Vyhláška č. 342/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-342
Čiastka 142/2002
Platnosť od 29.06.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.
Znenie 01.07.2002

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. júna 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z., vyhlášky č. 178/1999 Z. z., vyhlášky č. 204/2000 Z. z., vyhlášky č. 462/2000 Z. z., vyhlášky č. 96/2001 Z. z. a vyhlášky č. 51/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za slová „dopravné značky sú" vkladajú slová „podľa významu".

2. V § 5 ods. 1 písm. d) sa označenie „D 66b" nahrádza označením „D 65b".

3. V § 5 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Zvislé dopravné značky sú podľa použitia

a) trvalé,

b) trvalé s premenným symbolom,

c) prenosné.

(8) Trvalé zvislé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je upevnená na stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou.

(9) Trvalé zvislé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky") sú značky zobrazené na elektronickom alebo elektromechanickom paneli, ktorých význam môže byť podľa požiadavky zmenený alebo vypnutý. Vo funkčnom stave sú nadradené prenosným aj trvalým zvislým dopravným značkám. Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené značky č. A 20a, A 20b, B 34, C 1 až C 3, D 1a, D 1b a D 7.".

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 13.

4. V § 7 písm. p) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno r), ktoré znie:

r) elektronické alebo elektromechanické panely pre premenné značky (č. Z 6a a č. Z 6b).".

5. V § 8 ods. 2 sa pred slovami „pre dopravné značky" vypúšťa spojka „a" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pre premenné značky zobrazené na elektronickom paneli.".

6. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s prílohou.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

7. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak svieti signál „Svetelná šípka doľava (č. S 5c)" alebo signál „Svetelná šípka doprava (č. S 5d)", musí vodič opustiť jazdný pruh vo vyznačenom smere.".

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

8. Doterajšia príloha sa nahrádza novou prílohou.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Ivan Šimko v. r.


Príloha k vyhláške č. 342/2002 Z. z.

I. DIEL

VYOBRAZENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ

Obrázok 01

II. DIEL

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

I. ČASŤ

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 1

Výstražné značky

(1) K značkám č. A 3a a č. A 3b:

Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným (kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne). Vždy je vyznačený skutočný pozdĺžny sklon cesty. To platí obdobne aj pre značku Nebezpečné stúpanie (č. A 3b).

(2) K značkám č. A 4a a č. A 4b:

Značka Zúžená vozovka (z oboch strán) (č. A 4a) alebo značka Zúžená vozovka (z jednej strany) (č. A 4b), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje koľaj električky k chodníku a podobne.

(3) K značke č. A 5:

Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky (výtlky, výmole, priečne alebo pozdĺžne koľaje a podobne).

(4) K značke č. A 6:

Značka Nebezpečná krajnica (č. A 6), ktorej symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

(5) K značke č. A 8:

Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 8) upozorňuje na úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

(6) K značke č. A 10:

Značka Svetelné signály (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

(7) K značke č. A 11:

Značka Pozor, priechod pre chodcov (č. A 11) upozorňuje vopred na priechod pre chodcov.

(8) K značke č. A 12:

Značka Pozor, chodci (č. A 12) upozorňuje na miesto alebo na úsek vozovky, na ktorom je zvýšený pohyb chodcov (napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne).

(9) K značke č. A 13:

Značka Pozor, deti (č. A 13) upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne).

(10) K značke č. A 14:

Značka Pozor, cyklisti (č. A 14) upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku alebo na ňu vchádzajú.

(11) K značke č. A 15:

Značka Zvieratá (č. A 15) upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek, kde sa ženie dobytok po ceste.

(12) K značke č. A 16:

Značka Zver (č. A 16) upozorňuje na miesto, kde voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnu drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne). Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha.

(13) K značke č. A 17:

Značka Práca na ceste (č. A 17) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(14) K značke č. A 19:

Značka Križovatka (č. A 19) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami; v obci sa spravidla nepoužíva.

