Oznámenie č. 322/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-322
Čiastka 136/2002
Platnosť od 25.06.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis 25.06.2002

322

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo

výnos z 28. mája 2002 č. 5353/2002-53, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov (oznámenie č. 57/1993 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 a výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60 (oznámenie č. 156/2000 Z. z.).

Výnos má zabezpečiť urýchlenie a zefektívnenie činnosti notárskych úradov a prispieť k sprehľadneniu notárskych registrov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos bude v úplnom znení uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.