Oznámenie č. 31/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-31
Čiastka 15/2002
Platnosť od 25.01.2002
Účinnosť do 19.11.2014
Zrušený 313/2014 Z. z.
Pôvodný predpis 25.01.2002

31

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 41 ods. 16 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe

výnos zo 16. januára 2002 č. 66/M-2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky.

Výnos upravuje podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky, o vydávaní a výmene preukazov odbornej spôsobilosti.

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Výnos bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.