(15) K značkám č. A 20a a č. A 20b:

Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. A 20a) upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou mimo obce a označuje hlavnú cestu. Značka č. A 20b sa môže použiť namiesto značky č. A 20a, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou zľava pod určitým uhlom mimo obce a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou sprava je jej symbol obrátený.

(16) K značke č. A 21:

Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka (č. D 4b). Značka č. A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty.

(17) K značke č. A 22:

Značka Kolóny (č. A 22) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne.

(18) K značkám č. A 23 až A 26b:

Železničné priecestie sa označuje značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 26a) alebo značkou Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred železničným priecestím. Na železničné priecestie vopred upozorňujú značky Návestná tabuľa (č. A 25a až A 25c) umiestnené vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 25a je umiestnená značka Železničné priecestie so závorami (č. A 23) alebo značka Železničné priecestie bez závor (č. A 24). Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 23 alebo značka č. A 24 nad značkou č. A 25b, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 25c; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 25c, nad ktorou je značka č. A 23 alebo značka č. A 24 s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvoma priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka Počet (č. E 1) s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) umiestnená nad značkami č. A 25a až A 25c. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 3a udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru kríženia cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10), ktorá sa umiestňuje nad značku č. A 25c. Značky č. A 25a až A 26c sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3).

(19) K značke č. A 27:

Značka Električka (č. A 27) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

(20) K značke č. A 28:

Značka Lietadlá (č. A 28) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

(21) K značke č. A 29:

Značka Bočný vietor (č. A 29) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(22) K značke č. A 31:

Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 31) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke vhodným symbolom alebo nápisom.

Čl. 2

Zákazové značky

(1) K značke č. B 5:

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 5) zakazuje aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje však vjazd obytným automobilom.

(2) K značke č. B 8:

Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 8) zakazuje vjazd všetkým zvláštnym motorovým vozidlám.

(3) K značke č. B 12:

Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 12) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm.

(4) K značke č. B 13:

Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 13) zakazuje vjazd vozidlám s prívesom (obytným, nákladným atď.).

(5) K značke č. B 14:

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad (č. B 14) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad.

(6) K značke č. B 15:

Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 15) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály, alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. Množstvo a prípadne aj povaha nákladu sa môžu uviesť na dodatkovej tabuľke.

(7) K značke č. B 16:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 16) je rozhodujúca okamžitá dĺžka vrátane nákladu.

(8) K značke č. B 17:

Značka Zákaz jazdy vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup (č. B 17) zakazuje jazdu vozidiel s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti menšej, ako je vyznačené na značke.

(9) K značke č. B 18:

Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú symbolmi zo značiek č. B 4 až B 16.

(10) K značke č. B 19:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 19) je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.

(11) K značke č. B 20:

Pre značku Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 20) je rozhodujúca okamžitá výška vrátane nákladu.

(12) K značke č. B 21:

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka č. B 21 doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom Jediné vozidlo ...t, smie do takto označeného úseku vojsť vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, a ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlá; na ten účel možno zastavovať iné vozidlá.

(13) K značke č. B 25a:

Značka Zákaz predchádzania (č. B 25a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(14) K značke č. B 26a:

Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo. Motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

(15) K značke č. B 27a:

Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyjadrenú číslom na značke. Zákaz vyjadrený značkou č. B 27a sa končí aj pri značkách č. D 54a a č. D 54b.

(16) K značke č. B 29:

Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 29) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je na tejto značke namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky (POLÍCIA, KONTROLA a podobne).

(17) K značkám č. B 30 a č. B 31:

Na značkách Zákaz státia (č. B 30) a Zákaz zastavenia (č. B 31) môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.

(18) K značkám č. B 32 a č. B 33:

Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 32) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci a značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 33) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci. Na značkách môže byť v spodnej časti červeného kruhu vyznačený čas, po ktorý zákaz platí.

