe,

-103 populácia Pecari tajacu Mexika a USA,

-104 - Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan,

- Bolívia: populácie Ochranárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas,

- Chile: časť populácie provincie Parinacota,1a. Region Tarapacá,

- Peru: celá populácia,

-105 populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu,

-106 Cathartidae,

-107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri,

-108 populácia Rhea pennata pennata Argentíny,

-108a populácia Argentíny,

-109 populácia Ekvádoru s nulovou ročnou vývoznou kvótou, ak ročná vývozná kvóta nebude schválená Sekretariátom dohovoru a IUCN/SSN - Skupinou špecialistov pre krokodíly,

-110 populácie Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánie (s ročnou vývoznou kvótou najviac 1600 exemplárov z voľnej prírody vrátane poľovníckych trofejí okrem exemplárov z farmového zariadenia), Zambie a Zimbabwe,

-111 populácie Austrálie, Indonézie a Papuy Novej Guiney,

-112 populácie Argentíny a Chile,

-113 všetky druhy, ktoré nie sú sukulentmi,

-114 Aloe vera; uvádzaná aj ako Aloe barbadensis.

15. Symbol `+' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že len označené geograficky oddelené populácie, poddruhy alebo druhy tohto druhu alebo taxónu patria do príslušnej skupiny takto:

+ 201 populácie Španielska severne od Duero, populácie Grécka severne od 39. rovnobežky,

+ 202 populácie Kamerunu a Nigérie,

+ 203 populácia Ázie,

+ 204 populácia Strednej a Severnej Ameriky,

+ 205 populácie Bangladéša, Indie a Thajska,

+ 206 populácia Indie,

+ 207 populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe,

+ 208 populácia Juhoafrickej republiky,

+ 209 - Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan,

- Bolívia: populácie Ochranárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas,

- Chile: časť populácie provincie Parinacota, 1a. Region Tarapacá,

- Peru: celá populácia,

+ 210 populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu,

+ 211 populácia Mexika,

+ 212 populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu,

+ 213 populácia Argentíny,

+ 214 populácia Seychellských ostrovov,

+ 215 populácia Európy okrem oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR,

+ 216 populácia Ruskej federácie,

+ 217 populácie Argentíny a Chile,

+ 218 populácie Amerického kontinentu,

+ 219 populácie Kolumbie a Peru.

16. Symbol `=' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že meno tohto druhu alebo vyššieho taxónu možno interpretovať aj takto:

= 301 uvádzaný tiež ako Phalanger maculatus,

= 302 uvádzaný tiež ako Vampyrops lineatus,

= 303 vrátane čeľade Tupaiidae,

= 304 predtým zahrnutý do čeľade Lemuridae,

= 305 predtým zahrnutý ako poddruh druhu Callithrix jacchus,

= 306 zahŕňa rodové synonymum Leontideus,

= 307 predtým zahrnutý do druhu Saguinus oedipus,

= 308 predtým zahrnutý ako Alouatta palliata,

= 309 predtým zahrnutý ako Alouatta palliata (villosa),

= 310 zahŕňa synonymum Cercopithecus roloway,

= 311 predtým zahrnutý do rodu Papio,

= 312 zahŕňa rodové synonymum Simias,

= 313 zahŕňa synonymum Colobus badius rufomitratus,

= 314 zahŕňa rodové synonymum Rhinopithecus,

= 315 uvádzaný tiež ako Presbytis entellus,

= 316 uvádzaný tiež ako Presbytis geei a Semnopithecus geei,

= 317 uvádzaný tiež ako Presbytis pileata a Semnopithecus pileatus,

= 318 predtým zahrnutý ako Tamandua tetradactyla (čiastočne),

= 319 zahŕňa synonymá Bradypus boliviensis a Bradypus griseus,

= 320 zahŕňa synonymum Cabassous gymnurus,

= 321 zahŕňa synonymum Priodontes giganteus,

= 322 zahŕňa rodové synonymum Coendou,

= 323 zahŕňa rodové synonymum Cuniculus,

= 324 predtým zahrnutý do rodu Dusicyon,

= 325 zahŕňa synonymum Dusicyon fulvipes,

= 326 zahŕňa rodové synonymum Fennecus,

= 327 uvádzaný tiež ako Selenarctos thibetanus,

= 328 predtým uvádzaný ako Nasua nasua,

= 329 uvádzaný tiež ako Aonyx microdon alebo Paraonyx microdon,

= 330 zahŕňa synonymum Galictis allamandi,

= 331 predtým zahrnutý do rodu Lutra,

= 332 predtým zahrnutý do rodu Lutra; zahŕňa synonymá Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum a Lutra platensis,