(19) K značke č. B 35:

Značka Iný zákaz (č. B 35) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou značkou. Zákaz je vyjadrený nápisom na značke (Nakladanie a skladanie zakázané a podobne). Ak sa použije nápis Prejazd zakázaný, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne).

(20) K značke č. B 37:

Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 37) zrušuje platnosť značiek Zákaz predchádzania (č. B 25a), Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 26a), Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 27a) a Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C 12a), ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne.

Čl. 3

Príkazové značky

(1) K značkám č. C 1 a č. C 2:

Značka Daj prednosť v jazde! (č. C 1) alebo Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2) označuje vedľajšiu cestu. Tieto značky sa môžu používať aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo na mieste, kde treba vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Značka č. C 2 sa používa aj pred železničným priecestím, kde treba vodičovi prikázať zastaviť vozidlo.

(2) K značke č. C 3:

Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. C 3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo v iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke.

(3) K značkám č. C 4a až C 4f:

Značky Prikázaný smer jazdy (č. C 4a až C 4f) prikazujú jazdu smerom, ktorým šípka alebo šípky ukazujú. V prípade potreby možno symbolom vyznačiť aj iný prikázaný smer jazdy (napríklad otočenie a podobne).

(4) K značkám č. C 5a až C 5c:

Značky Prikázaný smer obchádzania (č. C 5a až C 5c) prikazujú obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou alebo šípkami.

(5) K značke č. C 6:

Značka Kruhový objazd (č. C 6) prikazuje jazdu po kruhovom objazde v smere šípok zobrazených na značke.

(6) K značkám č. C 7 až C 10:

Značka Cestička pre cyklistov (č. C 7) prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku; pruh alebo cestičku smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Značka Cestička pre chodcov (č. C 8) prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku, kde platia primerane ustanovenia § 52 ods. 1 a 3 zákona. Značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 9) a značka Cestička pre chodcov a cyklistov (č. C 10) prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť. Značka č. C 10 ukladá tiež chodcom a cyklistom použiť pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.

(7) K značke č. C 11:

Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C 11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť takto označený pruh alebo cestičku. Iným účastníkom cestnej premávky je ich používanie zakázané.

(8) K značke č. C 13:

Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 13) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.

(9) K značke č. C 14:

Značka Prikázaný smer prepravy nebezpečného nákladu (č. C 14) prikazuje vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad jazdu smerom, ktorým ukazuje šípka. Na značke sa môže na určenie iného druhu vozidla použiť symbol zo značiek č. B 4 až B 16 a pre prikázanie smeru jazdy symbol zo značiek č. C 4a až C 5c.

(10) K značke č. C 15:

Značka Iný príkaz (č. C 15) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyjadrený nápisom na značke (Prejdi na druhú stranu a podobne).

(11) K značke č. C 16:

Značka Rozsvieť svetlá (č. C 16) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku cesty rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie.

(12) K značkám č. C 7 až C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16:

Na skončenie platnosti značiek č. C 7, č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 13, č. C 15 a č. C 16 možno použiť zhodné značky doplnené červeným šikmým pruhom.

Čl. 4

Informatívne značky

(1) K značke č. D 1a:

Značka Hlavná cesta (č. D 1a) označuje hlavnú cestu, a to najmä v obci.

(2) K značke č. D 1b:

Značka Koniec hlavnej cesty (č. D 1b) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná.

(3) K značkám č. D 2 a č. D 3:

Značky Okruh (č. D 2) a Zmena smeru okruhu (č. D 3) označujú okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

(4) K značkám č. D 4a a č. D 4b:

Značky Jednosmerná premávka (č. D 4a a č. D 4b) označujú jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2).

(5) K značke č. D 5:

Značka Odporúčaná rýchlosť (č. D 5) vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok.