= 333 predtým zahrnutý do Martes flavigula,

= 334 vrátane rodového synonyma Viverra,

= 335 zahŕňa synonymum Eupleres major,

= 336 predtým zahrnutý ako Viverra megaspila,

= 337 predtým zahrnutý ako Herpestes fuscus,

= 338 predtým zahrnutý ako Herpestes auropunctatus,

= 339 uvádzaný tiež ako Felis caracal a Lynx caracal,

= 340 predtým zahrnutý do rodu Felis,

= 341 uvádzaný tiež ako Felis pardina alebo Felis lynx pardina,

= 342 predtým zahrnutý do rodu Panthera,

= 343 uvádzaný tiež ako Equus asinus,

= 344 predtým zahrnutý do druhu Equus hemionus,

= 345 uvádzaný tiež ako Equus caballus przewalskii,

= 346 uvádzaný tiež ako Choeropsis liberiensis,

= 347 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus calamianensis,

= 348 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus kuhlii,

= 349 uvádzaný tiež ako Cervus porcinus annamiticus,

= 350 uvádzaný tiež ako Cervus dama mesopotamicus,

= 351 s výnimkou domestikovanej formy Bos gaurus uvádzanej ako Bos frontalis,

= 352 s výnimkou domestikovanej formy Bos mutus uvádzanej ako Bos grunniens,

= 353 zahŕňa rodové synonymum Novibos,

= 354 s výnimkou domestikovanej formy Bubalus arnee uvádzanej ako Bubalus bubalis,

= 355 zahŕňa rodové synonymum Anoa,

= 356 uvádzaný tiež ako Damaliscus dorcas dorcas,

= 357 predtým zahrnutý do druhu Naemorhedus goral,

= 358 uvádzaný tiež ako Capricornis sumatraensis,

= 359 zahŕňa synonymum Oryx tao,

= 360 zahŕňa synonymum Ovis aries ophion,

= 361 predtým uvázaný ako Ovis vignei,

= 362 uvádzaný tiež ako Rupicapra rupicapra ornata,

= 363 uvádzaný tiež ako Boocercus eurycersus; vrátane rodového synonyma Taurotragus,

= 364 uvádzaný tiež ako Pterocnemia pennata,

= 365 uvádzaný tiež ako Sula abbotti,

= 366 uvádzaný tiež ako Ardeola ibis,

= 367 uvádzaný tiež ako Egretta alba a Ardea alba,

= 368 uvádzaný tiež ako Ciconia ciconia boyciana,

= 369 uvádzaný tiež ako Hagedashia hagedash,

= 370 uvádzaný tiež ako Lampribis rara,

= 371 zahŕňa Phoenicopterus roseus,

= 372 zahŕňa synonymá Anas chlorotis a Anas nesiotis,

= 373 uvádzaný tiež ako Spatula clypeata,

= 374 uvádzaný tiež ako Anas platyrhynchos laysanensis,

= 375 pravdepodobne hybrid medzi Anas platyrhynchos a Anas superciliosa,

= 376 uvádzaný tiež ako Nyroca nyroca,

= 377 zahŕňa synonymum Dendrocygna fulva,

= 378 uvádzaný tiež ako Cairina hartlaubii,

= 379 uvádzaný tiež ako Aquila heliaca adalberti,

= 380 uvádzaný tiež ako Chondrohierax wilsonii,

= 381 uvádzaný tiež ako Falco peregrinus babylonicus a Falco peregrinus pelegrinoides,

= 382 uvádzaný tiež ako Crax mitu mitu,

= 383 uvádzaný tiež ako rod Crax,

= 384 predtým zahrnutý do rodu Aburria,

= 385 predtým zahrnutý do rodu Aburria, uvádzaný tiež ako Pipile pipile pipile,

= 386 predtým zahrnutý ako Arborophila brunneopectus (čiastočne),

= 387 predtým zahrnutý do druhu Crossoptilon crossoptilon,

= 388 predtým zahrnutý do druhu Polyplectron malacense,

= 389 zahŕňa synonymum Rheinardia nigrescens,

= 390 uvádzaný tiež ako Tricholimnas sylvestris,

= 391 uvádzaný tiež ako Choriotis nigriceps,

= 392 uvádzaný tiež ako Houbaropsis bengalensis,

= 393 uvádzaný tiež ako Turturoena iriditorques; predtým zahrnutý ako Columba malherbii (čiastočne),

= 394 uvádzaný tiež ako Nesoenas mayeri,

= 395 predtým zahrnutý ako Treron australis (čiastočne),

= 396 uvádzaný tiež ako Calopelia brehmeri vrátane synonyma Calopelia puella,

= 397 uvádzaný tiež ako Tympanistria tympanistria,

= 398 uvádzaný tiež ako Amazona dufresniana rhodocorytha,

= 399 často sa s ním obchoduje pod nesprávnym názvom Ara caninde,

= 400 uvádzaný tiež ako Cyanoramphus novaezelandiae cookii,

= 401 uvádzaný tiež ako Opopsitta diophthalma coxeni,

= 402 uvádzaný tiež ako Pezoporus occidentalis,

= 403 predtým zahrnutý do druhu Psephotus chrysopterygius,

= 404 uvádzaný tiež ako Psittacula krameri echo,

= 405 predtým zahrnutý do rodu Gallirex, uvádzaný tiež ako Tauraco porphyreolophus,

= 406 uvádzaný tiež ako Otus gurneyi,

= 407 uvádzaný tiež ako Ninox novaeseelandiae royana,

= 408 predtým zahrnutý do rodu Glaucis,

= 409 zahŕňa rodové synonymum Ptilolaemus,

= 410 predtým zahrnutý do rodu Rhinoplax,

= 411 uvádzaný tiež ako Pitta brachyura nympha,

= 412 uvádzaný tiež ako Muscicapa ruecki alebo Niltava ruecki,

= 413 uvádzaný tiež ako Dasyornis brachypterus longirostris,

= 414 uvádzaný tiež ako Tchitrea bourbonnensis,

= 415 uvádzaný tiež ako Meliphaga cassidix,

= 416 zahŕňa rodové synonymum Xanthopsar,

= 417 predtým zahrnutý do rodu Spinus,

= 418 predtým uvádzaný ako Serinus gularis (čiastočne),

= 419 uvádzaný tiež ako Estrilda subflava alebo Sporaeginthus subflavus,

= 420 predtým zahrnutý ako Lagonosticta larvata (čiastočne),

= 421 zahŕňa rodové synonymum Spermestes,

= 422 uvádzaný tiež ako Euodice cantans, predtým zahrnutý ako Lonchura malabarica (čiastočne),

= 423 uvádzaný tiež ako Hypargos nitidulus,

= 424 predtým zahrnutý ako Parmoptila woodhousei (čiastočne),

= 425 zahŕňa synonymá Pyrenestes frommi a Pyrenestes rothschildi,

= 426 uvádzaný tiež ako Estrilda bengala,

= 427 uvádzaný tiež ako Malimbus rubriceps alebo Anaplectes melanotis,

= 428 uvádzaný tiež ako Coliuspasser ardens,

= 429 predtým zahrnutý ako Euplectes orix (čiastočne),

= 430 uvádzaný tiež ako Coliuspasser macrourus,

= 431 uvádzaný tiež ako Ploceus superciliosus,

= 432 zahŕňa synonym Ploceus nigriceps,

= 433 uvádzaný tiež ako Sitagra luteola,

= 434 uvádzaný tiež ako Sitagra melanocephala,

= 435 predtým zahrnutý ako Ploceus velatus,

= 436 uvádzaný tiež ako Hypochera chalybeata; zahŕňa synonymá Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis a Vidua ultramarina,

= 437 predtým zahrnutý ako Vidua paradisaea (čiastočne),

= 438 uvádzaný tiež ako rod Damonia,

= 439 predtým zahrnutý ako Kachuga tecta tecta,

= 440 zahŕňa rodové synonymá Nicoria a Geoemyda (čiastočne),

= 441 uvádzaný tiež ako Chrysemys scripta elegans,

= 442 uvádzaný tiež ako Geochelone elephantopus; uvádzaný tiež v rode Testudo,

= 443 uvádzaný tiež ako rod Testudo,

= 444 predtým zahrnutý v rode Trionyx; uvádzaný tiež v rode Aspideretes,

= 445 predtým zahrnutý v rode Trionyx,

= 446 predtým zahrnutý do Podocnemis spp.,

= 447 uvádzaný tiež ako Pelusios subniger,

= 448 zahŕňa Alligatoridae, Crocodylidae a Gavialidae,

= 449 uvádzaný tiež ako Crocodylus mindorensis,

= 450 uvádzaný tiež v rode Nactus,

= 451 zahŕňa rodové synonymum Rhoptropella,

= 452 predtým zahrnutý do Chamaeleo spp.,

= 453 Tupinambis merianae (Duméril a Bibron, 1839) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) (Rozšírenie: severná Argentína, Uruguaj, Paraguaj, južná Brazília rozširujúci sa do južnej amazónskej Brazílie.), Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) bol do 1. augusta 2000 zaradený ako Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Rozšírenie: Kolumbia, Venezuela, Guyana, amazonská panva Ekvádoru, Peru, Bolívia a Brazília, v Brazílii juh štátu Sao Paulo.),

= 454 predtým zahrnutý do čeľade Boidae,

= 455 zahŕňa synonymum Python molurus pimbura,

= 456 uvádzaný tiež ako Constrictor constrictor occidentalis,

= 457 zahŕňa synonymum Sanzinia manditra,

= 458 zahŕňa synonymum Pseudoboa cloelia,

= 459 uvádzaný tiež ako Hydrodynastes gigas,

= 460 uvádzaný tiež ako Alsophis chamissonis,

= 461 predtým zahrnutý do rodu Natrix,

= 462 zahŕňa synonymá Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana,

= 462a predtým zahrnutý ako Bothrops nummifer,

= 462b predtým zahrnutý ako Bothrops schlegelii,

= 462c predtým zahrnutý ako Vipera russelli,

= 462d predtým zahrnutý ako Bothrops nasutus,

= 462e predtým zahrnutý ako Bothrops ophryomegas,

= 463 predtým zahrnutý do Nectphrynoides,

= 464 predtým zahrnutý do Dendrobates,

= 465 uvádzaný tiež ako Rana,

= 466 zahŕňa rodové synonymum Megalobatrachus,

= 467 podľa autora ďAbreru,

= 468 zahŕňa synonymá Pandinus africanus a Heterometrus roeseli,

= 468a predtým zahrnutý do rodu Brachypelma,

= 469 uvádzaný tiež ako Conchodromus dromas,

= 470 uvádzaný tiež v rodoch Dysnomia a Plagiola,

= 471 zahŕňa rodové synonymum Proptera,

= 472 uvádzaný tiež v rode Carunculina,

= 473 uvádzaný tiež ako Megalonaias nickliniana,

= 474 uvádzaný tiež ako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis a Lampsilis tampicoensis tecomatensis,