(6) K značke č. D 6a:

Značka Priechod pre chodcov (č. D 6a) označuje priechod pre chodcov vyznačený vodorovnou značkou č. V 6. Značka č. D 6a sa nemusí použiť na označenie priechodu pre chodcov len

a) vo vnútri križovatky alebo tesne za križovatkou v smere jazdy, ak je značkou č. D 6a označený priechod pre chodcov pri vjazde vodiča na križovatku,

b) na mieste, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km.h-1, a ak to nie je potrebné na zabezpečenie nerušeného prechodu chodcov cez priechod.

(7) K značke č. D 6b:

Značka Priechod pre cyklistov (č. D 6b) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 najmä tam, kde by to inak vodič neočakával. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

(8) K značke č. D 6c:

Značka Spomaľovací prah (č. D 6c) informuje o nerovnosti vozovky vytvorenej spomaľovacím prahom.

(9) K značke č. D 9a:

Značka Slepá cesta (č. D 9a) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje prejazd len niektorých vozidiel, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.

(10) K značke č. D 9b:

Značka Návesť pred slepou cestou (č. D 9b) informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. V prípade, ak cesta umožňuje ďalej pokračovať v jazde len niektorým vozidlám, tieto sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke.

(11) K značke č. D 10a:

Značka Telefón núdzového volania (č. D 10a) informuje o mieste, kde je umiestnený telefón núdzového volania.

(12) K značke č. D 10b:

Značka Hasiaci prístroj (č. D 10b) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

(13) K značke č. D 10c:

Značka Núdzová odstavná plocha (č. D 10c) informuje o mieste vyhradenom pre núdzové státie vozidla; v prípade, že je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo telefónom núdzového volania a hasiacim prístrojom, doplňuje sa značka dodatkovou tabuľkou.

(14) K značkám č. D 11a až D 11g:

Značky Parkovisko (č. D 11a až D 11g) označujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie. Symboly v spodnej časti značiek č. D 11b až D 11g, ktoré môžu byť obrátené, vyjadrujú dovolené spôsoby státia na parkovisku. Tieto symboly môžu byť vyznačené aj na dodatkovej tabuľke pod značkami č. D 11a, č. D 12 a č. D 13. Poloha vozidla pri kolmom alebo pri šikmom státí musí zodpovedať polohe vyjadrenej symbolom uvedeným na značke alebo na dodatkovej tabuľke. Na miestach, kde je dovolené státie na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

(15) K značke č. D 12:

Údaje o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, evidenčné číslo vozidla, symbol označenia č. O 1 alebo č. O 2 a podobne) a prípadne v akom čase, sú uvedené na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou Vyhradené parkovisko (č. D 12). Tieto údaje môžu byť uvedené aj na značke namiesto nápisu RÉSERVÉ (TAXI, BUS a podobne). Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom mieste zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

(16) K značke č. D 13:

Značka Platené parkovisko (č. D 13) informuje o platenom parkovisku. Upresňujúce údaje sa môžu uviesť na značke alebo na dodatkovej tabuľke.

(17) K značke č. D 14 až D 16:

Vyobrazenie tejto značky s príslušným symbolom spolu s názvom zastávky a číslom alebo s iným označením linky nie je dopravnou značkou podľa tejto vyhlášky, ak sa použije na označenie zastávky (ďalej len „označník zastávky“) verejnej hromadnej dopravy osôb obdobne ako označník zastávky autobusovej linky podľa osobitného predpisu.6)

(18) K značke č. D 17a:

Značka SOS (č. D 17a) informuje o záchrannom systéme a pomoci na cestách. Upresňujúce údaje sa uvádzajú v spodnej časti značky, prípadne na dodatkovej tabuľke.

(19) K značke č. D 17b:

Značka Prvá pomoc (č. D 17b) informuje o mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc.