= 475 zahŕňa rodové synonymum Micromya,

= 476 zahŕňa rodové synonymum Papuina,

= 477 zahŕňa iba čeľaď Helioporidae s jedným druhom Heliopora coerulea,

= 478 uvádzaný tiež ako Podophyllum emodi a Sinopodophyllum hexandrum,

= 479 zahŕňa rodové synonymá Neogomesia a Roseocactus,

= 480 uvádzaný tiež v rode Echinocactus,

= 481 zahŕňa synonymum Coryphanta densispina,

= 482 uvádzaný tiež ako Echinocereus lindsayi,

= 483 uvádzaný tiež v rode Wilcoxia; zahŕňa Wilcoxia nerispina,

= 484 uvádzaný tiež v rode Coryphantha; zahŕňa synonymum Escobaria nellieae,

= 485 uvádzaný tiež v rode Coryphantha; zahŕňa Escobaria leei ako poddruh,

= 486 zahŕňa synonymum Solisia pectinata,

= 487 uvádzaný tiež v rodoch Backebergia, Cephalocereus a Mitrocereus; zahŕňa synonymum Pachycereus chrysomallus,

= 488 zahŕňa Pediocactus bradyi ssp. despainii a Pediocactus bradyi ssp. winkleri a synonymá Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi a Pediocactus winkleri; uvádzaný tiež v rode Toumeya,

= 489 uvádzaný tiež v rodoch Navajoa, Toumeya a Utahia; zahŕňa synonymá Pediocactus fickeisenii, Navajao peeblesianu ssp. fickeisenii a Navajoa fickeisenii,

= 490 uvádzaný tiež ako rody Echinocactus a Utahia,

= 491 zahŕňa rodové synonymum Encephalocarpus,

= 492 uvádzaný tiež v rode Pediocactus; zahŕňa synonymum Ancistrocactus tobuschii a Ferocactus tobuschii,

= 493 uvádzaný tiež v rodoch Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus; zahŕňa synonymá Echinomastus acunensis a Echinomastus krausei,

= 494 zahŕňa synonymá Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus a Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae; uvádzaný tiež v rode Pediocactus,

= 495 uvádzaný tiež v rodoch Echinomastus, Neolloydia a Pediocactus,

= 496 uvádzaný tiež v rodoch Coloradoa, Ferocactus a Pediocactus,

= 497 uvádzaný tiež v rodoch Pediocactus a Toumeya,

= 498 uvádzaný tiež v rodoch Ferocactus a Pediocactus,

= 499 zahŕňa rodové synonymá Gymnocactus a Normanbokea; uvádzaný tiež v rodoch Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus a Toumeya,

= 500 uvádzaný tiež v rode Parodia,

= 501 uvádzaný tiež ako Saussurea lappa,

= 502 zahŕňa rody Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris a Trichipteris,

= 503 uvádzaný tiež ako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis,

= 504 zahŕňa Euphorbia cremersii fa. viridifolia a Euphorbia cremersii var. rakotozafyi,

= 505 zahŕňa Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera,

= 506 zahŕňa Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii a spirosticha,

= 507 zahŕňa Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis a multiflora,

= 508 uvádzaný tiež ako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis,

= 509 uvádzaný tiež ako Engelhardia pterocarpa,

= 510 uvádzaný tiež v rode Afrormosia,

= 511 zahŕňa Aloe compressa var. rugosquamosa, schistophila a paucituberculata,

= 512 zahŕňa Aloe haworthioides var. aurantiaca,

= 513 zahŕňa Aloe laeta var. maniaensis,

= 514 predtým zahrnutý do Talauma hodgsonii; uvádzaný tiež ako Magnolia hodgsonii a Magnolia candollii var. obvata,

= 515 zahŕňa čeľade Apostasiaceae a Cypripediaceae ako podčeľade Apostasioideae a Cypripedioideae,

= 516 Anacampseros australiana a Anacampseros kurzii sú uvádzané tiež v rode Grahamia,

= 517 predtým zahrnutý do Anacampseros spp.,

= 518 uvádzaný tiež ako Sarracenia rubra ssp. alabamensis,

= 519 uvádzaný tiež ako Sarracenia rubra ssp. jonesii,

= 520 predtým zahrnutý do Zamiaceae spp.,

= 521 zahŕňa synonymum Stangeria paradoxa,

= 522 uvádzaný tiež ako Taxus baccata ssp. wallichiana,

= 523 zahŕňa synonym Welwitschia bainesii,

= 524 zahŕňa synonym Vulpes vulpes leucopus,

= 525 uvádzaný tiež ako Erithacus pectardens,

= 526 uvádzaný tiež ako Pogonocichla swynnertoni,

= 527 uvádzaný tiež ako Platylophus leucopterus,

= 528 zahŕňa Lapemis hardwickii,

= 529 zahŕňa Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis a Hippocampus macleayina,

= 530 zahŕňa Hippocampus elongatus a Hippocampus subelongatus,

= 531 zahŕňa Hippocampus tuberculatus,

= 532 zahŕňa Hippocampus subcoronatus,

= 533 zahŕňa Hippocampus fasciatus a Hippocampus mohnikei,

= 534 zahŕňa Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus a Hippocampus villosus,

= 535 zahŕňa Hippocampus obscurus,

= 536 zahŕňa Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus a Hippocampus vulgaris,

= 537 zahŕňa Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi a Hippocampus ringens,

= 538 zahŕňa Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus a Hippocampus valentyni,

= 539 zahŕňa Hippocampus suezensis,

= 540 zahŕňa Hippocampus dahli a Hippocampus lenis,

= 541 zahŕňa Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus a Hippocampus trichus,

= 542 zahŕňa Hippocampus obtusus a Hippocampus poeyi,

= 543 zahŕňa Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus a Hippocampus sexmaculatus,

= 544 zahŕňa Hippocampus novaehollandiae,

= 545 zahŕňa Hippocampus regulus a Hippocampus rosamondae.

17. Symbol `o' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu sa interpretuje takto:

o601 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a podľa toho sa na ne aplikujú ustanovenia zákona.

o602 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta pre exempláre druhov Manis crassicaudata, Manis pentadactyla a Manis javanica odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely.

o603 Exempláre domestikovaných foriem nepodliehajú ustanoveniam zákona.

o604 Ročné exportné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje boli ustanovené takto:

Botswana: 5,

Namíbia: 150,

Zimbabwe: 50.

Obchod s takými exemplármi podlieha ustanoveniam § 5 zákona.

o605 Populácie Botswany, Namíbie a Zimbabwe

Na výnimočný účel povolenia:

1. export poľovníckych trofejí na nekomerčné účely,

2. export živých zvierat na primerané a prijateľné miesto určenia (Namíbia iba na nekomerčné účely),

3. export koží (iba Zimbabwe),

4. export kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely (iba Zimbabwe).

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a v tom zmysle sa na ne vzťahujú ustanovenia zákona. Na zabezpečenie, aby

a) miesto určenia pre živé zvieratá bolo „primerané a prijateľné“ alebo

b) účel dovozu bol „nekomerčný“,

povolenia na dovoz a povolenia na opätovný vývoz sa môžu vydať, až keď vydávajúci výkonný orgán dostane od výkonného orgánu štátu dovozu potvrdenie, že v prípade písmena a) v súlade s § 5 ods. 1 písm. b) bodom 3 zákona kompetentný vedecký orgán skontroloval chovné podmienky a zistil, že predpokladaný príjemca je náležite vybavený na umiestnenie a starostlivosť o živočíchy, alebo v prípade písmena b) v súlade s § 5 ods. 1 písm. c) bodom 2 zákona je ministerstvo ubezpečené o tom, že sa exemplár nepoužije na primárne komerčné účely.

Populácia Južnej Afriky

Na výnimočný účel povolenia:

1. obchod poľovníckych trofejí na nekomerčné účely,

2. obchod so živými zvieratami na účely reintrodukcie do chránených území vyhlásených v súlade s legislatívou dovážajúceho štátu,

3. obchod s kožami a koženými výrobkami.

Obchod s neopracovanou slonovinou celých klov vo vlastníctve štátu, pochádzajúcich z Krugerovho národného parku podlieha nulovej kvóte. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriace do skupiny A a na obchod s nimi sa podľa toho aplikujú ustanovenia zákona.

o606 Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod so živými živočíchmi pre primerané a prijateľné miesto určenia a poľovné trofeje. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a podľa toho sa na ne aplikujú ustanovenia zákona.

o607 Na výnimočný účel umožňujúci medzinárodný obchod s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií patriacich do skupiny B (pozri +209) a v rozsahu zásob v čase 9. konferencie členských štátov (november 1994) v Peru predstavujúcich 3 249 kg vlny a s látkou a položkami z nej vyrobenými vrátane luxusných ručne robených a pletených výrobkov. Opačná strana látky a lem musia byť opatrené značkou prijatou štátmi, ktorých územie je súčasťou areálu druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna a slovami „VICUNA-COUNTRY OF ORIGIN“ podľa krajiny pôvodu. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov patriacich do skupiny A a podľa toho sa na ne aplikujú ustanovenia zákona.

o608 Ustanovená bola nulová ročná exportná kvóta pre exempláre druhu Geochelone sulcata z voľnej prírody na primárne komerčné účely.

o609 Označuje okrem celých živočíchov len plutvy a časti plutiev.

o610 Nasledujúce exempláre nepodliehajú ustanoveniam zákona:

Fosílie

Koralový piesok, za ktorý sa považuje materiál pozostávajúci úplne alebo čiastočne z najemno rozdrvených úlomkov uhynutých koralov do 2 mm v priemere, ktorý môže obsahovať, medziiným, aj zvyšky dierkavcov, mäkkýšov a panciera kôrovcov a zvápenatených rias.