(20) K značke č. D 18:

Značka Informácie (č. D 18) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

(21) K značke č. D 19:

Značka Rozhlasové informácie (č. D 19) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú aj pravidelné denné informácie o situácii v cestnej premávke. V spodnej časti značky sa uvádza údaj o frekvencii a vlnovej dĺžke. Na dodatkovej tabuľke sa môže uviesť čas vysielania informácií o situácii v cestnej premávke.

(22) K značke č. D 30a:

Značka Tunel (č. D 30a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá premávky na pozemných komunikáciách pre správanie sa v tuneli. V dolnej časti môže byť uvedený jeho názov. Dĺžka tunela môže byť vyznačená dodatkovou tabuľkou č. E 4.

(23) K značke č. D 30b:

Značka Koniec tunela (č. D 30b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel premávky na pozemných komunikáciách pre správanie sa v tuneli.

(24) K značkám č. D 33 a č. D 34a až D 34e:

Značka Návesť pred križovatkou (č. D 33) informuje o názve najbližšej križovatky a o vzdialenosti k nej. Značky Návesť pred križovatkou (č. D 34a až D 34e) informujú na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o smere a prípadne o vzdialenosti k vyznačeným cieľom (obciam) a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

(25) K značke č. D 35:

Značka Návestná smerová tabuľa (č. D 35) s prípadným číslom cesty informuje o smere odbočenia na nasledujúcom mieste alebo na križovatke. Ak informuje o odbočení na diaľnicu, cestu pre motorové vozidlá alebo na inú dopravne významnú cestu, použije sa táto značka so zeleným podkladom.

(26) K značke č. D 36:

Značka Diaľková návesť (č. D 36) informuje na diaľnici, ceste pre motorové vozidlá alebo na inej dopravne významnej ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti a čísla cesty. Na ostatných cestách sa táto značka používa s modrým podkladom.

(27) K značkám č. D 37a až D 37c:

Značky Návesť pred križovatkou (č. D 37a až D 37c) informujú o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky. Značka č. D 37b informuje aj o križovatke s cestou pre motorové vozidlá alebo s cestou s vyhradeným jazdným pruhom, ak sa symbol značky č. D 32a nahradí nápisom napríklad BUS a podobne; značka č. D 37c informuje aj o cestičke pre cyklistov.

(28) K značke č. D 38a:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38a) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou.

(29) K značke č. D 38b:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38b) informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere jeho obchádzania.

(30) K značke č. D 38c:

Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. D 38c) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo.

(31) K značkám č. D 39a až D 39d:

Značky Smerová tabuľa (č. D 39a až D 39d) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a čísle cesty, ktoré sa vyznačuje v rámčeku.

(32) K značkám č. D 40a a č. D 40b:

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. D 40a a č. D 40b) informujú o smere príjazdu k diaľnici.

(33) K značkám č. D 41a a č. D 41b:

Značky Smerová tabuľa pre príjazd k ceste pre motorové vozidlá (č. D 41a a č. D 41b) informujú o smere príjazdu k ceste pre motorové vozidlá.

(34) K značke č. D 42:

Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. D 42) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

(35) K značke č. D 43:

Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. D 43) informuje vhodným nápisom alebo symbolom o smere, prípadne o vzdialenosti k inému cieľu ako k obci alebo k jej časti (napríklad k letisku, kultúrnej pamiatke a podobne).

(36) K značkám č. D 46a a č. D 46b:

Značka Kilometrovník (č. D 46a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. Ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke č. D 46b sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla).

(37) K značke č. D 47:

Značka Hranica kraja (č. D 47) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.

(38) K značke č. D 49:

Značka Iný názov (č. D 49) informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne.

(39) K značkám č. D 50a až D 50d:

Značky Jazdné pruhy (č. D 50a), Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. D 50b), Zníženie počtu jazdných pruhov (č. D 50c) a Jazdný pruh pre pomalé vozidlá (č. D 50d) vyznačujú počet a usporiadanie jazdných pruhov. Značka č. D 50c tiež vyznačuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu (ďalej len „pripájací pruh“). Značka č. D 50d vyznačuje zároveň prídavný jazdný pruh na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá určený pre motorové vozidlá, ktoré v takto označenom úseku nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 50 km.h-1.