Koralová drť vrátane štrku, za ktorú sa považujú nestmelené úlomky zo zlomených prstových uhynutých koralov a iného materiálu v rozmedzí 2 až 30 mm v priemere.

o611 Umelo rozmnožené exempláre nasledujúcich hybridov alebo kultivarov nepodliehajú ustanoveniam zákona:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (kultivary),

Gymnocalycium mihanovichii (kultivary) s obmedzenou tvorbou chlorofylu, zaštepené na týchto štepoch: Harrisia „Jusbertii“, Hylocereus trigonus alebo Hylocereus undatus,

Opuntia microdasys (kultivary).

o612 Umelo rozmnožené exempláre kultivarov Euphorbia trigona nepodliehajú ustanoveniam zákona.

o613 Semenáčiky alebo pletivové kultúry získané in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam zákona.

o614 Umelo rozmnožené exempláre kultivarov Cyclamen persicum nepodliehajú ustanoveniam zákona. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.

18. V súlade s § 3 písm. c) bodom 1 zákona symbol `#' pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu patriaceho do skupiny B alebo C určuje časti alebo deriváty, ktoré sú špecifikované vo vzťahu k uvedenému na účely zákona takto:

# 1 Označuje všetky časti a deriváty okrem

(a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek),

(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách a

(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín.

# 2 Označuje všetky časti a deriváty okrem

(a) semien a peľu,

(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách,

(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a

(d) chemických derivátov a finálnych farmaceutických výrobkov.

# 3 Označuje celé a rezané korene a ich časti okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako je prášok, tabletky, extrakt, tonikum, čaje a cukrovinky.

# 4 Označuje všetky časti a deriváty okrem

(a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov a peľu,

(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách,

(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín,

(d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín a

(e) oddelených spoločných kmeňov (podložiek) a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia, podrodu Opuntia.

# 5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

# 6 Označuje polená, drevené triesky a nespracovaný lámaný materiál.

# 7 Označuje všetky časti a deriváty okrem

(a) semien a peľu (vrátane peľových hrudiek),

(b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách,

(c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a

(d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

19. Ak pri žiadnom z druhov alebo z vyšších taxónov rastlín patriacich do skupiny A nie je poznámka, že s jeho hybridmi sa má nakladať v súlade s § 5 zákona, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takéhoto druhu alebo taxónu alebo z viacerých takýchto druhov alebo taxónov sa môže obchodovať v súlade s § 6 a na území Slovenskej republiky s dokladom podľa § 25 ods. 2 zákona a že semená, peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo v tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam zákona.

20. Na živočíchy patriace do skupiny D sa ustanovenia aplikujú iba na živé exempláre, celé alebo takmer celé uhynuté exempláre alebo aj na iné časti a deriváty taxónov, ktoré sú označené takto:

§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Všetky perá alebo všetky kože, alebo iné časti s perami.

21. Na rastliny patriace do skupiny D sa ustanovenia aplikujú iba na živé exempláre alebo aj na iné časti a deriváty taxónov, ktoré sú označené takto:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny vrátane listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

Tabulka 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 02-1

Príloha č. 3 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Kódy, ktoré sa používajú pri opise exemplárov, a jednotky mier na označenie jednotiek množstva a hmotnosti