(40) K značkám č. D 51a až D 51c:

Symbol značiek (napríklad č. B 4, č. B 27a, č. C 12a a podobne) použitý na značkách Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. D 51a, č. D 51b a č. D 51c) vyjadruje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu. To isté platí, ak sa tieto symboly použijú na značkách č. D 51a až D 51c a č. D 53. Platnosť obmedzenia v príslušnom jazdnom pruhu sa končí pri značkách č. D 53 a č. D 50a až D 50d.

(41) K značke č. D 52a:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. D 52a) vyznačuje jazdný pruh vyhradený pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom. Tento jazdný pruh je súčasne na ceste vyznačený vodorovnými značkami najmä č. V 1a alebo č. V 2a a príslušným nápisom (BUS). V spodnej časti značky č. D 52a možno vyznačiť čas, po ktorý je jazdný pruh vyhradený. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh vyznačuje len vodorovnými značkami.

(42) K značke č. D 53:

Značka Jazdné pruhy pred križovatkou (č. D 53) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku. V prípade potreby možno značku pre jazdný pruh doplniť príslušným symbolom zákazových alebo príkazových značiek.

(43) K značkám č. D 55a a č. D 55b:

Značky Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55a) a Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (č. D 55b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

(44) K značkám č. D 56a a č. D 56b:

Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. D 56a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. D 56b) vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek. Symbol možno v prípade potreby zameniť iným vhodným symbolom zákazových, príkazových alebo informatívnych dopravných značiek. Upresňujúce údaje (napríklad čas a podobne) sa vyznačujú v spodnej časti značiek vhodným nápisom alebo symbolom. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 56b.

(45) K značkám č. D 57a a č. D 57b:

Značky Pešia zóna (č. D 57a) a Koniec pešej zóny (č. D 57b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno vyznačiť vhodným nápisom alebo symbolom, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený a prípadne v akom čase a podobne. Koniec zóny sa vyznačuje značkou č. D 57b.

(46) K značkám č. D 59a až D 59d:

Značky Návesť pred obchádzkou (odklonom) (č. D 59a a č. D 59b) a Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. D 59c a č. D 59d) informujú o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačujú smer a priebeh obchádzky alebo odklonovej trasy. Na značke č. D 59a je podľa povahy uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky a dĺžka obchádzky.

(47) K značke č. D 60:

Značka Zmena miestnej úpravy (č. D 60) upozorňuje vhodným nápisom a symbolom na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, neobvyklé stavebné usporiadanie cesty a podobne.

(48) K značke č. D 61:

Značka Úniková cestička (č. D 61) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla na únikovej cestičke v prípade technickej poruchy.

(49) K značke č. D 62:

Značka Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 62) informuje najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený.

(50) K značke č. D 63:

Značka Návesť zmeny smeru jazdy (č. D 63) upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy vozidla. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje (napríklad o dĺžke a podobne).

(51) K značke č. D 64:

Značka Obchádzanie električky (č. D 64) označuje miesto, kde možno obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke, vľavo. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

(52) K značkám č. D 65a a č. D 65b:

Značky Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti (č. D 65a a č. D 65b) informujú o najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy v obci, mimo obce, na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá v Slovenskej republike. Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom.

Čl. 5

Dodatkové tabuľky

(1) K dodatkovým tabuľkám č. E 2a až E 2d:

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. E 2a až E 2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky č. E 2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (č. E 2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.

(2) K dodatkovej tabuľke č. E 3a:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3a) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(3) K dodatkovej tabuľke č. E 3b:

Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3b) umiestnená pod značkou č. C 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. C 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou.

(4) K dodatkovej tabuľke č. E 4:

Dodatková tabuľka Dĺžka úseku (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(5) K dodatkovej tabuľke č. E 5:

Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 5) umiestnená pod zákazovou značkou obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke. Pri jazdnej súprave rozhoduje súčet celkových hmotností vozidiel súpravy.