OpisKódOdporúčané jednotkyAlternatívne jednotkyVysvetlenie
kôraBARkg kôra stromu (surová, sušená alebo rozdrvená; nespracovaná)
teloBODpočetkgv podstate celé mŕtve zvieratá vrátane čerstvých alebo spracovaných rýb, vypchatých korytnačiek, zakonzervovaných motýľov, plazov v alkohole, celých vypchatých poľovníckych trofejí atď.
kosťBONkgpočetkosti vrátane čeľustí
rôsol pod horným a spodným pancierom korytnačkyCALkg tmavozelený alebo svetložltý rôsol (na polievku)
pancier korytnačkyCAPpočetkgsurové alebo nespracované celé panciere druhov z radu Testudinata
rezbárske dieloCARkgm3rezbárske diela (vrátane dreva a vrátane finálnych drevených výrobkov, ako nábytok, hudobné nástroje a rezbárske výrobky), existuje niekoľko druhov, ktoré môžu byť použité na vyrezávanie viacerých produktov (napr. rohy a kosti); v prípade potreby naznačí, o aký druh produktu ide, jeho opis (napr. rezbárske dielo z rohu)
trieskaCHPkg triesky zo stavebného dreva, najmä Aquilaria malaccensis a Pterocarpus santalinus
pazúrCLApočetkgnapríklad z jedincov Felidae, Ursidae alebo Crocodylia, ale nie korytnačky
látkaCLOm2kgak nie je celá látka vyrobená zo srsti druhov, ktoré sú uvedené v dohovore, bude namiesto toho hmotnosť srsti príslušného druhu, ak je to možné, uvedená pod kódom HAI
koral (surový)CORkgpočetmŕtvy koral (počty môžu byť použité, iba ak sú exempláre koralov transportované vo vode)
kultúraCULpočet baniek atď. kultúry z umelo vypestovaných rastlín
derivátyDERkg/l deriváty (iné ako tie, ktoré sú uvedené inde v tejto tabuľke)
sušená rastlinaDPLpočet napríklad herbárové exempláre
uchoEARpočet zvyčajne zo slonov
vajceEGGpočetkgcelé neoplodnené alebo vyfúknuté vajcia vrátane kaviáru
vajce (živé)EGLpočetkgzvyčajne vajcia vtákov a plazov, ale vrátane rýb a bezstavovcov
extraktEXTkglzvyčajne rastlinné extrakty
perieFEAkg/počet krídelpočetv prípade predmetov (napr. obrazov) uveďte počet predmetov
vláknoFIBkgmnapríklad rastlinné vlákna, ale patria sem aj struny tenisových rakiet
kvetFLOkg
kvetináčFPTpočet vyrobený z častí rastlín, napríklad z vlákien stromovitých papradí
žabie stehienkaLEGkg
ovocieFRUkg
nohaFOOpočet spodné časti nôh pod najnižším kĺbom, napríklad zo slonov, nosorožcov, hrochov, levov, krokodílov atď.
žlčGALkg
žlčníkGABpočetkg
odevGARpočet vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie topánky; vrátane lemov a ozdôb na odevoch
pohlavné orgányGENkgpočetkastrované pohlavné žľazy a sušené penisy
stepný materiálGRSpočet
srsťHAIkggpatrí sem srsť všetkých zvierat, napríklad zo slona, jaka, lamy vikune, lamy guanaco
rohHORpočetkgvrátane parohov
výrobky z kože (malé)LPSpočet malé výrobky z kože, napríklad opasky, remene, spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové knižky a kreditné karty, náušnice, kabelky, kľúčenky, zápisníky, peňaženky, tabatierky, náprsné tašky, remienky na hodinky
výrobky z kože (veľké)LPLpočet napríklad aktovky, nábytok, kufríky, veľké cestovné kufre
guľatinaLOGm3kgsurové drevo nezbavené alebo zbavené kôry a lyka, surovo opracované, najmä na spracovanie na rezivo, vlákninu alebo dyhu
živéLIVpočet živé živočíchy a rastliny
listLVSpočetkg
mäsoMEAkg vrátane mäsa z rýb, ak nie sú vcelku, pozri aj „telo“
liekMEDkg/l
pižmoMUSg
olejOILkglnapríklad z korytnačiek, tuleňov, veľrýb, rýb, rôznych rastlín
kúsok z kostiBOPkg kúsky z kostí, neopracované
kúsok z rohuHOPkg kúsky z rohov, neopracované vrátane odpadkov/odrezkov
kúsok zo slonovinyIVPkg kúsky zo slonoviny, neopracované vrátane odpadkov/odrezkov
zošité kožušinyPLAm2 zošité kožušiny vrátane kožušinových prikrývok, ak sú vyrobené z viacerých kožušín
prach, púderPOWkg prach, púder
koreňROOpočetkgkorene, cibule, buľvy alebo hľuzy
rezivoSAWm3kgkmene stromov narezané do neopracovaných dosiek, trámov, blokov atď., zvyčajne hrubšie ako 6 mm
šupinySCAkg napríklad z korytnačiek, ostatných plazov, šupinavcov, rýb
semenoSEEkg
schránka, škrupinaSHEpočetkgsurové alebo nespracované schránky mäkkýšov
bokSIDpočet boky alebo slabiny, nepatrí sem telesná schránka Tinga
kostraSKEpočet v podstate celé kostry
kožaSKIpočet v podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené vrátane telesných schránok Tinga
kúsok kožeSKPpočet vrátane odrezkov, surovej alebo vyčinenej kože
lebkaSKUpočet
polievkaSOUkglnapríklad z korytnačky
vzorka (vedecká)SPEkg/l/ml vrátane vzoriek krvi, tkaniva (napr. obličky, slezina), histologické preparáty atď.
stebloSTEpočetkgstebla rastlín
chvostTAIpočetkgnapríklad aligátora (na kožu) alebo líšky (na lemy odevov, goliere atď.)
zubTEEpočetkgnapríklad zuby veľryby, leva, hrocha, krokodíla atď.
úžitkové drevoTIMm3kgnespracované úžitkové drevo s výnimkou piliarskej guľatiny a reziva
kelTUSpočetkgv podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby
trofejTROpočet všetky časti trofeje z jedného zvieraťa, ak sú exportované spolu: napríklad rohy (2), lebka, koža lebky, ostatná koža, chvost a nohy (t. j. 10 kusov) predstavujú jednu trofej. Ale napríklad, ak sa exportuje len lebka a rohy zvieraťa, potom majú byť uvedené ako jedna trofej. Inak sa musia tieto časti uviesť samostatne. Pre celé vypchaté telo sa použije kód BOD. Pre samotnú kožu sa použije kód SKI.
kelTUSpočetkgv podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby
dyhaVENm3, m2kgtenké vrstvy dreva rovnakej hrúbky, zvyčajne do 6 mm
voskWAXkg vrátane jantáru/ambry

g = gramy

kg = kilogramy

l = litre

ml = mililitre

m = metre

m2 = štvorcové metre

m3 = kubické metre

počet = počet exemplárov

Príloha č. 4 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

A. Kódy na označenie pôvodu exemplárov

W exempláre získané z voľnej prírody

R exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia (exempláre získané z voľnej prírody držané v kontrolovanom prostredí; zariadenie musí byť prospešné na zachovanie miestnej populácie, napr. prispením k zvýšeniu jej početnosti vo voľnej prírode)

D exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na komerčné účely v zariadeniach registrovaných na Sekretariáte dohovoru a exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na komerčné účely v zariadeniach registrovaných na Sekretariáte dohovoru

A exempláre druhov rastlín patriacich do skupiny A umelo vypestované na nekomerčné účely a do skupiny B až D umelo vypestované

C exempláre druhov živočíchov patriacich do skupiny A narodené a odchované v zajatí na nekomerčné účely a do skupiny B až D narodené a odchované v zajatí

F exempláre druhov živočíchov, ktoré sa narodili v zajatí, ale nie sú exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí podľa § 3 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z.