(6) K dodatkovej tabuľke č. E 6:

Dodatková tabuľka Za mokra (č. E 6) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na podmienky mokrej vozovky.

(7) K dodatkovej tabuľke č. E 7:

Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

(8) K dodatkovým tabuľkám č. E 8a až E 8e:

Dodatkové tabuľky Začiatok úseku (č. E 8a), Priebeh úseku (č. E 8b), Koniec úseku (č. E 8c) a Úsek platnosti (č. E 8d a č. E 8e) vyznačujú úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou sú tabuľky umiestnené.

(9) K dodatkovej tabuľke č. E 9:

Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje symbolmi zo zákazových značiek.

(10) K dodatkovej tabuľke č. E 10:

Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 10) vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značku č. A 25c.

(11) Dodatková tabuľka s nápisom Len zásobovanie obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 2; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem zásobovania.

(12) Dodatková tabuľka s nápisom Len dopravná obsluha obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie alebo opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby, na vozidlá s označením č. O 1 alebo č. O 2, alebo č. O 5, na vozidlá taxislužby a na vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka s nápisom Okrem dopravnej obsluhy.

(13) Výnimka z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke, len ak to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

II. ČASŤ

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 6

Pozdĺžne čiary

(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) alebo značkou Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, musí vodič ísť vpravo od tejto značky. Tieto značky je zakázané prechádzať alebo ich nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty.

(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s medzerami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou č. V 9b.

(3) K značke č. V 2c:

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

(4) K značke č. V 3:

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

(5) K značke č. V 4:

Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky.

Čl. 7

Priečne čiary

K značkám č. V 5a až V 5c:

Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b) alebo Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka č. V 5c vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! (č. C 2).

Čl. 8

Šípky

(1) K značkám č. V 8a a č. V 8b:

Značky Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačujú na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňajú zvislú značku č. C 7.

(2) K značke č. V 9a:

Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou.

(3) K značke č. V 9b:

Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary do súvislej čiary; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa ukončenie.

Čl. 9

Státie a parkovisko

(1) K značkám č. V 10a až V 10c:

Značky Státie (č. V 10a až V 10c) vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

(2) K značke č. V 10d:

Značka Vyhradené parkovisko (č. V 10d) s príslušným nápisom alebo len s nápisom R vyznačuje priestor vyhradeného parkoviska.

Čl. 10

Zastávky a zákazy zastavenia a státia

(1) K značke č. V 11:

Značka Zastávka autobusu alebo trolejbusu (č. V 11) a obdobná značka s nápisom TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka môže byť vyhotovená aj v bielej farbe.

(2) K značke č. V 12a:

Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie.

(3) K značke č. V 12b:

Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

(4) K značke č. V 12c:

Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je zakázané státie.

Čl. 11

Šikmé rovnobežné čiary

K značke č. V 13:

Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom zasahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty; pritom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Čl. 12

Nápisy na ceste

K značke č. V 14:

Značka Nápisy na ceste (č. V 14) vyjadruje rôzne dopĺňajúce údaje vhodnými nápismi (BUS, TRAM, NITRA, STOP a podobne), symbolmi a podobne.

III. ČASŤ

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Čl. 13

Iné dopravné zariadenia

(1) K č. Z 1:

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3. Môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

(2) K č. Z 2a:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky vozovky.

(3) K č. Z 2b:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti vozovky.

(4) K č. Z 2c:

Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

(5) K č. Z 3a a č. Z 3b:

Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) označujú najmä nebezpečnú zákrutu.

(6) K č. Z 4:

Smerovacia doska (č. Z 4) usmerňuje premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Poznámky pod čiarou

6) § 8 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.STN 73 6425 Stavby pre dopravu, Autobusové, Trolejbusové a Električkové zastávky.