I zhabané, prepadnuté alebo nájdené exempláre1)

O exempláre získané skôr, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru1)

N pôvod určený podľa § 26 ods. 6 písm. d) zákona č. 237/2002 Z. z.

B. Kódy na označenie účelu dovozu, vývozu a opätovného vývozu

B chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E vzdelávanie

G botanické záhrady

H poľovnícke trofeje

L dôkazový materiál (napr. na súde)

M biologicko-medicínsky výskum

N opätovné vypustenie alebo vypustenie do voľnej prírody

P osobný účel

Q cirkusy a putovné výstavy

S vedecký účel

T komerčný účel

Z zoologické záhrady

Príloha č. 5 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 05-1

Vzor 05-2

Vzor 05-3

Vzor 05-4

Vzor 05-5

Príloha č. 6 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 06-1

Vzor 06-2

Príloha č. 7 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 07-1

Príloha č. 8 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV EXEMPLÁROV A ŠTÁTOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE OBMEDZENIE DOVOZU

Exempláre druhov patriacich do skupiny A

Druh Pôvod Exemplár Zo štátu pôvodu
FAUNA - živočíchy
MAMMALIA
cicavce
CARNIVORA
mäsožravce
Canidae
psovité
Canis lupus voľne žijúce všetky Kirgizsko
vlk
Felidae
mačkovité
Lynx lynx voľne žijúce všetky Azerbajdžan, Moldavsko, Litva,
rys ostrovid Ukrajina
Bovidae
turovité
Ovis ammon nigrimontana voľne žijúce všetky Kazachstan
ovca argali turkménska

Exempláre druhov patriacich do skupiny B

tabulka 01

Príloha č. 9 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

ZOZNAM ŽIVÝCH EXEMPLÁROV NARODENÝCH A ODCHOVANÝCH V ZAJATÍ, KTORÝCH KOMERČNÉ VYUŽÍVANIE NIE JE ZAKÁZANÉ

AVES (VTÁKY)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis - kačica divá laysanská

Anas querquedula - kačica chripľavá

Aythya nyroca - chochlačka bielooká

Branta ruficollis - bernikla červenokrká

Branta sandvicensis - bernikla havajská

Oxyura leucocephala - potápnica bielohlavá

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii - bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi - prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon - uškáň biely

Crossoptilon mantchuricum - uškáň bielochrbtý

Lophophurus impejanus - bažant lesklý

Lophura edwardsi - bažant pestrý

Lophura swinhoii - bažant sedlatý

Polyplectron emphanum - bažant palavanský

Syrmanticus ellioti - bažant Elliotov

Syrmanticus humiae - bažant Humeov

Syrmanticus mikado - bažant mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia - holub skalný

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae - kakariki červenočelý

Psephotus dissimilis - speváčik žltoramenný

PASSERIFORMES

Fringilidae

Carduelis cucullata - stehlík ohnivý

Príloha č. 10 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 11 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 12 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

ZOZNAM EXEMPLÁROV, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE VEDENIE EVIDENCIE V DRUHOVEJ KARTE A NA KTORÉ SA NEVYSTAVUJE PREUKAZ O PÔVODE, AK SÚ EXEMPLÁRMI NARODENÝMI A ODCHOVANÝMI V ZAJATÍ, NADOBUDNUTÝMI NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Vtáky

Agapornis fischeri - agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus - agapornis pestrý

Agapornis roseicollis - agapornis ružovohrdlý

Aprosmictus erythropterus - kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea - kačica stromová

Forpus coelestis - papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus - papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius - papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus - papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus - klinochvost mníší

Nandayus nenday - klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans - tráviar olivový

Neophema pulchella - tráviar tyrkysový

Neophema splendida - tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii - tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster - speváčik červenobruchý

Padda oryzivora - ryžovník sivý

Platycercus adscitus - rozela šafránová

Platycercus elegans - rozela bažantovitá

Platycercus eximius - rozela pestrá

Platycercus flaveolus - rozela bledožltá

Platycercus icterotis - rozela žltolíca

Platycercus zonarius - rozela žltokrká

Polytelis alexandrae - kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus - kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii - kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus - speváčik červenochrbtý

Psephotus varius - speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri - ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala - ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria - ladniak (alexander) veľký

Psittacula krameri - ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius - červenohlávok pestrý

2. Plazy

Chamaeleo calyptratus - chameleón jemenský

Elaphe taeniura - užovka tenkochvostá

Phelsuma madagascariensis - felzúma madagaskarská

Príloha č. 13 k vyhláške č. 346/2002 Z. z.

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.)

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.

3) Položka 161a prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 237/2002 Z. z.

4) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

5) § 19 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z.

1) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.